Gwasanaeth Cymorth Cymunedol Conwy

Dyma’r ddolen i’r fideo

Pan darodd yr argyfwng COVID-19, doedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ddim eisiau cau’r drws ar gymunedau’r sir.

Aethpwyd ati i sefydlu  Gwasanaeth Cymorth Cymunedol Conwy. Mae’r gwasanaeth wedi bod yn achubiaeth i drigolion Sir Conwy, gan ddosbarthu parseli bwyd, siopa am nwyddau angenrheidiol a danfon presgripsiynau i’r rhai oedd mewn angen.

Gyda 280 o wirfoddolwyr i ddechrau, newidiodd y gwasanaeth yn gyflym i ddefnyddio staff Cyngor Conwy oedd wedi eu hadleoli. Datblygwyd Ap hefyd er mwyn cefnogi’r gwasanaeth ffôn a gynigwyd, yn ogystal â system TG er mwyn cofnodi a thracio galwadau am gymorth.

Yn ymwybodol o gyfraniad pwysig gwirfoddolwyr yn y dechrau i’r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol cyfeiriwyd y gwirfoddolwyr at Gefnogaeth Wirfoddol a Chymunedol Conwy er mwyn iddynt fedru parhau i gynorthwyo. Ar yr un pryd, cadwyd manylion cyswllt y gwirfoddolwyr rhag ofn y byddai adegau ble byddai’r galw yn gofyn am gymorth ychwanegol.

Ar y fideo, nododd Rheolwr Gweithredol y gwasanaeth, Elen Edwards mor galonogol oedd y gefnogaeth oedd y gwasanaeth wedi ei dderbyn. Cefnogwyd y gwasanaeth gan Arweinydd y Cyngor, y Prif Weithredwr a’r Gyfarwyddwraig Economi a Lle, gyda’r bwrdd prosiect yn cefnogi’r gwasanaeth yn effeithiol.

Ers lansio’n ffurfiol ar Ebrill 1af, mae’r gwasanaeth wedi derbyn dros 4,000 o alwadau, a hyd yn oed nawr pan ymddengys ein bod mewn rhyw fath o sefydlogrwydd mae’r gwasanaeth yn derbyn 80-90 galwad y dydd.

Dysgu o’r Prosiect

Er eu bod wedi wynebu heriau megis rheoli disgwyliadau ar restrau siopa, arweiniodd y cydymdrechu at Wasanaeth Cymorth Cymunedol effeithiol.

‘Roedd Elen yn teimlo fod hyn yn dangos ‘Tîm Conwy’ ar ei orau. Tynnwyd llawer o’r rhwystrau a biwrocratiaeth o’r ffordd, gan alluogi gwneud addasiadau a newidiadau yn gyflym.

Hoffai Elen i’r ysbryd yma barhau, er mwyn galluogi gwasanaethau i fod yn hyblyg ac ymateb i sefyllfaoedd fel maent yn datblygu.

Teimlai Elen hefyd mai’r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol oedd y prosiect yr oedd yn ennyn y balchder mwyaf iddi o fod yn rhan ohono, gan fynd ymlaen i ddweud ei fod yn dangos y rôl bwysig mae llywodraeth leol yn ei chwarae mewn cyfnod fel y cyfnod hwn.

Dyma’r ddolen i’r fideo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.