Tag Archives: Bournemouth

Dyfodol parciau a’u heffaith gadarnhaol ar les

Sut allwn ni wneud parciau’n gynaliadwy a rhoi hwb i les y bobl rydym yn gwasanaethu fel gwasanaethu cyhoeddus Cymreig? Isod mae Bethan Smith yn adlewyrchu ar y gwersi a ddysgwyd o’n seminar Parciau llynedd.

Mewn adroddiad diweddar yn dwyn y teitl The State of UK Public Parks 2016 (Saesneg yn unig), mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn nodi bod rheolwyr parciau yn disgwyl toriadau pellach a cholli nifer fawr o staff medrus dros y tair blynedd nesaf.

Yng Nghymru, roedd 80% o gynghorau yn rhagweld toriadau o 10% neu fwy yn y gyllideb dros y tair blynedd nesaf, a disgwylir y bydd 70% o barciau yn dirywio yn ystod yr un cyfnod, sef y ffigur uchaf ar draws y DU gyfan. [1]

Pan ddarllenais yr adroddiad, cefais fy synnu gan y ffigurau. Mae parciau’n chwarae rhan fawr ym mywydau’r rhan fwyaf o gymunedau, maent yn lle i blant i chwarae, yn lle i fynd â’r ci am dro neu’n lle i ddim ond eistedd i lawr ac ymlacio. Mae’r rhan fwyaf ohonom ar ryw bwynt yn ein bywydau wedi defnyddio parciau, a gallant chwarae rôl amlwg wrth wella ein llesiant.

Roedd yr adroddiad yn fy atgoffa o’n digwyddiad y llynedd, ‘Dyfodol parciau a’u heffaith gadarnhaol ar lesiant’. Yn y digwyddiad hwn, gwnaethom arddangos nifer o enghreifftiau o sefydliadau sydd wedi defnyddio ffyrdd newydd o weithio i wneud y defnydd mwyaf posibl o barciau a helpu i wella llesiant.

Go to the Park

Un o’r enghreifftiau hynny oedd ‘Go to the Park’. Wedi’i leoli ym Mharc Towneley (parc treftadaeth mwyaf Burnley, sy’n 200 hectar o ran maint) ac sy’n ymestyn dros bum parc treftadaeth arall, datblygodd ‘Go to the Park’ fodel amgen ar gyfer rheoli parciau a mannau gwyrdd sy’n rheoli ardaloedd parciau a mannu gwyrdd mawr yn gynaliadwy drwy dechnegau ecolegol a pharamaethu. Mae’r prosiect wedi profi’r cyfleoedd i arbed arian drwy fabwysiadu technegau ecolegol a pharamaethu i reoli parciau treftadaeth, ennill arian drwy gnydau blodau gwyllt, gwenyn a thanwydd coed, ymgysylltu â phobl drwy ei raglen ‘Gwirfoddoli mewn Parciau’ a chynyddu gwerth bywyd gwyllt ein mannau gwyrdd.

Fy hoff ran o’r fenter hon oedd datblygu cawell cwch gwenyn trefol cynta’r byd sy’n diogelu gwenyn mêl. Wedi’i ariannu gan raglen ‘Ailfeddwl Parciau’ Nesta, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Loteri Fawr, nod y fenter yw gwella cynefinoedd ar gyfer gwenyn a pheillwyr eraill fel gloÿnnod byw ym mharciau a mannau gwyrdd Burnley.

beekeeping-image

Ceir rhagor o wybodaeth am y fenter hon ar wefan Nesta ac mae’n werth darllen blog Simon Goff ar yr effaith a gafodd y prosiect.

Technolegau rhoi’n ddigidol

Creodd Cyngor Bwrdeistref Bournemouth ymddiriedolaeth ar gyfer parciau ledled yr awdurdod fel bod hoffter pobl o’u parciau a’u gerddi yn cael ei drosi’n rhoddion. Ymchwiliodd y tîm i sut y gall technolegau rhoi’n ddigidol newydd ei gwneud yn hawdd i bobl roi tuag at y parciau mewn amser real. Gwnaeth hefyd brofi a oedd y cyfle i bobl adael cymynrodd yn opsiwn dichonadwy er mwyn cynnal eu parciau a’u gerddi. Mae’r dull hwn o weithredu yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd gan fodelau sy’n bodoli’n barod yn yr Unol Daleithiau, megis yn Seattle.

Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn ar flog Nesta.

