Tag Archives: NuHI

The Big Lottery Fund: Making a BIG Comms impact

The Big Lottery Fund is responsible for distributing 40% of money raised for good causes by the National Lottery. Communications Officer, Rosie Dent tells us how one communications campaign is having a meaningful, measurable impact.

A photo of Rosie Dent, which she used for her Lottery Selfie

Rosie Dent’s #LotterySelfie

In Wales, we award around £100,000 a day to projects that aim to improve the lives of people and communities most in need. Last year, we launched our strategic framework for 2015-21 which sets out what people can expect from us as a funder over the next six years. Our vision is that people should be in the lead in improving their lives and communities.

As a Communications Team, we feel that one of the best ways we can put people in the lead is by putting them in the spotlight and to give them the tools to promote the fantastic work they’re doing, no matter how big or small that may be. This thinking led to us launching our #LotterySelfie campaign.

The campaign has two strands, one is to encourage projects to share images with us using the #LotterySelfie hashtag. The aim is that by us sharing these images, projects can potentially reach new audiences. This strand of the campaign has been running since January 2016 and has up to 600,000 impressions each week on Twitter.

The second strand of the campaign is our ‘Surprise Lottery Letter’. Every year our staff assess thousands of applications and send out thousands of letters notifying applicant’s that their grant application has been successful. With such a huge volume, it can be easy to forget how truly life changing Lottery funding can be to communities in Wales. That’s what led to us thinking, why don’t we get more staff visiting projects and make the projects feel special by delivering some of the grant offer letters by hand?

The organisation we surprised for our first Surprise Lottery Letter was NuHi Ltd in Cardiff who provide substance misuse awareness, education and training for the wider community. They will use the £4,775 grant to create an IT room and website so people recovering from substance misuse can access information and support. The surprise was delivered to Holly, a volunteer who came out of rehab that very same day. We kept the surprise simple, all we took with us was a tablet, an offer letter and of course, a giant cheque (because who doesn’t dream of receiving a giant cheque?), making it an extremely low budget campaign, costing nothing except staff time.

 

What was the outcome for NuHi?

When asked how she felt about the surprise, Founder Yaina said: “The volunteers are still buzzing, they’re on yet another NuHi”. Yaina felt that staff morale has increased since the surprise.

Within two weeks of the surprise, social media exposure directly resulted in another organisations approaching them about to do some work in partnership and an invitation to guest speak at an entrepreneurial event.

The exposure also led to public donations being made, leading to NuHi setting up a pledge button on their website. We feel this is an extremely positive outcome for NuHi as donations could increase the organisations sustainability. It also led to three new enquiries being made for support from people recovering from substance misuse.

A photo of people involved with NuHi Ltd.

NuHi Ltd.

What there an impact on staff at the Big Lottery Fund?

Liz Hertogs who assessed the application and filmed the surprise told us, “It was my first ever project visit so it was great to meet one of our grant holders, and we were able to give them our offer pack and talk about what happens next at the same time. To be there when they found out they have been funded by us was truly special.”

Positive comments from staff and committee members about the video flooded in, we’ve never seen staff so excited about a communications product before! For days you could overhear staff talking about it around the office, it truly felt like it created a buzz around both of our offices, in Cardiff and Newtown. And that buzz was infectious, comments came in from Big Lottery Fund teams in England, Scotland and Northern Ireland, as well as Camelot and the National Lottery’s Good Causes team.

What coverage did the video receive?

Within days the video had been seen by over 8,800 people on Facebook, making it one of our best ever performing post on the platform. Social media content was shared by the National Assembly for Wales, Lottery Good Causes and We Are Cardiff, to name a few.

The video and story of volunteer Holly were featured on Wales Online, the article was shared on social media over 340 times.

Reflection

As other Communications teams likely find, it can often be difficult to evidence the outcomes of your work, especially hard outcomes. However the impact of this campaign has been incredible and exceeded our expectations. Many of the outcomes, such as public donations and enquiries for support from the project where unexpected and demonstrate how communications, especially digital media, can add value to have a meaningful impact on an organisation and communities.

