Tag Archives: #nhshd

NHS Hack Day: An If This Then That for Health

Grŵp Dr. Keith Grimes / Dr. Keith Grimes' groupKeith Grimes is a GP at a walk in centre in Eastbourne. His commissioning group identified that people were going to Accident and Emergency when there were appointments available at their surgery.

Keith and his fellow group members have come together at the NHS Hack Day to create Gwyb. The name comes from ‘gwybodaeth’, which means ‘information’in Welsh. It aims is to be an ‘If This Then That’ (which can start a range of actions based on something that you do online) for medical or social care. It’s principally a notification system that allows patient and clinicians to create rules which will allow for automated actions to happen should they attend A&E or other services.

This is exciting on a number of different levels. If a patient attends A&E, Gwyb could notify the GP so that they could contact the patient and bring them to the practice for quicker and more appropriate care at their surgery.

Grŵp Dr. Keith Grimes yn Niwrnod Hacio'r GIG / Dr. Keith Grimes' group at the NHS Hack DayThe system could also mean that if a patient goes to Accident and Emergency, the department automatically receives details of their medical history, so that the patient’s needs are identified as quickly and as efficiently as possible.

If a patient was receiving palliative care, the system might also notify the hospice team, so that the patient could receive a personalised response that’s based on their personal circumstances.

Like many good ideas, patient involvement has added massive value by suggesting  other ways it might be effective. For instance the tool might notify the patient’s next of kin, or send a copy of their advance directive to the hospital. Involving patients in the setup of notifications means that patients specify the actions themselves, and that their consent creates the rules.

Excitingly, this idea could be developed further. If it proves to be effective, the scope of actions and triggers could be increased so that things like a patient’s high blood pressure might automatically notify the GP.

Just like with the Hack Day itself, there is a world of possibilities.

Dyfrig

Diwrnod Hacio’r GIG: ‘If This Then That’ ar gyfer y gwasanaeth iechyd

Grŵp Dr. Keith Grimes /  Dr. Keith Grimes' group

Mae Keith Grimes yn feddyg teulu mewn canolfan ‘galw i mewn’ yn Eastbourne. Nododd ei grŵp comisiynu bod pobl yn mynd i adran Damweiniau ac Achosion Brys yr ysbyty lleol pan oedd apwyntiadau ar gael yn eu meddygfa.

Mae Keith a chyd-aelodau ei grŵp wedi dod at ei gilydd yn Niwrnod Hacio’r GIG i greu Gwyb, sy’n deillio o ‘gwybodaeth’. Nod Gwyb yw bod yn ‘If This Then That’ (a all gychwyn ystod o gamau gweithredu sy’n seiliedig ar weithred ar-lein) ar gyfer gofal meddygol neu gymdeithasol. Mae’n bennaf yn system hysbysu sy’n caniatáu i gleifion a chlinigwyr i greu rheolau sy’n galluogi camau gweithredu awtomatig i gymryd lle os mae claf yn mynd i adran Damweiniau ac Achosion Brys neu wasanaethau eraill.

Mae hyn yn gyffrous ar lot o lefelau. Os bydd claf yn mynd i adran Damweiniau ac Achosion Brys, gallai Gwyb hysbysu’r meddyg teulu fel bod nhw’n gallu cysylltu â’r claf a dod â nhw at y feddygfa er mwyn cael cymorth cyflymach a mwy priodol.

Grŵp Dr. Keith Grimes yn Niwrnod Hacio'r GIG /  Dr. Keith Grimes' group  at the NHS Hack DayGallai’r system hefyd sicrhau bod yr adran yn derbyn manylion am hanes meddygol y claf yn awtomatig, fel bod anghenion y claf yn cael eu hadnabod mor gyflym ac mor effeithlon â phosibl.

Os bydd claf yn derbyn gofal lliniarol, gallai’r system hefyd roi gwybod i’r tîm hosbis, fel bod y claf yn gallu derbyn ymateb personol sy’n seiliedig ar eu hamgylchiadau personol.

