Monthly Archives: January 2017

Why we’re focusing on improving services for frequent users

A speech bubble with the title of Designing effective services for frequent usersWhy is the Good Practice Exchange at the Wales Audit Office running seminars that focus on frequent users? Dyfrig Williams outlines our thinking and how services can provide efficient citizen-centred public services.

The Good Practice Exchange at the Wales Audit Office decide on our programme of events based on the following criteria:

 • New legislation and other significant developments affecting public service delivery
 • Work undertaken by the Wales Audit Office
 • Topics that are identified through consultation with key stakeholders

In the case of our seminar on Designing effective services for frequent users, it was a combination of all three.

Legislation

If you’ve attended any of our recent seminars, you’ll have heard the Auditor General for Wales talking about how the Wellbeing of Future Generations Act is a gamechanger for Welsh public services. Organisations are required to integrate and collaborate; to think about prevention and the long term; and to involve people.

The Social Services and Wellbeing Act reinforces this by focusing on people, wellbeing, prevention, partnership and integration. The current public service environment clearly supports public service delivery that centres on citizens. If you’re looking to revamp your service to meet this focus, then these acts provide a framework and a rationale for change.

Audit work

Our colleagues in the Health Audit team approached us to put a seminar together on Designing effective services for frequent users as they were reviewing emergency ambulance services commissioning. Fflur Jones wrote a great post for the Wales Audit Office on joining a Welsh ambulance crew for a night shift, where she says that:

“The calls ranged from the routine to the extreme: from a caller that did not require any urgent treatment who had contacted the service for the third time that night to a patient suffering life-changing injuries as a result of a road traffic collision. I’m assured that the life of a paramedic is never dull…..

“Calling an ambulance is not always the right choice and other alternatives, such as pharmacies and out of hours services can get patients seen quicker and allow ambulances to respond to the cases where they’re most needed. It also taught me that the need for the public sector to work together to provide better services and to provide services for unmet needs and to fill service gaps is greater than ever.”

The Good Practice Exchange have been working on our first piece of audit work on behaviour change, where we’ve worked with Good Practice Wales and a range of other organisations on festivals in Bangor and Swansea. Behaviour Change techniques can potentially improve public services when there are increasing demands placed upon them by enabling people to choose the right service in the right circumstance.

The Wales Audit Office’s Picture of Public Services report also paints a stark picture of the challenges that devolved public services’ face. The report shows that public services have faced significant and growing financial, demand and capacity pressures since the previous report in  2011. Some of the headline messages include that:

 • Organisations are in a position where they have to take well-managed risks to deliver sustainable solutions to financial and demand pressures on public services
 • there are difficult barriers to overcome in order to radically reshape services, including political and cultural barriers
 • ‘What gets measured gets managed’ – public services are increasingly adopting ‘outcome’ measures, but there remains a tendency to measure and manage how much activity is going on and how long it takes
 • public services need to work together through the difficult choices to understand the short and long-term impacts for the public and other public services, and to mitigate those impacts where possible.

From a purely economic perspective, the case for change is clear. Public services will continue to waste valuable resources unless we work together, resources that could be better spent to provide services that people actually want.

And to me that’s the crux of it – more than anything services need to be fit for purpose so that they provide what people really want. On my last day of working for Participation Cymru, I wrote that working with the Citizen’s Panel for Social Services had been the most fulfilling work that I had ever done. Seeing people actively challenge systems that had repeatedly let them down because they believed that things could and should be better was incredible. I’ve been lucky enough to work with some fantastic teams, projects and organisations since working for the Good Practice Exchange, but unfortunately these services are still the exception rather than the norm.

Working with key stakeholders

Every event that we run is developed in conjunction with a range of stakeholders, and this is no different. We’ll have speakers from local authorities, health boards, the Ambulance Service, Fire Service and the Older People’s Commissioner. More than anything though, the event will look to share good practice from delegates’ own experiences and will throw out issues that people are facing to the collective expertise at the event.

We’ll also be ensuring that the focus of the event is firmly on what people want from their services. When I was tasked with working on this event, I immediately thought of a workshop that Simon Pickthall from Vanguard delivered at our Reshaping Services with the public event. In this seminar Simon shared how traditional public service interventions had failed to meet people’s needs because inefficiencies were resulting from maintaining broken organisational processes. These inefficiencies become obvious when we think about how public services work – people are made to fit into organisational silos, instead of organisations working together to meet people’s needs. Simon gives a really good overview of some of what he’ll be talking about at 6:37 in the below video.

