Tag Archives: GovLove

What I learnt from taking part in the #NatterOn Podcast

The way that we learn and consume information is constantly evolving. Dyfrig Williams reflects on what he learnt from taking part in the NatterOn podcast.

A copy of the NatterOn Podcast logo

For the last year or so I’ve been listening to podcasts to broaden my awareness of what’s happening in the world and to get a better understanding of how I can improve my work. The Podcast Addict app has been great in managing interesting podcasts because it brings a range of podcasts together into one feed.

Podcasts that I’ve found particularly helpful are:

I’d add the NatterOn podcast to that list too. It’s a podcast the looks at digital and marketing that’s put together by Helen Reynolds and Ben Proctor, who are two of the most switched on people I know. Helen gets how communications are being changed by social media more than anyone else I’ve ever met. And I’ve learnt so much about data from Ben. I particularly recommend his post on Data Maturity in local government, which has been the basis of my thinking on acquiring data with the Wales Audit Office’s Data and Tech Working Group.

So when they asked me to take part in the podcast, I jumped at the chance because I’d basically get an hour to pick their brains on interesting public service improvement topics.

So what did I learn?

Unsurprisingly, a lot. Helen shared a really interesting post on Unconscious Bias, which brings together many different types of bias into four main problems:

 • We aggressively filter information to avoid information overload.
 • Lack of meaning is confusing, so we fill in the gaps.
 • We need to act fast, so we jump to conclusions.
 • We’re working in complex environments so we focus on the important bits. Decisions inform our mental models of the world.

So what does this mean for public services? For me, it’s about awareness. If we take the time to actively reflect on these problems, then we can be more conscious of our bias as we interact with people and deliver services. We’ve already identified this as an issue at the Wales Audit Office, so we held an internal event to reflect on this. The Storify includes lots of useful resources, including Harvard’s Implicit Associations Test.

We also had a really good conversation about trust, PR and public services after Ben shared a post on the war on truth. Helen looked at the professions topping the Edelman Trust Barometer, which finds that people’s trust in government is generally a reflection of how content Britons are with their lot. This has big implications for how we interact with people from different socio-economic backgrounds.

As a project, we’ve undertaken work ourselves on looking at the importance of staff trust in public services. It’s interesting to take some of the lessons around staff trust and applying it in a wider context of working with communities:

 • Ability – have we shown that we are competent at doing our job?
 • Benevolence – do we have benign motives and a concern for others beyond our own needs?
 • Integrity – are we principled? Are we clearly acting in a fair and honest way?
 • Predictability – are people aware of what we’re likely to do?

After sharing a post on GCHQ’s Digital Approach, I also learnt from Ben that the analogy of frogs in boiling water is a complete lie.

What else did I share?

The Good Practice Exchange is also pondering how we can help public services develop their approaches to the Wellbeing of Future Generations Act. So I shared Chris Bolton’s post on Sustainable Decision Making and Simulation Games as it’s been useful in getting me to think differently about how we as a project might respond to the legislation in order to help services improve.

I’ve also been pondering about how we learn and develop in the workplace. In my ten years or so of working in public services, only three of the training courses I’ve attended have actually had any impact on my work. So how might we tie in our own learning and development with better organisations and improved public services? Carl Haggerty has written a great post on this.

Horses for courses

We have a slide that we use at our events that shows the many different that we share information – through our blog, social media, Randomised Coffee Trials, email and phone calls. We recognise that not everybody wants to receive information in the same form, and not everybody processes it the same way. One of the key principles of our work is that there isn’t a one size fits all approach for better services. Podcasts are another useful way of sharing learning and information, so it’s well worth having a listen to this and other podcasts to see whether they can help you improve your work and what you do.

Yr hyn a ddysgais o gymryd rhan ym mhodlediad #NatterOn

Mae’r ffordd ni’n dysgu a chymryd gwybodaeth i mewn yn datblygu drwy’r amser. Yn y blogbost isod mae Dyfrig Williams yn myfyrio ar beth y dysgodd trwy gymryd rhan ym mhodlediad NatterOn.

Copi o logo Podlediad NatterOn

Dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf rydw i wedi bod yn gwrando ar bodlediadau i ehangu fy ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n digwydd yn y byd ac i gael dealltwriaeth well o sut allai wella fy ngwaith. Mae’r app Podcast Addict wedi bod yn ffordd dda o reoli podlediadau ddiddorol gan ei fod yn dod â sawl podlediad at ei gilydd i mewn i un ffrwd.

Dyma rai Podlediadau rydw i wedi ffeindio’n ddefnyddiol:

Fe fyddwn i’n ychwanegu podlediad NatterOn i’r rhestr hefyd. Mae’n bodlediad ddigidol a marchnata sy’n cael ei rhoi at ei gilydd gan Helen Reynolds a Ben Proctor. Mae gan y ddau ohonynt feddylfryd hynod o flaengar. Mae Helen yn deall yn well na neb sut fydd cyfryngau cymdeithasol yn newid cyfathrebu. Ac rydw i wedi dysgu cymaint am ddata o Ben. Mae ei blogbost ar Aeddfedrwydd Data mewn llywodraeth leol yn arbennig, ac mae’r erthygl wedi bod yn sail i fy meddylfryd wrth i mi fynd i’r afael a data gyda Gweithgor Data a Thechnoleg Swyddfa Archwilio Cymru.