Fel lot o syniadau da, mae cynnwys y claf yn y cynllunio wedi ychwanegu gwerth enfawr i’r gwaith. Mae cleifion wedi awgrymu ffyrdd eraill gallai’r system fod yn effeithiol. Er enghraifft gallai hysbysu  perthynas agosaf y claf, neu gallai anfon copi o’u cyfarwyddeb ymlaen llaw i’r ysbyty. Mae cynnwys y claf wrth setio fyny’r system yn golygu ei bod nhw’n gallu nodi camau gweithredu ei hunain. Ei chaniatâd nhw sy’n creu’r rheolau.

Mae hwn i gyd yn gyffrous achos gallai’r syniad cael ei ddatblygu ymhellach. Os yw’n profi i fod yn effeithiol, gellir cynnwys camau gweithredu a sbardunau bellach fel bod pethau fel pwysedd gwaed uchel y claf rhoi gwybod i’r meddyg teulu yn awtomatig.

Yn union fel gyda Diwrnod Hacio’r GIG ei hun, mae yna bosibiliadau enfawr.

Dyfrig

NHS Hack Day: Data Visualisation

Data Visualisation / Delweddu DataIt’s been a packed first session at the NHS Hack Day. The pitches have taken place, and people have chosen where to put their energy and efforts. The hard work has begun.

I’ve caught up with Martin Chorley, who’s a lecturer at the School of Computer Science and Informatics at Cardiff University. The group working on his pitch includes students of Computational Journalism, who are looking to make health statistics and data easier to find, view and understand for different areas.

The data will be displayed on a map of Wales, and will clearly and easily convey information around issues like Cancer patient waiting lists, numbers of beds at Hospitals or even the spending levels of their Health Board.

This approach takes inspiration from NHSmaps.co.uk, which shows data for clinical commissioning groups in England, but it will also add further information to what’s available on the site.

NHS Hack Day: Data Visualisation / Diwrnod Hacio'r GIG: Delweddu DataAnybody who works in either local authorities or the NHS in Wales will know that the footprint of public services differ greatly, with the boundary of no one Health Board matching that of a Local Authority perfectly.

Instead of letting this get in the way of creating the tool, they’re cleverly getting around this by amending the metadata of the information they’re collating. This will result in the boundaries displayed on the map being amended according to the details of its information source. There is even the possibility of displaying the information to the level of a Lower Super Output Area.

It’s been impressive to see how people are negotiating issues that have so often been sticking points when we look to improve public services. Proof that working in new and different ways can result in interesting approaches to old problems.

Dyfrig

Diwrnod Hacio’r GIG: Delweddu Data

Data Visualisation / Delweddu Data

Mae sesiwn gyntaf Diwrnod Hacio’r GIG wedi bod yn llawn dop. Rydyn ni wedi clywed syniadau pobl, ac mae mynychwyr wedi dewis ble i roi eu hegni a’u hymdrechion. Mae’r gwaith caled wedi dechrau.

Rydw i wedi dal i fyny gyda Martin Chorley, sy’n ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r grŵp sy’n gweithio gyda fe yn cynnwys myfyrwyr Newyddiaduraeth Cyfrifiadurol, sy’n edrych i wneud e’n haws i ffeindio a deall ystadegau iechyd ar gyfer gwahanol ardaloedd.

Bydd y data yn cael ei arddangos ar fap o Gymru. Mae’r map yn anelu i arddangos y data mewn ffordd sy’n hawdd i’w ddeall. Fe fydd yn cyfleu gwybodaeth sy’n ymwneud â materion fel rhestrau aros ar gyfer cleifion Canser, nifer y gwelyau sydd mewn ysbytai a hyd yn oed lefelau gwariant Byrddau Iechyd.

Mae’r dull yma’n cymryd ysbrydoliaeth o NHSmaps.co.uk, sy’n dangos data ar gyfer grwpiau comisiynu clinigol yn Lloegr, ond fe fydd hefyd yn ychwanegu rhagor o wybodaeth i beth sydd ar gael ar y safle.

NHS Hack Day: Data Visualisation / Diwrnod Hacio'r GIG: Delweddu DataBydd unrhyw un sy’n gweithio yn awdurdodau lleol neu’r GIG yng Nghymru yn gwybod bod ôl troed gwasanaethau cyhoeddus yn wahanol iawn. Dyw ffiniau’r Byrddau Iechyd ddim yn cyfateb yn union â ffiniau un o’r awdurdodau lleol.