The Stoke-on-Trent case study in the Picture of Public Services report (p.108) is an example of the approach that Simon will share. But we won’t be telling people what to do or directing people to use particular methods. We don’t believe that one size fits all – we need to look at the good work that organisations are doing and think about how we might adapt those approaches to suit the needs of people in our areas. And if we can do that, then we’ll be better placed to deliver the best possible services for the people of Wales.

Pam rydyn ni’n ffocysu ar wella gwasanaethau i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau’n rheolaidd

Llun o swigen siarad a'r teitl o Ddylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr

Pam fod Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal seminarau sy’n canolbwyntio ar aml-ddefnyddwyr? Isod mae Dyfrig Williams yn amlinellu ein meddylfryd a pham mae gwasanaethau cyhoeddus effeithlon yn canolbwyntio ar ddinasyddion.

Mae rhaglen gwaith Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru yn seiliedig ar y meini prawf canlynol:

 • Deddfwriaeth newydd a datblygiadau arwyddocaol sy’n effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus
 • Gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru
 • Pynciau sy’n cael eu nodi drwy ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol

Yn achos ein seminar ar Ddylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr, roedd y cynllun yn gyfuniad o’r tri.

Deddfwriaeth

Os ydych chi wedi mynychu unrhyw un o’n seminarau diweddar, byddwch wedi clywed Archwilydd Cyffredinol Cymru yn siarad am sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn newid mawr ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus Cymreig. Mae’r ddeddf yn meddwl ei fod yn ofynnol i sefydliadau i integreiddio a chydweithio; i feddwl am atal a’r tymor hir; ac i gynnwys pobl.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn atgyfnerthu hyn drwy ganolbwyntio ar bobl, lles, atal, partneriaeth ac integreiddio. Mae’r amgylchedd gwasanaeth cyhoeddus cyfredol yn cefnogi gwasanaethau cyhoeddus sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion. Os ydych chi’n edrych i ailwampio eich gwasanaeth er mwyn diwallu’r ffocws hyn, yna mae’r deddfau yma’n rhoi fframwaith a sail resymegol i chi dros newid.

Gwaith archwilio

Cysylltodd ein cydweithwyr o dîm Archwilio Iechyd â ni amdano’r cynnal y seminar yma ar Ddylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr achos roedden nhw’n gwneud gwaith archwilio ar sut mae cyrff yn comisiynu’r Gwasanaethau Ambiwlans ar frys. Ysgrifennodd Fflur Jones blogbost gwych ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru ar weithio gyda chriw ambiwlans Cymru am nos, lle dywedodd hi:

“Roedd y galwadau’n amrywio o’r arferol i’r eithafol: o’r person a ffoniodd nad oedd angen unrhyw driniaeth frys a oedd wedi cysylltu â’r gwasanaeth am y trydydd tro’r noson honno i glaf yn dioddef o anafiadau a oedd yn newid bywyd o ganlyniad i wrthdrawiad ar y ffordd. Cefais fy sicrhau nad yw bywyd parafeddyg byth yn ddiflas.

“Nid galw ambiwlans yw’r dewis cywir bob tro a gall dewisiadau amgen eraill, megis fferyllfeydd a gwasanaethau y tu allan i oriau ganiatáu i gleifion gael eu gweld yn gynt a chaniatáu i ambiwlansys ymateb i’r achosion sydd eu hangen fwyaf. Dysgodd i mi hefyd fod yr angen i’r sector cyhoeddus weithio gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaethau gwell ac i ddarparu gwasanaethau i anghenion nas diwallwyd ac i lenwi bylchau yn y gwasanaeth mor bwysig ag erioed.”

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da hefyd wedi bod yn gweithio ar ein darn o waith archwilio cyntaf ar newid ymddygiad, lle rydym wedi gweithio gydag Arfer Da Cymru a sefydliadau eraill ar ddigwyddiadau ym Mangor ac Abertawe. Gall technegau Newid Ymddygiad gwella gwasanaethau cyhoeddus pan fo gofynion cynyddol arnynt drwy alluogi pobl i ddewis y gwasanaeth cywir ar yr adeg gywir.

