Canolfannau Teuluoedd Conwy – Goroesi, Derbyn, Tyfu

Deg wythnos mewn i bandemig Covid-19, bu i ni recordio ail fideo gyda Deborah Job o Ganolfannau Teuluoedd Conwy. Bu i’r fideo cyntaf ganolbwyntio ar y gwasanaeth a’u hymateb cyntaf i’r cyfyngiadau corfforol a osodwyd gan yr ymateb i Covid-19.Picture1

Yn ystod ei chyflwyniad bu i Deborah gyfeirio at fodel tair cam yn disgrifio ymateb emosiynol i bandemig fel y disgrifiwyd gan Gabrielle Treanor , ac a gyflwynwyd i dîm Canolfannau Teuluoedd Conwy gan eu Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc.

Pan fu i ni recordio’r fideo cyntaf, ‘roeddem yn bendant ar y cam goroesi, yn edrych ar olion ein cynlluniau am y misoedd nesaf yn dilyn eu dryllio. Erbyn hyn, mae Canolfannau Teuluoedd Conwy yn derbyn y sefyllfa, yn gweithio’n gyson i addasu eu ffordd o weithio er mwyn parhau i gefnogi teuluoedd.

Llwyddiannau a heriau

Gwelir un llwyddiant nodedig yn y ffaith bod grŵp gwnïo o deuluoedd wed bod yn gwneud bagiau ar gyfer staff Ysbyty Glan Clwyd. Crëwyd y grŵp gan Ganolfannau Teuluoedd Conwy yng Nghanolfan Dinorben, Abergele er mwyn cefnogi ei gilydd. Mae’r rhwydwaith wedi parhau yn annibynnol o Ganolfannau Teuluoedd Conwy, gan greu rhwydwaith o gefnogaeth gadarnhaol a helpu eraill, sydd yn un o’r Pum Ffordd at Les.

Cyffyrddodd Deborah ar un o’r heriau eraill mae’r Canolfannau wedi eu hwynebu, sef galluogi staff i gefnogi teuluoedd wrth roi’r lle ac amser iddynt edrych ar ôl eu hunain a’u teuluoedd. Maent wedi gwneud hyn trwy sefydlu trefn rota, gan sicrhau bod rhywun ar ben arall y ffôn. Mae hyn hefyd yn galluogi staff i gael egwyl o’u gwaith ac edrych ar ôl eu hunain.

Her arall maent wedi ei wynebu yw’r gwahaniaeth rhwng yr anghenion a chyfrifoldebau mae gwasanaethau TG sefydliadau mawr yn gweithio â hwy o’i gymharu â’r amrywiol ddyfeisiadau, isadeiledd a hyder sydd allan yn y gymuned. Mae’r gefnogaeth TG busnes mae Canolfannau Teuluoedd Conwy yn eu galluogi i weithio’n effeithiol cyn y pandemig, ond mae anghenion sefyllfa Covid-19 yn golygu eu bod wedi gorfod gweithio’n wahanol, mewn ffyrdd nad yw TG sydd a’i bwyslais ar fusnes o reidrwydd yn ei gefnogi.

Datblygiadau pellach

Gan ein bod yn parhau yn sefyllfa Covid-19 a’i heriau, ychydig iawn o sefyllfaoedd sydd yn aros yn hir heb newid a bu ambell ddatblygiad ers recordio’r fideo.

Mae’r cynllun Lleoedd Chwarae wedi bod yn achubiaeth i rai teuluoedd na fyddai a mynediad arall i le i chwarae a threulio amser gyda’i gilydd tu allan. Roedd gan y teulu cyntaf i ddefnyddio’r cynllun chwech o blant, ac nid oeddent wedi bod allan o’u tŷ a’i gardd fechan ers Mawrth 18fed. ‘Roedd hefyd wedi bod yn gyfle gwych i Ganolfannau Teuluoedd Conwy i weld rhai teuluoedd wyneb yn wyneb, ond o bellter diogel.

Mae datrysiad wedi ei ganfod ar gyfer grwpiau ar-lein hefyd, ac mae amserlen o weithgareddau wedi ei greu yn seiliedig ar adborth teuluoedd. Mae’r rhain yn cynnwys sgyrsiau anffurfiol, sesiynau byw tylino babis a grwpiau rhiantu anffurfiol.

Yr her nesaf fydd ailddechrau gwaith wyneb yn wyneb gyda theuluoedd mewn ffordd saff. Yn yr un modd a galar a newid byddwn yn teimlo ac addasu’n wahanol yn ein ffyrdd ein hunain, ond y gobaith yw y byddwn yn parhau i symud ymlaen i’r cylch tyfu yn y model ymateb. Mae’r sefyllfa eithriadol hon wedi dod a chymunedau at ei gilydd a chreu cysylltiadau, er ein bod ar wahân. Mae hefyd wedi gorfodi gwasanaethau cyhoeddus i addasu ac arloesi fel sydd wedi ei nodi yn y fideo ac arwain at ddatblygiadau fydd yn eu galluogi i ddarparu gwasanaeth hyd yn oed gwell i’r dyfodol.

Dyma’r ddolen i’r fideo

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.