Tag Archives: periscope

5 things for public services to think about when using Periscope

How might public services use Periscope? In this guest post, Will Barker, Project Support Officer (Social Media & Digital), 1000 Lives Improvement, looks at ways that we could use the app.

Periscope

Persicope is a new live streaming app that is linked with Twitter – it’s just over a month old and already it has been sighted as a game-changer in the way social media effects broadcast news, and the next big platform to come along since Twitter.

It works simply by choosing what you want to broadcast, setting a broadcast stream title and clicking ‘broadcast’ this then links with your Twitter stream and your twitter followers can join the broadcast, as well as anyone around the world who is interested in what you are showing.

As with all new technology and social platforms, we have to take these statements with a pinch of salt – many thought that Vine was the app to tick this box, but it has taken a different path to what was first expected. Nevertheless, it is worth exploring how the public sector could potentially use this live streaming app to their benefit, particularly whilst there is still a lot of intrigue around it.

Forums, events and conferences

This could be one of your own, or one that you are attending/ have a stand at. Often, the aim is to ‘join the conversation’ using the conference hashtag. Perhaps Periscope could be used to shape a conversation or create new ones, beyond tweeting each other. Want to discuss key topics and highlights from the day, why not set up a broadcast that does just that, almost like a panel session. At 1000 Lives Improvement (@1000LivesPlus), we did exactly this. At a recent conference, we gave highlights and interviews with our staff via Periscope about what learning they had taken away from sessions, we think it gave an extra element to those following us on Twitter who couldn’t be there.

Question and Answer

Keep getting the same questions asked via your social media channels, or simply have the opportunity to get some key experts in their field in the same room? Through live streaming via Periscope you have an opportunity to answer important questions in more depth and more immediately. You must keep in mind that, though, that if you do open yourself up for a Q&A session, you are open for all types of questions, so it’s worth setting some house rules in place, for example: ‘today we’ll be discussing these set topics, for answers around other topics, you can reach us here’.

Important news

More and more we are seeing people, news outlets and organisations turning to Twitter to break important news. Why not use Periscope? You can keep control exactly what you’re saying, put it across in more than 140 characters and still get the benefit of reaching your audience online. It’s worth noting that with the size of audience that Periscope is bringing, and with it being so new, this type of communication shouldn’t be in isolation, as the majority of the audience is likely to miss it.

Open meetings

Got a planning meeting that isn’t sensitive and would really benefit from input outside of your organisation? Why not open it up to get the thoughts of people across the world, you never know; someone’s suggestion could be the start of your solution.

Showing the work being done/getting behind the scenes

Behind the scenes has been used a lot on Periscope already. Whether it’s the BBC showing behind the scenes of The Voice UK Live Finals, various news organisations giving behind the scenes footage of their election coverage or Cardiff Council giving viewers a guided tour of the RHS Flower Show before it opened. Giving your audience something they wouldn’t get anywhere else is a real perk of Periscope, so why not think about how that could translate to your organisation or project?

Remember what’s out there. Take a look around.

Periscope may be new and exciting to many, but remember that live streaming has been around for many years. It’s worth taking a look around at what else is out there to make sure you are using the right platform for your requirements. With periscope only being (currently) available on iOS devices, linking with Twitter and broadcasting in portrait, is it the right platform to reach your audience, or would other live streaming products like Bambuser fit better? Not to mention the rival to Periscope: the live streaming app called Meerkat, but that’s a whole other story.

There is plenty out there for you to read about Periscope (and Meerkat) for you to make your own mind up, so go and have a look – and if you can, start experimenting with how you might use it in your organisation.

I’d love to hear your thoughts on using Periscope in the public sector, or how you’ve got on if you already have used it. Leave a comment below or tweet me @willdotbarker.

5 peth i wasanaethau cyhoeddus eu hystyried wrth ddefnyddio Periscope

Sut gall gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio Periscope? Yn y blog gwadd yma, mae Will Barker, Swyddog Cefnogi Prosiect (Cyfryngau Cymdeithasol a Digidol), 1000 o Fywydau a Mwy, yn edrych ar sut gallwn ni ddefnyddio’r ap.

Periscope

Ap ffrydio byw newydd yw Persicope sy’n gysylltiedig â Twitter. Dim ond ychydig dros fis oed yw’r ap ac eisoes mae wedi cael ei ddatgan fel un sy’n newid y gêm o ran y ffordd y mae cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar newyddion darlledu. Honnir mai hwn yw’r llwyfan mawr nesaf i ddod i’r amlwg ar ôl Twitter.

Mae’n gweithio’n syml drwy ddewis beth rydych chi eisiau ei ddarlledu, rhoi teitl i ffrwd ddarlledu, a chlicio ar ‘darlledu’. Wedyn mae hwn yn cysylltu â’ch ffrwd Twitter ac mae eich dilynwyr ar Twitter yn gallu ymuno yn y darllediad, yn ogystal ag unrhyw un ym mhob cwr o’r byd sydd â diddordeb yn yr hyn rydych chi’n ei ddangos.

Fel gyda phob technoleg a llwyfan cymdeithasol newydd, mae’n rhaid i ni gymryd pinsiad o halen gyda’r datganiadau hyn. Roedd llawer yn meddwl mai Vine oedd yr ap i dicio’r bocs yma, ond mae wedi dilyn llwybr gwahanol i’r hyn a ddisgwylid i ddechrau. Er hynny, mae’n werth edrych ar sut gallai’r sector cyhoeddus wneud defnydd o’r ap ffrydio byw hwn a’i fanteision, yn enwedig tra bod llawer o chwilfrydedd a dirgelwch yn ei gylch o hyd.