Mae adroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus Swyddfa Archwilio Cymru hefyd yn creu darlun llwm o’r heriau sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus a ddatganolwyd. Mae’r adroddiad yn dangos bod gwasanaethau cyhoeddus wedi wynebu pwysau ariannol, galw a capasiti sylweddol a chynyddol ers yr adroddiad blaenorol yn 2011. Dyma rhai o’r prif negeseuon:

 • Mae sefydliadau mewn sefyllfa lle mae’n rhaid iddynt gymryd risgiau sydd wedi’u rheoli’n dda er mwyn diwygio gwasanaethau mewn ffordd radical i gael ateb cynaliadwy i’r pwysau sydd ar wasanaethau cyhoeddus o ran galw ac ariannu
 • Mae yna rwystrau i ail-lunio gwasanaethau mewn ffordd radical, gan gynnwys rhwystrau gwleidyddol a diwylliannol, ac mae angen gwaith caled i’w goresgyn
 • ‘Yr hyn sy’n cael ei fesur sy’n cael ei reoli’ – tra bod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn mabwysiadu mesurau ‘canlyniadau’ yn fwyfwy, mae tuedd o hyd i fesur a rheoli faint o weithgarwch sy’n digwydd a faint o amser y mae’n ei gymryd.
 • Rhaid i wasanaethau cyhoeddus gydweithio drwy’r dewisiadau anodd, pennu blaenoriaethau clir a chyson, deall yr effeithiau byrdymor a hirdymor ar y cyhoedd a gwasanaethau cyhoeddus eraill a lliniaru’r effeithiau hynny lle y bo’n bosibl.

Felly o safbwynt economaidd mae’r achos dros newid yn glir. Bydd gwasanaethau cyhoeddus yn parhau i wastraffu adnoddau gwerthfawr os nad ydynt yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaethau mae pobl wir eisiau.

Ac i mi dyma elfen graidd y mater – mae rhaid i wasanaethau fod yn addas i’w ddibenion er mwyn iddynt ddarparu beth y mae pobl wir eisiau. Ar fy niwrnod olaf o weithio i Gyfranogaeth Cymru ysgrifennais mai gweithio gyda’r Panel Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol oedd y gwaith mwyaf boddhaol a wnes i yn fy mywyd. Roedd gweithio gyda phobl a oedd yn herio systemau achos roedden nhw’n meddwl y dylai ac y gallai pethau fod yn well yn anhygoel. Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i weithio gyda thimau, prosiectau a mudiadau gwych ers gweithio i’r Gyfnewidfa Arfer Da, ond yn anffodus mae’r gwasanaethau hyn yn dal i fod yn eithriad yn hytrach na’r arfer.

Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol

Mae pob un o’n digwyddiadau yn cael ei ddatblygu ar y cyd gyda rhanddeiliaid amrywiol, ac nid yw’r digwyddiad yma yn eithriad. Fe fydd yna siaradwyr o awdurdodau lleol, byrddau iechyd, Gwasanaeth Ambiwlans, y Gwasanaeth Tân a Chomisiynydd Pobl Hŷn. Ond yn fwy na dim, bydd y digwyddiad yn edrych i rannu arfer da o brofiadau cynadleddwyr ac fe fydd yna gyfle i edrych ar y materion y mae pobl yn eu hwynebu er mwyn gwneud y fwyaf o’r arbenigedd cyfunol sydd ar gael yn y digwyddiad.

Byddwn hefyd yn sicrhau bod ffocws y digwyddiad ar yr hyn y mae pobl am ei gael o wasanaethau. Meddyliais yn syth am weithdy yn ein seminar ar Ail-lunio Gwasanaethau gyda’r Cyhoedd wrth i mi roi’r digwyddiad at ei gilydd. Rhannodd Simon Pickthall o Vanguard sut mae ymyriadau traddodiadol wedi methu achos maent yn canolbwyntio ar gynnal prosesau sefydliadol. Mae hyn yn arwain at aneffeithlonrwydd. Mae’r aneffeithlonrwydd yma’n amlwg wrth i ni feddwl am sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio – mae pobl yn ffitio i mewn i seilos mudiadau, yn hytrach na bod sefydliadau yn gweithio gyda’i gilydd i gwrdd ag anghenion pobl. Rhoddodd Simon drosolwg o’i weithdy am 06:37 yn y fideo isod.

Mae’r astudiaeth achos ar Stoke-on-Trent yn adroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus (p.108) yn enghraifft o’r dull y bydd Simon yn rhannu. Gan ein bod ni’n gorff archwilio, ni fyddwn yn dweud wrth bobl beth i’w wneud neu ei chyfarwyddo i ddefnyddio dulliau penodol. Nid ydym yn credu mewn dull un maint i bawb – rhaid edrych ar y gwaith da y mae sefydliadau eraill yn ei wneud a meddwl am sut y gallem addasu’r dulliau hynny i weddu anghenion pobl yn ein hardaloedd. Ac os allant wneud hynny, yna fe fydd cyrff mewn sefyllfa well i gyflwyno’r gwasanaethau gorau posibl i bobl Cymru.