Yn hytrach na gadael i hyn fod yn rhwystr, maen nhw wedi datrys y broblem trwy deilwra metadata’r gwybodaeth maen nhw’n casglu. Bydd hyn yn arwain at newid y ffiniau ar y map yn unol â ffynhonnell y wybodaeth wreiddiol. Mae hyd yn oed y posibilrwydd o arddangos y wybodaeth i lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is.

Mae fe wedi bod yn drawiadol i weld sut mae pobl yn trafod materion sydd yn aml wedi bod yn rhwystrau wrth i ni edrych i wella gwasanaethau cyhoeddus. Mae heddiw yn brawf bod gweithio mewn ffyrdd newydd a gwahanol yn gallu arwain at atebion diddorol i hen broblemau.

Dyfrig

Cardiff NHS Hackday #nhshd Live! Here’s a taster. | What’s the PONT

Blogbost gan Tanwen Grover, Swyddog Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru gyda blas o beth wnaeth cymryd lle yn Niwrnod Hacio’r GIG yng Nghaerdydd

Tanwen Grover, Officer at the Good Practice Exchange at the Wales Audit Office gives a flavour of what’s taking place at the NHS Hack Day in Cardiff.

Cardiff NHS Hackday #nhshd Live! Here’s a taster. | What’s the PONT.

Better Learning from Quality Improvement Audits. NHS Hackday Cardiff #nhshd | What’s the PONT

Blog da gan Chris Bolton, Rheolwr Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru ar Ddysgu Gwell o Archwiliadau Gwella Ansawdd yn Niwrnod Hacio’r GIG yng Nghaerdydd.

Chris Bolton, Manager of the Good Practice Exchange at the Wales Audit Office blogs Better Learning from Quality Improvement Audits at the NHS Hackday in Cardiff.

Better Learning from Quality Improvement Audits. NHS Hackday Cardiff #nhshd | What’s the PONT.

NHS Hackday Cardiff #nhshd. Medical Student Work Based Placement Assessment Records

Blog da gan Chris Bolton, Rheolwr Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru ar Gofnodion Asesu Lleoliad ar gyfer Gwaith i Fyfyriwr Meddygol. 

Chris Bolton, Manager of the Good Practice Exchange at the Wales Audit Office blogs on Medical Student Work Based Placement Assessment Records.

NHS Hackday Cardiff #nhshd. Medical Student Work Based Placement Assessment Records.

Diwrnod Hacio’r GIG: Cleifion wrth wraidd datblygiad gwasanaethau

Y grwp ar eu cyfrifiaduron / The group on their computers

Mae Rakesh Patel yn byw bywyd prysur – mae hanner ei fywyd gwaith yn cael ei wario fel darlithydd mewn addysg feddygol, a’r hanner arall fel meddyg arennol. Daeth e ‘ma trwy ei ddiddordeb e mewn addysgu a dysgu gweithwyr iechyd proffesiynol a chleifion. Pan siaradais i ‘da fe, dywedodd e “I mi, os dyw beth ni’n wneud ddim yn helpu perfformiad proffesiynol yn y GIG, neu os nad yw’n gwella’r gwybodaeth sydd gan gleifion amdano’u hunain a’u clefyd, dyw e ddim yn werth gwneud e”.

Mae Rakesh a’i grŵp wedi bod yn gweithio gyda phobl sydd â diddordeb mewn metrigau, ond maen nhw eisiau mynd tu hwnt i rifau. Dim ond atebion i’r cwestiynau da chi’n gofyn da chi’n cael o arolygon boddhad syml, felly maen nhw’n awyddus i archwilio profiad y claf yn ei gyfanrwydd, ac i dargedu ymyriadau i wella’r metrigau hynny.

Mae’r grŵp yma’n awyddus i greu safle sy’n gadael i gleifion fewngofnodi a rhannu eu profiadau. Beth sy’n allweddol yw taw’r cleifion sydd mewn rheolaeth, a nhw sy’n nodi’r digwyddiadau sy’n effeithio arnynt, er enghraifft eu llawdriniaeth gyntaf. Maen nhw’n awyddus i gadw’r safle mor syml â phosib, fel bod e’n hygyrch a bod pobl yn gallu llwytho fideos o’u ffonau clyfar. Yna bydd y safle yn cynnal llinellau amser o brofiadau pobl, ac yn dogfennu eu teithiau unigol.