Fforymau, digwyddiadau a chynadleddau

Gall y rhain fod yn cael eu cynnal gennych chi, neu gallech fod yn eu mynychu/mynd â stondin iddynt. Yn aml, y nod yw ‘ymuno yn y sgwrs’ gan ddefnyddio hashnod y gynhadledd. Efallai y gellid defnyddio Periscope i siapio sgyrsiau neu greu rhai newydd, y tu hwnt i anfon negeseuon trydar at eich gilydd. Eisiau trafod pynciau allweddol ac uchafbwyntiau’r dydd? Beth am sefydlu darllediad sy’n gwneud hynny, fel sesiwn panel bron? Yn 1000 o Fywydau a Mwy (@1000LivesPlus), fe wnaethon ni hyn. Mewn cynhadledd ddiweddar, cyflwynwyd uchafbwyntiau a chyfweliadau gyda’n staff drwy gyfrwng Periscope, am yr hyn roeddent wedi’i ddysgu yn y sesiynau. Rydyn ni’n meddwl ei fod yn cynnig elfen ychwanegol i’r rhai sy’n ein dilyn ni ar Twitter ac a oedd yn methu bod yno.

Hawl i Holi

Dal i gael yr un cwestiynau ar eich sianelau cyfryngau cymdeithasol? Neu ddim ond cyfle i gael rhai arbenigwyr allweddol yn eu maes yn yr un ystafell? Drwy ffrydio byw ar Periscope, mae gennych chi gyfle i ateb cwestiynau pwysig yn ddyfnach ac yn gynt. Mae’n rhaid i chi gofio, er hynny, os ydych chi’n cynnig eich hun yn agored ar gyfer sesiwn Hawl i Holi, eich bod yn agored i bob math o gwestiynau. Felly mae’n werth rhoi ambell reol yn ei lle, er enghraifft: ‘heddiw fe fyddwn ni’n trafod y pynciau penodol yma ac os ydych chi eisiau atebion i bynciau eraill, mae posib cysylltu â ni yma’.

Newyddion pwysig

Fwy a mwy, rydyn ni’n gweld pobl, sefydliadau a chanolfannau newyddion yn troi at Twitter i rannu newyddion pwysig. Beth am ddefnyddio Periscope? Bydd posib i chi reoli beth yn union rydych yn ei ddweud, ei gyfleu mewn mwy na 140 o lythrennau a dal i elwa o gyrraedd eich cynulleidfa ar-lein. Mae’n werth nodi, o ran maint cynulleidfa Periscope, a chan ei fod mor newydd, na ddylai’r math yma o gyfathrebu fod yn ynysig, gan fod mwyafrif y gynulleidfa’n debygol o’i golli.

Cyfarfodydd agored

Oes gennych chi gyfarfod cynllunio nad yw’n sensitif ac a fyddai wir yn elwa o gyfraniad o’r tu allan i’ch sefydliad? Beth am ei wneud yn agored i gael barn pobl o bob cwr o’r byd? Pwy a ŵyr? – fe allai awgrym rhywun fod yn ddechrau ar eich ateb.

Dangos y gwaith yn cael ei wneud/cael mynd y tu ôl i’r llenni

Mae tu ôl i’r llenni wedi cael llawer o ddefnydd ar Periscope eisoes. Mae’r BBC wedi dangos beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni yn Rowndiau Terfynol byw The Voice UK, mae sefydliadau newyddion amrywiol wedi bod yn dangos beth oedd yn digwydd y tu ôl i’r llenni wrth iddynt ddarlledu am yr etholiad, ac aeth Cyngor Caerdydd â’i wylwyr ar daith dywys o amgylch Sioe Flodau’r RHS cyn iddi agor. Mae rhoi i’ch cynulleidfa rywbeth na fyddent yn ei gael yn unrhyw le arall yn un o wir fanteision Periscope. Felly beth am feddwl sut gallai hynny fod o ddefnydd i’ch sefydliad neu eich prosiect chi?

Cofiwch beth sydd ar gael. Astudiwch y ddarpariaeth.

Efallai bod Periscope yn newydd ac yn gyffrous i lawer, ond cofiwch fod ffrydio byw wedi bodoli ers sawl blwyddyn. Mae’n werth edrych beth arall sydd ar gael, i wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio’r llwyfan priodol ar gyfer eich gofynion chi. Gyda Periscope ar gael ar ddyfeisiadau iOS yn unig (ar hyn o bryd), gan gysylltu â Twitter a darlledu ar ffurf portread, ai dyma’r llwyfan addas i gyrraedd eich cynulleidfa chi? Ynteu a fyddai cynhyrchion ffrydio byw eraill fel Bambuser yn well? Cofiwch hefyd am wrthwynebydd mawr Periscope: yr ap ffrydio byw o’r enw Meerkat, ond stori arall ydi honno.

Mae digon o ddeunydd darllen am Periscope (a Meerkat) ar gael er mwyn i chi wneud penderfyniad, felly ewch ati i ddarllen. Ac os gallwch chi, dechreuwch arbrofi gyda sut gellid ei ddefnyddio yn eich sefydliad.

Fe fyddwn i wrth fy modd yn clywed eich barn am ddefnyddio Periscope yn y sector cyhoeddus, neu sut brofiad gawsoch chi os ydych chi wedi’i ddefnyddio eisoes. Gadewch sylw isod neu anfonwch neges drydar ata’ i @willdotbarker.