Coed Actif Cymru

Mae Coed Actif Cymru yn brosiect sy’n helpu pobl i wella eu hiechyd a’u llesiant drwy eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau mewn coetiroedd. Caiff ei redeg gan dîm bach, rhan-amser yn Coed Lleol, sef cangen Cymru o’r Gymdeithas Coedwigoedd Bychain, mewn partneriaeth ag ystod eang o sefydliadau gwirfoddol, cymunedol a sector cyhoeddus a nifer o ddarparwyr gweithgareddau annibynnol mewn pum ardal yng Nghymru.

img_1240

Dechreuodd y prosiect yn 2010 ac mae wedi gwneud cryn gynnydd ers hynny. Ysgrifennodd Dr Kate Hamilton, a roddodd gyflwyniad yn ystod ein digwyddiadau, flog gwych i ni y llynedd sy’n rhoi rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r prosiect. At hynny, ysgrifennodd Kate hefyd flog a rannodd eu prosesau gwerthuso yn Coed Actif Cymru.

Mae rhaglen Ailfeddwl Parciau wedi arwain at nifer o fentrau gwych lle mae sefydliadau yn defnyddio gwahanol ffyrdd o ddefnyddio parciau. Mae’r adroddiad Learning to Rethink Parks (Saesneg yn unig) yn werth ei ddarllen.

Mae parciau’n asedau pwysig i’n cymunedau ac mae angen gweledigaethau newydd arnom ar gyfer y ffordd y gellir rheoli parciau yn wahanol, sut y gallant rymuso cymunedau a bod yn gynaliadwy

[1] http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-37288115

The future of parks and their positive impact on wellbeing

How can we make parks sustainable and boost the wellbeing of the people that we serve as Welsh public services? Bethan Smith reflects on the lessons learnt from last year’s Parks seminar.

In a recent report on The State of UK Public Parks 2016, The Heritage Lottery Fund says park managers expect further cuts, and a huge loss of skilled staff over the next three years.

In Wales, 80% of councils anticipated budget cuts of 10% or more over the next three years, and 70% of parks are expected to be declining in the same period, the highest figures across the whole of the UK. [1]

When I read the report, I was startled by the figures. Parks are a major part of most communities, they are a place for children to play, a place to walk the dog or a place just to sit and relax. Most of us at some point in our life have used parks, and they can play a big role in improving our wellbeing.

The report reminded me of our event last year on ‘The future of parks and their positive impact on wellbeing’. At this event, we showcased a number of examples of organisations that have tried and tested new ways of working to maximise use of parks and help improve wellbeing.

Go to the Park

One of those examples was ‘Go to the Park’. Based in Towneley Park (Burnley’s largest heritage park covering 200 hectares) and extending across five other heritage parks, ‘Go to the Park’ developed an alternative model of park and green space management that sustainably manages large areas of parks and green spaces using ecological and permaculture techniques. The project has tested the opportunities to save money by adopting ecological and permaculture techniques to manage heritage parks, earn money from wildflower crops, bees and wood fuel, engage people through their ‘Volunteer in Parks’ programme and increase the wildlife value of our green spaces.

My favourite part of this initiative was the development of the world’s first urban bee hive cage which provides protection to honey bees. Funded through Nesta, Heritage Lottery Fund and Big Lottery ‘Rethinking Parks’ programme, the initiative aims to improve habitats for bees and other pollinators such as butterflies in Burnley parks and green spaces.

beekeeping-image

You can find out more information on this initiative through Nestas website and it’s worth reading Simon Goff’s blog on the impact the project has had.

Digital giving technologies

Bournemouth Borough Council created a foundation for parks across its authority so peoples’ affection for their parks and gardens translates to giving. The team explored how new digital giving technologies can make it easy for people to give to the parks in real time. They also tested whether the opportunity for people to leave a legacy donation is a viable option to sustain their parks and gardens. The approach is based on learning from models already being used in the United States, such as in Seattle.

You can find out more information on this project through Nesta’s blog.

Actif Woods Wales

Actif Woods Wales is a project that helps people improve their health and wellbeing by getting them involved in activities in woodlands. It’s delivered by a small, part-time team at Coed Lleol, the Welsh arm of the Small Woods Association, in partnership with a wide range of voluntary, community-based and public sector organisations and numerous independent activity providers in 5 areas of Wales.

img_1240

The project started in 2010 and has come a long way since then. Dr Kate Hamilton, who presented at our events, wrote a fantastic blog for us last year which provides more information about the project. Further to that, Kate also wrote a blog which shared their evaluation processes within Actif Woods Wales.

The Rethinking Parks programme has resulted in a number of fantastic initiatives where organisations are using different approaches to utilise parks. The report on Learning to Rethink Parks is well worth a read.

Parks are such an asset to our communities and we need new visions of how parks can be managed differently, how they can empower communities and be sustainable.

[1] http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-37288115