Hard at work / Gweithio'n galed

Dywedodd Rakesh bod “addysg gleifion wedi cael ei leihau i ddarn o bapur gyda ffeithiau a ffigurau sydd yn aml yn ddiystyr i gleifion. Beth am ddefnyddio profiad y claf a’u gwybodaeth am eu clefyd i addysgu eraill?”

Dyma’r cwestiynau mae Rakesh yn gofyn er mwyn gwneud hynny :

Event – beth sydd wedi digwydd ?
Symptoms – pa symptomau sydd gennych?
Share –beth da chi eisiau rhannu ag eraill?
Emotion – sut mae fe’n gwneud i chi teimlo?
Nuances – beth yw’r ystyr personol i chi?
Communicate – beth ydych chi eisiau cyfleu i bobl eraill?
Experience – beth oedd e fel i chi a’ch teulu?

Gall pobl uniaethu â phrofiadau pobl eraill, ac mae’r grŵp yn gobeithio gall y safle creu a rhannu ystyr a dealltwriaeth bwerus. Mae’r safle ‘ma’n anelu i helpu pobl eraill i wneud synnwyr o ddigwyddiadau yn eu bywydau eu hunain trwy brofiadau pobl eraill.

Fel pawb rydw i wedi siarad ‘da yn y digwyddiad ‘ma, dydyn nhw ddim eisiau i’w brosiect i fodoli ar ei phen ei hun. Mae’r grŵp yn edrych i weithio ‘da grwpiau eiriolaeth gleifion a NHS Choices.

Mae wedi bod yn wych gweld cleifion mor weithgar yn Niwrnod Hacio’r GIG, fel cyfranogwyr ac fel beirniaid. Felly mae fe dim ond yn iawn fod prosiect sy’n canolbwyntio ar brofiad y claf ‘da siawns i gipio’r wobr fawr.

Dyfrig

NHS Hack Day: Coffee, Apps and Vision

Y grwp yn gweithio'n galed / The group hard at workIt’s day 2 of the NHS hackday, and I’ve just been chatting to Peter Davies, who is a Consultant in Diabetes in Sandwell and West Birmingham, over a couple of large cups of coffee. Peter made the trip to Cardiff just to be involved in the event.

It was fascinating to hear Peter talk about how events like this can add value to the NHS by involving people early on in the design process.

“If you don’t engage people clinically, forget it, it ain’t going to work. Experience from around the world says if you don’t engage stakeholders and use their skills, then you’ll waste time and effort”.

There are some fantastic healthcare apps being developed at the moment, such as the Futisu app that uses a camera to track subtle colour changes of the face to monitor heart rate, and Peter’s group is developing another to help to improve healthcare.

Luke Anderson da enghraifft o'r cardiau / Luke Anderson with an example of teh cards

Luke Anderson, an Opthamologist at the Heath Hospital explained to me how cards are currently used to chart the eye movement of children below the age of 2 and people who can’t vocalise. This can be subjective as it depends on where you think the patient is looking. The group is looking to create a screening tool on an iPad that can measure the eyesight. It will flash fun images to attract the eyes, and the app will then track where the eyes are looking. If the patients eyes aren’t looking to where they should, then there may be issues. The images will all be in a neutral grey, because different levels of brightness would skew the results as they would attract the eyes differently. The app will give an accurate level of visual acuity and help to avoid unnecessary surgery.

The group are using open source code from OpenCV that enables the iPad’s camera to fix the position of your face, which they have then adapted to meet their needs. Now they’ll share the changes they’ve made to the code so that it can in turn be used by the open source community.

The group isn’t looking to go it alone with this product – they hope to link it to Open Eyes, an electronic patient record that is run out Moorfield so the data can be used further.

Peter can see how this could be used from his direct experience – he encounters patients with thyroid problems, which causes issues with vision. It’ll be fascinating to see how the group’s application will be taken forward and developed further.

Dyfrig