Felly pan wnaethon nhw ofyn i mi gymryd rhan yn y podlediad, dywedais ‘ie’ yn syth achos byddai’n rhoi’r cyfle i mi wneud y fwyaf o’u harbenigedd ar wella gwasanaethau cyhoeddus am awr.

Felly beth ddysgais i?

Fi’n siwr na fydd hyn yn syndod i unrhyw un, fe ddysgais i lot. Rhannodd Helen blogbost diddorol iawn ar Rhagfarn Anymwybodol, sy’n dod a nifer o wahanol fathau o ragfarn at ei gilydd i mewn i bedwar prif broblem:

 • Rydym yn hidlo gwybodaeth yn weithredol er mwyn osgoi gormodedd o wybodaeth.
 • Mae diffyg ystyr yn ein ddrysu, felly ni’n llenwi’r bylchau i mewn.
 • Rhaid i ni weithredu’n gyflym, felly ni’n neidio i gasgliadau.
 • Rydym yn gweithio mewn amgylcheddau cymhleth felly rydym yn canolbwyntio ar y darnau pwysig. Mae ein penderfyniadau yn llywio ein modelau meddyliol o’r byd.

Felly beth mae hyn yn golygu i wasanaethau cyhoeddus? I mi, mae’n ymwneud ag ymwybyddiaeth. Os ydym yn cymryd yr amser i fyfyrio’n weithredol ar y problemau yma, gallwn fod yn fwy ymwybodol o’n rhagfarn wrth i ni ryngweithio â phobl a darparu gwasanaethau. Rydym wedi nodi hwn fel mater pwysig yn Swyddfa Archwilio Cymru, felly cynhaliom ddigwyddiad mewnol i fynd i’r afael a hyn. Mae’r Storify yn cynnwys lot o adnoddau defnyddiol, gan gynnwys Prawf Cysylltiadau Ymhlyg Harvard.

Cawsom sgwrs dda iawn ar ymddiriedaeth a beth mae hyn yn ei olygu o ran Cysylltiadau Cyhoeddus a gwasanaethau yn gyffredinol ar ôl i Ben rhannu blogbost ar y rhyfel ar wirionedd. Edrychodd Helen ar y swyddi sydd ar frig Baromedr Ymddiriedaeth Edelman, sy’n dangos bod ymddiriedaeth pobl yn y llywodraeth yn dibynnu ar ba mor fodlon maen nhw â’u byd. Mae gan hyn oblygiadau mawr i sut rydym yn rhyngweithio â phobl o gefndiroedd cymdeithasol-economaidd gwahanol.

Mae ein prosiect wedi gwneud gwaith ar bwysigrwydd ymddiriedaeth staff yng ngwasanaethau cyhoeddus. Mae’n ddiddorol i gymryd rhai o’r gwersi o’r gwaith yma a’i rhoi mewn cyd-destun ehangach o weithio a chymunedau:

 • Gallu – ydyn ni’n dangos ein bod ni’n gallu gwneud ein gwaith?
 • Haelioni – oes gennym gymhellion diniwed a phryder am eraill sydd tu hwnt i ein anghenion ein hunain?
 • Gonestrwydd – ydyn ni’n weithredu i’n egwyddorion? Ydych chi’n weithredu mewn modd deg ac onest?
 • Rhagweladwy – ydy pobl yn gwybod beth rydyn ni’n debyg o wneud?

Ac ar ôl i mi rannu blogbost ar Ddull Digidol GCHQ, dysgais hefyd bod y ddywediad am brogaod mewn dŵr berwedig yn celwydd a hanner!

Beth arall wnes i rannu?

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da hefyd yn meddwl am sut allwn ni helpu gwasanaethau cyhoeddus i ddatblygu eu hymagweddau at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Felly rhannais blogbost Chris Bolton ar Gemau Efelychu a Gwneud Penderfyniadau Cynaliadwy gan ei fod wedi ysgogi mi i feddwl yn wahanol am sut rydyn ni’n helpu gwasanaethau i wella.

Rydw i hefyd wedi bod yn meddwl am rôl dysgu a datblygu yn y gweithle. Rydw i wedi bod yn gweithio i wasanaethau cyhoeddus am ddeng mlynedd neu fwy, a dim ond tri o’r cyrsiau hyfforddi sydd wedi cael effaith go iawn ar fy ngwaith. Felly ydy e’n bosib i ddolenni ein dysgu a datblygiad gyda gwelliant gwasanaethau cyhoeddus? Mae Carl Haggerty wedi ysgrifennu blogbost arbennig ar hyn.

Rhannu gwybodaeth mewn modd addas

Mae yna sleid rydym yn defnyddio yn ein digwyddiadau i ddangos y ffyrdd gwahanol rydym yn rhannu gwybodaeth – drwy ein blog, cyfryngau cymdeithasol, Treialon Coffi ar Hap, e-bost a dros y ffôn. Rydym yn cydnabod nad yw pawb eisiau derbyn gwybodaeth yn yr un modd, ac nid yw pawb yn prosesu’r wybodaeth yma yn yr un ffordd. Un o egwyddorion allweddol ein gwaith yw does yna ddim dull ‘un maint i bawb’ ar gyfer gwasanaethau gwell. Mae podlediadau yn un o sawl ffordd ddefnyddiol y gallwch dderbyn a rhannu gwybodaeth, felly mae’n werth gwrando ar y podlediad yma a phodlediadau eraill i weld os allan nhw eich helpu chi i wella’ch gwaith a beth chi’n gwneud.