If you would like to find out more about the Big Lottery Fund Wales, please visit our website, follow @BigLotteryWales on Twitter or like Big Lottery Fund Wales on Facebook.

Effaith Cyfathrebu MAWR y Gronfa Loteri Fawr

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am rannu 40% o’r arian a godir ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol. Yma, mae’r Swyddog Cyfathrebu, Rosie Dent yn trafod sut y cafodd un ymgyrch gyfathrebu effaith ystyrlon, fesuradwy.

Llun o Rosie Dent, a gafodd ei ddefnyddio ar gyfer ei hunanlun Loteri

#LotterySelfie Rosie Dent

Yng Nghymru, rydym yn rhoi tua £100,000 y dydd i brosiectau sydd â’r nod o wella bywydau pobl a chymunedau sydd â’r angen mwyaf. Y llynedd, gwnaethom lansio ein fframwaith strategol ar gyfer 2015-21 sy’n nodi beth y gall pobl ei ddisgwyl gennym fel ariannwr dros y chwe blynedd nesaf. Ein gweledigaeth yw y dylai pobl arwain y ffordd wrth wella eu bywydau a’u cymunedau.

Fel Tîm Cyfathrebu, rydym o’r farn mai un o’r ffyrdd gorau y gallwn gael pobl i arwain yw drwy roi’r ffocws arnynt hwy a rhoi’r adnoddau iddynt allu hyrwyddo’r gwaith gwych maent yn ei wneud, waeth pa mor fawr neu fach yw hynny. Y ffordd hon o feddwl a arweiniodd at lansio ein hymgyrch #LotterySelfie.

Mae dwy elfen i’r ymgyrch, un ohonynt yw annog prosiectau i rannu delweddau gyda ni drwy ddefnyddio’r hashnod #LotterySelfie. Y nod, wrth i ninnau rannu’r delweddau hyn, yw y gall prosiectau o bosib gyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Mae’r elfen hon o’r ymgyrch wedi bod yn rhedeg ers mis Ionawr 2016 ac mae hyd at 600,000 o argraffiadau bob wythnos ar Twitter.

Ail elfen yr ymgyrch yw ‘Llythyr Syrpreis y Loteri’. Bob blwyddyn mae ein staff yn asesu miloedd o geisiadau ac yn anfon miloedd o lythyrau sy’n rhoi gwybod i ymgeisydd bod ei gais am grant wedi bod yn llwyddiannus. Gyda chynifer o lythyrau, mae’n hawdd anghofio sut y gall arian Loteri newid bywydau cymunedau yng Nghymru. Gwnaeth hyn i ni feddwl, beth am i fwy o staff ymweld â phrosiectau a gwneud i’r prosiectau deimlo’n arbennig drwy ddosbarthu rhai o’r llythyrau cynnig grant â llaw?

Y sefydliad a gafodd syrpreis gyntaf gyda Llythyr Syrpreis y Loteri oedd NuHi Cyf. yng Nghaerdydd sy’n cynnig ymwybyddiaeth, addysg a hyfforddiant ym maes camddefnyddio sylweddau i’r gymuned ehangach. Bydd yn defnyddio’r grant o £4,775 i greu ystafell TG a gwefan fel y gall pobl sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau gael gwybodaeth a chefnogaeth. Holly, gwirfoddolwraig, a orffennodd ei thriniaeth adsefydlu yr union ddiwrnod hwnnw, a gafodd y syrpreis. Gwnaethom gadw’r syrpreis yn syml. Yr oll oedd gennym oedd llechen, llythyr cynnig ac wrth gwrs siec enfawr (oherwydd pwy sydd ddim yn breuddwydio am gael siec enfawr?), gan ei gwneud yn ymgyrch hynod o rad, sy’n costio dim heblaw am amser staff.

 

Beth oedd y canlyniad i NuHi?

