Tag Archives: #nhssm

WhatsApp: Could it help you make your community a better place to live?

As the world changes, it’s fascinating to see how public services are changing too. A few years ago, an organisational social media account was a novel thing, like when Helen Reynolds created a MySpace page for Shire Hall in Monmouth. While lots of us are still getting to grips with what social media means for the way organisations interact with communities, it’s embedded in the way that we communicate as individuals on a day to day basis.

WhatsAppIt’s probably no surprise then that there’s a lot we can learn from the people within our communities.

As budgets are shrinking, public services are being asked to do more with less. Organisations are starting to move away from the paternal role that they’ve often played in the past to enabling people to make the most of their opportunities. We shared how the Bromford Deal is doing just that as part of our Adopting Preventative Approaches Seminar last year. You can find out more about the deal in the video below.

I’ve been using WhatsApp personally for a while. I’ve been intrigued as to how it might be used to improve the way we work, but I couldn’t quite get my head round how that might happen. This Storify by Will Barker of the #nhssm Twitter Chat changed that, and I could instantly see how organisations could use it to better inform people about what they’re doing. It’s startling that in the case of the Oxford Mail, WhatsApp has a six or seven times times greater conversion rate to page views than Twitter.

Trafodaethau WhatsApp DiscussionsBy sharing that Storify, I quickly got into a conversation with Ben Black, whose street is using WhatsApp in a really interesting way. The platform gives people the chance to better connect with each other (Ben tells me there’s a fair bit of banter on the thread). It means that when the power’s gone out, there’s a quick way of checking if it affects one house or the whole street. If one resident is heading to the dump, a quick message to the group means that they can take other people’s rubbish while they’re there. When a restaurant on the street applied for licensing, it was used to send feedback from the council meeting. It’s been used to highlight issues that affect the street like potholes, or to see if people can lend or borrow equipment or even each other’s time, such as by cutting each other’s lawns.

I was just thinking about using WhatsApp to communicate with people, but Ben and his neighbours have taken it that step (or five) further and are actively using it to help make their street a better place to live.

I bet if we asked people how they felt about the public services they received, the vast majority would ask “what public services?” Through tools like WhatsApp and Streetbank, people are actually delivering some aspects of services themselves. If we spare a second to think about how we might work differently and take a lead from Ben’s street, I reckon there’s a lot we can do to improve the work we do.

Dyfrig

WhatsApp: A fyddai’n gallu eich helpu i wneud eich cymuned yn lle gwell i fyw ynddo?

Wrth i’r byd newid, mae’n rhyfeddol gweld sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn newid hefyd. Ychydig o flynyddoedd yn ôl, byddai’n anarferol iawn i sefydliad feddu ar gyfrif cyfryngau cymdeithasol (fel pan grëodd Helen Reynolds dudalen MySpace ar gyfer Neuadd y Sir yn Nhrefynwy). Er bod llawer ohonom yn parhau i geisio deall sut mae’r cyfryngau cymdeithasol yn dylanwadu ar y ffordd y mae sefydliadau yn rhyngweithio â chymunedau, mae’n rhan hanfodol o’r ffordd ni’n cyfathrebu fel unigolion o ddydd i ddydd.

WhatsApp

Nid yw’n syndod felly, ein bod ni’n gallu dysgu lot o’r bobl yn ein cymunedau.

Wrth i gyllidebau grebachu, gofynnir i wasanaethau cyhoeddus wneud mwy gyda llai. Mae sefydliadau yn dechrau cefnu ar y rôl dadol a chwaraewyd ganddynt yn aml yn y gorffennol gan newid i rôl lle maent yn galluogi pobl i wneud y gorau o’u cyfleoedd. Disgrifiwyd sut mae’r Bromford Deal yn gwneud hynny yn ein Seminar Mabwysiadu Dulliau Ataliol y llynedd. Gallwch ddysgu mwy am y fargen yn y fideo isod.

Rydw i wedi bod yn defnyddio WhatsApp yn bersonol am gyfnod. Roeddwn i’n ceisio meddwl i fy hun am sut y gellir ei ddefnyddio i wella’r ffordd rydym yn gweithio, ond doeddwn i ddim yn gallu dychmygu sut i’w ddefnyddio am y pwrpas yma. Newidiodd hyn gyda’r Storify yma gan Will Barker ar Drafodaeth Twitter #nhssm, ble roedd yn bosibl imi weld ar unwaith sut y gallai sefydliadau ei ddefnyddio i hysbysu pobl yn well am beth maen nhw’n wneud. Mae’n rhyfeddol ystyried, yn achos yr Oxford Mail, bod nifer y bobl sy’n cael eu cyfeirio at y tudalennau drwy WhatsApp chwech neu saith gwaith yn fwy na Twitter.

Trafodaethau WhatsApp DiscussionsDrwy rannu Storify, dechreuais drafodaeth gyda Ben Black, gan bod ei stryd yn defnyddio WhatsApp mewn ffordd ddiddorol iawn. Mae’r llwyfan yn rhoi cyfle i bobl gysylltu â’i gilydd yn well (a dywedodd Ben bod lot o dynnu coes yn digwydd yn ystod y sgwrsio). Mae’n golygu bod ffordd gyflym o wirio pethau, er enghraifft os bydd y trydan yn diffodd gellir darganfod os yw wedi effeithio ar un tŷ yn unig neu’r stryd gyfan. Os bydd un o’r preswylwyr yn mynd i’r dymp, drwy anfon neges gyflym at y grŵp, gall y person hwnnw gynnig mynd â sbwriel pobl eraill ar yr un pryd. Pan wnaeth un o’r bwytai ar y stryd gais am drwydded, defnyddiwyd WhatsApp i anfon adborth o gyfarfod y cyngor.

Defnyddiwyd yr ap i amlygu materion sy’n effeithio ar y stryd, fel tyllau yn y ffordd, neu i weld os yw’n bosib i bobl fenthyca offer neu amser ei gilydd, er enghraifft drwy dorri lawntiau ei gilydd.

Roeddwn i’n ystyried WhatsApp fel dull o gyfathrebu â phobl yn unig, ond mae Ben a’i gymdogion wedi mynd â’r peth un cam (neu bum cam) ymhellach ac maen nhw’n ei ddefnyddio mewn ffordd weithredol er mwyn helpu i wneud eu stryd yn lle gwell i fyw ynddo.

Os bydden i’n gofyn i bobl sut maent yn teimlo am y gwasanaethau cyhoeddus maen nhw’n derbyn, rwy’n siwr y byddai’r mwyafrif yn gofyn “pa wasanaethau cyhoeddus?” Drwy ddefnyddio offer fel WhatsApp a Streetbank, mae pobl bellach yn darparu rhai agweddau o wasanaethau eu hunain. Os meddyliwn am eiliad ynghylch sut y byddai’n bosibl inni weithio’n wahanol a dilyn esiampl stryd Ben, credaf fod lot y gallwn wneud i wella’n gwaith ni.

Dyfrig