How might the Wales Audit Office take Open Data forward?

The Wales Audit Office is looking at how we share Open Data, before leaving the Good Practice Exchange, Dyfrig Williams looked at how the organisation might take this forward. I’m leaving the Wales Audit Office having led on the Cutting Edge Audit Office work on acquiring data. Part of my work looked at how we […]

Innovative audit: Learning and sharing with the Netherlands Court of Audit

Darllenwch y flogbost yn Gymraeg What can the Wales Audit Office learn from the Netherlands Court of Audit’s approach to innovation? Dyfrig Williams visited The Hague to see how they work and to share the work of the Good Practice Exchange. In May I had the opportunity to visit the Netherlands Court of Audit to […]

NHS Hack Day: An If This Then That for Health

Keith Grimes is a GP at a walk in centre in Eastbourne. His commissioning group identified that people were going to Accident and Emergency when there were appointments available at their surgery. Keith and his fellow group members have come together at the NHS Hack Day to create Gwyb. The name comes from ‘gwybodaeth’, which […]

Diwrnod Hacio’r GIG: ‘If This Then That’ ar gyfer y gwasanaeth iechyd

Mae Keith Grimes yn feddyg teulu mewn canolfan ‘galw i mewn’ yn Eastbourne. Nododd ei grŵp comisiynu bod pobl yn mynd i adran Damweiniau ac Achosion Brys yr ysbyty lleol pan oedd apwyntiadau ar gael yn eu meddygfa. Mae Keith a chyd-aelodau ei grŵp wedi dod at ei gilydd yn Niwrnod Hacio’r GIG i greu […]

NHS Hack Day: Data Visualisation

It’s been a packed first session at the NHS Hack Day. The pitches have taken place, and people have chosen where to put their energy and efforts. The hard work has begun. I’ve caught up with Martin Chorley, who’s a lecturer at the School of Computer Science and Informatics at Cardiff University. The group working […]

Diwrnod Hacio’r GIG: Delweddu Data

Mae sesiwn gyntaf Diwrnod Hacio’r GIG wedi bod yn llawn dop. Rydyn ni wedi clywed syniadau pobl, ac mae mynychwyr wedi dewis ble i roi eu hegni a’u hymdrechion. Mae’r gwaith caled wedi dechrau. Rydw i wedi dal i fyny gyda Martin Chorley, sy’n ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r […]

GovCamp Cymru

This year the Good Practice Exchange is supporting GovCamp Cymru, which is an unconference for people working in or with public services in Wales. The event aims to bring people together to discuss and improve public service development and delivery. As the Good Practice Exchange exists to share public service knowledge and practice, this is […]

GovCamp Cymru

Y blwyddyn yma bydd y Gyfnewidfa Arfer Da yn cefnogi GovCamp Cymru, sydd yn anghynhadledd i bobl sy’n gweithio mewn, neu gyda gwasanaethau cyhoeddus Cymreig. Nod y digwyddiad yw i dod â phobl at ei gilydd a gwella darpariaeth a datblygiad gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da yn gweithio i rannu gwybodaeth ac arfer da yng […]

303 Seconds

The last Friday lunchtime in January saw a group of people at the Wales Audit Offices in Cardiff and try something they had never done before……  in 5 minutes tell everyone else in the room something interesting. That was about as far as the instructions went. The idea was loosely based upon the 300 Seconds […]

303 Eiliad

Ar bnawn dydd Gwener olaf mis Ionawr fe wnaeth grŵp o bobl dod i Swyddfa Archwilio Cymru yng Nghaerdydd i roi cynnig ar rywbeth doedden nhw ddim wedi gwneud o’r blaen…… siarad am rywbeth diddorol am 5 munud i bawb arall yn y ‘stafell. Dyna ddiwedd y cyfarwyddiadau. Roedd y syniad wedi’i seilio’n fras ar strwythur […]