Pan ofynnwyd sut roedd hi’n teimlo ynglŷn â’r syrpreis, dywedodd y Sefydlydd Yaina: “Mae’r gwirfoddolwyr yn dal i fod yn wên o glust i glust”. Roedd Yaina yn teimlo bod morâl staff wedi cynyddu ers y syrpreis.

O fewn pythefnos i’r syrpreis, roedd y sylw ar gyfryngau cymdeithasol wedi arwain yn uniongyrchol at sefydliadau eraill yn cysylltu â nhw ynglŷn â gweithio mewn partneriaeth a gwahoddiad i fod yn siaradwr gwadd mewn digwyddiad entrepreneuraidd.

Gwnaeth y sylw hefyd arwain at roddion cyhoeddus ac, o ganlyniad, rhoddodd NuHi fotwm rhoddion ar ei wefan. Credwn fod hyn yn ganlyniad hynod gadarnhaol i NuHi gan y gallai rhoddion gynyddu cynaliadwyedd y sefydliad. Roedd hefyd wedi arwain at dri ymholiad newydd am gymorth gan bobl sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau.

Llun o bobl sy'n ymwneud â NuHi Cyf.

NuHi Cyf.

A fu effaith ar staff y Gronfa Loteri Fawr?

Dywedodd Liz Hertogs a fu’n asesu’r cais ac a ffilmiodd y syrpreis wrthym, “Dyma oedd fy ymweliad prosiect cyntaf, felly roedd yn wych cael cwrdd ag un o’n deiliaid grant, ac roeddem yn gallu rhoi ein pecyn cynnig iddo a thrafod beth sy’n digwydd nesaf ar yr un pryd. Roedd bod yno pan wnaeth ddysgu ei fod yn cael ei ariannu gennym yn brofiad arbennig iawn.”

Cawsom lawer o sylwadau cadarnhaol ynglŷn â’r fideo gan staff ac aelodau’r pwyllgorau. Nid ydym erioed wedi gweld staff wedi cyffroi cymaint am gynnyrch cyfathrebu o’r blaen! Roeddech yn gallu clywed staff yn sôn amdano o amgylch y swyddfa am ddyddiau, roedd wir yn teimlo fel ei fod wedi creu cyffro yn ein swyddfeydd, yng Nghaerdydd a’r Drenewydd. Roedd y cyffro hwnnw’n heintus, cawsom sylwadau gan dimau’r Gronfa Loteri Fawr yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Camelot a thîm Achosion Da y Loteri Genedlaethol.

Pa sylw a gafodd y fideo?

O fewn diwrnodau roedd 8,800 o bobl wedi gweld y fideo ar Facebook, gan ei wneud yn un o’r pethau mwyaf poblogaidd i ni ei bostio ar y llwyfan. Cafodd cynnwys cyfryngau cymdeithasol ei rannu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Achosion Da y Loteri a We Are Cardiff, i enwi dim ond rhai.

Cafodd fideo a stori Holly, y wirfoddolwraig, eu cynnwys ar Wales Online, a chafodd yr erthygl ei rhannu ar gyfryngau cymdeithasol dros 340 o weithiau.

Myfyrio

Fel mae timau Cyfathrebu eraill yn ei ganfod mae’n siŵr, gall fod yn anodd casglu tystiolaeth am ganlyniadau eich gwaith, yn enwedig canlyniadau cadarn. Fodd bynnag, mae effaith yr ymgyrch hon wedi bod yn anhygoel ac wedi rhagori ar ein disgwyliadau. Roedd llawer o’r canlyniadau, fel rhoddion cyhoeddus ac ymholiadau am gymorth gan y prosiect, yn annisgwyl ac maent yn dangos sut y gall cyfathrebu, gan gynnwys cyfryngau digidol, ychwanegu gwerth a chael effaith ystyrlon ar sefydliadau a chymunedau.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Gronfa Loteri Fawr Cymru, ewch i’n gwefan, dilynwch @LoteriFawrCymru ar Twitter neu hoffwch Cronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook.