Monthly Archives: October 2016

Dyfodol parciau a’u heffaith gadarnhaol ar les

Sut allwn ni wneud parciau’n gynaliadwy a rhoi hwb i les y bobl rydym yn gwasanaethu fel gwasanaethu cyhoeddus Cymreig? Isod mae Bethan Smith yn adlewyrchu ar y gwersi a ddysgwyd o’n seminar Parciau llynedd.

Mewn adroddiad diweddar yn dwyn y teitl The State of UK Public Parks 2016 (Saesneg yn unig), mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn nodi bod rheolwyr parciau yn disgwyl toriadau pellach a cholli nifer fawr o staff medrus dros y tair blynedd nesaf.

Yng Nghymru, roedd 80% o gynghorau yn rhagweld toriadau o 10% neu fwy yn y gyllideb dros y tair blynedd nesaf, a disgwylir y bydd 70% o barciau yn dirywio yn ystod yr un cyfnod, sef y ffigur uchaf ar draws y DU gyfan. [1]

Pan ddarllenais yr adroddiad, cefais fy synnu gan y ffigurau. Mae parciau’n chwarae rhan fawr ym mywydau’r rhan fwyaf o gymunedau, maent yn lle i blant i chwarae, yn lle i fynd â’r ci am dro neu’n lle i ddim ond eistedd i lawr ac ymlacio. Mae’r rhan fwyaf ohonom ar ryw bwynt yn ein bywydau wedi defnyddio parciau, a gallant chwarae rôl amlwg wrth wella ein llesiant.

Roedd yr adroddiad yn fy atgoffa o’n digwyddiad y llynedd, ‘Dyfodol parciau a’u heffaith gadarnhaol ar lesiant’. Yn y digwyddiad hwn, gwnaethom arddangos nifer o enghreifftiau o sefydliadau sydd wedi defnyddio ffyrdd newydd o weithio i wneud y defnydd mwyaf posibl o barciau a helpu i wella llesiant.

Go to the Park

Un o’r enghreifftiau hynny oedd ‘Go to the Park’. Wedi’i leoli ym Mharc Towneley (parc treftadaeth mwyaf Burnley, sy’n 200 hectar o ran maint) ac sy’n ymestyn dros bum parc treftadaeth arall, datblygodd ‘Go to the Park’ fodel amgen ar gyfer rheoli parciau a mannau gwyrdd sy’n rheoli ardaloedd parciau a mannu gwyrdd mawr yn gynaliadwy drwy dechnegau ecolegol a pharamaethu. Mae’r prosiect wedi profi’r cyfleoedd i arbed arian drwy fabwysiadu technegau ecolegol a pharamaethu i reoli parciau treftadaeth, ennill arian drwy gnydau blodau gwyllt, gwenyn a thanwydd coed, ymgysylltu â phobl drwy ei raglen ‘Gwirfoddoli mewn Parciau’ a chynyddu gwerth bywyd gwyllt ein mannau gwyrdd.

Fy hoff ran o’r fenter hon oedd datblygu cawell cwch gwenyn trefol cynta’r byd sy’n diogelu gwenyn mêl. Wedi’i ariannu gan raglen ‘Ailfeddwl Parciau’ Nesta, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Loteri Fawr, nod y fenter yw gwella cynefinoedd ar gyfer gwenyn a pheillwyr eraill fel gloÿnnod byw ym mharciau a mannau gwyrdd Burnley.

beekeeping-image

Ceir rhagor o wybodaeth am y fenter hon ar wefan Nesta ac mae’n werth darllen blog Simon Goff ar yr effaith a gafodd y prosiect.

Technolegau rhoi’n ddigidol

Creodd Cyngor Bwrdeistref Bournemouth ymddiriedolaeth ar gyfer parciau ledled yr awdurdod fel bod hoffter pobl o’u parciau a’u gerddi yn cael ei drosi’n rhoddion. Ymchwiliodd y tîm i sut y gall technolegau rhoi’n ddigidol newydd ei gwneud yn hawdd i bobl roi tuag at y parciau mewn amser real. Gwnaeth hefyd brofi a oedd y cyfle i bobl adael cymynrodd yn opsiwn dichonadwy er mwyn cynnal eu parciau a’u gerddi. Mae’r dull hwn o weithredu yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd gan fodelau sy’n bodoli’n barod yn yr Unol Daleithiau, megis yn Seattle.

Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn ar flog Nesta.

Coed Actif Cymru

Mae Coed Actif Cymru yn brosiect sy’n helpu pobl i wella eu hiechyd a’u llesiant drwy eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau mewn coetiroedd. Caiff ei redeg gan dîm bach, rhan-amser yn Coed Lleol, sef cangen Cymru o’r Gymdeithas Coedwigoedd Bychain, mewn partneriaeth ag ystod eang o sefydliadau gwirfoddol, cymunedol a sector cyhoeddus a nifer o ddarparwyr gweithgareddau annibynnol mewn pum ardal yng Nghymru.

img_1240

Dechreuodd y prosiect yn 2010 ac mae wedi gwneud cryn gynnydd ers hynny. Ysgrifennodd Dr Kate Hamilton, a roddodd gyflwyniad yn ystod ein digwyddiadau, flog gwych i ni y llynedd sy’n rhoi rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r prosiect. At hynny, ysgrifennodd Kate hefyd flog a rannodd eu prosesau gwerthuso yn Coed Actif Cymru.

Mae rhaglen Ailfeddwl Parciau wedi arwain at nifer o fentrau gwych lle mae sefydliadau yn defnyddio gwahanol ffyrdd o ddefnyddio parciau. Mae’r adroddiad Learning to Rethink Parks (Saesneg yn unig) yn werth ei ddarllen.

Mae parciau’n asedau pwysig i’n cymunedau ac mae angen gweledigaethau newydd arnom ar gyfer y ffordd y gellir rheoli parciau yn wahanol, sut y gallant rymuso cymunedau a bod yn gynaliadwy

[1] http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-37288115

The future of parks and their positive impact on wellbeing

How can we make parks sustainable and boost the wellbeing of the people that we serve as Welsh public services? Bethan Smith reflects on the lessons learnt from last year’s Parks seminar.

In a recent report on The State of UK Public Parks 2016, The Heritage Lottery Fund says park managers expect further cuts, and a huge loss of skilled staff over the next three years.

In Wales, 80% of councils anticipated budget cuts of 10% or more over the next three years, and 70% of parks are expected to be declining in the same period, the highest figures across the whole of the UK. [1]

When I read the report, I was startled by the figures. Parks are a major part of most communities, they are a place for children to play, a place to walk the dog or a place just to sit and relax. Most of us at some point in our life have used parks, and they can play a big role in improving our wellbeing.

The report reminded me of our event last year on ‘The future of parks and their positive impact on wellbeing’. At this event, we showcased a number of examples of organisations that have tried and tested new ways of working to maximise use of parks and help improve wellbeing.

Go to the Park

One of those examples was ‘Go to the Park’. Based in Towneley Park (Burnley’s largest heritage park covering 200 hectares) and extending across five other heritage parks, ‘Go to the Park’ developed an alternative model of park and green space management that sustainably manages large areas of parks and green spaces using ecological and permaculture techniques. The project has tested the opportunities to save money by adopting ecological and permaculture techniques to manage heritage parks, earn money from wildflower crops, bees and wood fuel, engage people through their ‘Volunteer in Parks’ programme and increase the wildlife value of our green spaces.

My favourite part of this initiative was the development of the world’s first urban bee hive cage which provides protection to honey bees. Funded through Nesta, Heritage Lottery Fund and Big Lottery ‘Rethinking Parks’ programme, the initiative aims to improve habitats for bees and other pollinators such as butterflies in Burnley parks and green spaces.

beekeeping-image

You can find out more information on this initiative through Nestas website and it’s worth reading Simon Goff’s blog on the impact the project has had.

Digital giving technologies

Bournemouth Borough Council created a foundation for parks across its authority so peoples’ affection for their parks and gardens translates to giving. The team explored how new digital giving technologies can make it easy for people to give to the parks in real time. They also tested whether the opportunity for people to leave a legacy donation is a viable option to sustain their parks and gardens. The approach is based on learning from models already being used in the United States, such as in Seattle.

You can find out more information on this project through Nesta’s blog.

Actif Woods Wales

Actif Woods Wales is a project that helps people improve their health and wellbeing by getting them involved in activities in woodlands. It’s delivered by a small, part-time team at Coed Lleol, the Welsh arm of the Small Woods Association, in partnership with a wide range of voluntary, community-based and public sector organisations and numerous independent activity providers in 5 areas of Wales.

img_1240

The project started in 2010 and has come a long way since then. Dr Kate Hamilton, who presented at our events, wrote a fantastic blog for us last year which provides more information about the project. Further to that, Kate also wrote a blog which shared their evaluation processes within Actif Woods Wales.

The Rethinking Parks programme has resulted in a number of fantastic initiatives where organisations are using different approaches to utilise parks. The report on Learning to Rethink Parks is well worth a read.

Parks are such an asset to our communities and we need new visions of how parks can be managed differently, how they can empower communities and be sustainable.

[1] http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-37288115

GovCamp Cymru: Can we change behaviour for better public services?

At GovCamp Cymru Dyfrig Williams pitched a session on how behaviour change theory can help to embed ideas generated at unconferences into organisations. Below he outlines what he learnt from the session.

This year’s GovCamp Cymru was a great event. I pitched a session on changing the behaviour of people within organisation to enable public service improvement. Whilst I’d done some work beforehand on key issues that I felt needed to be resolved and how we might do that, the session was very much a pooling of ideas and experiences, so I’ve got to say a big thank you to everyone who came and to everyone who provided input before, during and after the main discussion. The Storify that we put together gives a good overview of what was said during the day.

So in terms of my session, here are the key things that I learnt:

Leadership is important

That might seem like an incredibly obvious statement, and in some senses it is. We spoke about how staff model the behaviour that leaders display within their organisations. But what was heartening was that there was discussion around what constituted a leader – it’s not necessarily about being at the top of your organisational hierarchy. It might be about thought leadership, or staff might take it upon themselves to lead change within their organisation or instil that leadership role in other people. It’s all too easy to cede responsibility to others because we don’t have a leadership role bestowed upon us, so it was great to hear attendees talk about what they could do to seize the initiative. But we also discussed how some organisations are hostile to mavericks, so it’s important to think about how you are perceived within your own organisation.

The behaviours that good leaders might display started with really simple things like saying “Thank you” to make staff feel valued. Spice Cardiff talked about opening up agendas of meetings, and we also spoke about the importance of risk taking. The public sector can often be risk averse, but we dug a little deeper to think about why that might be. The point that “The people who design change have less to lose than the people who implement it” really struck a chord with me, and if we are asking people to take a leap of faith on working differently, then we need to ensure that people feel supported and that they won’t be hung out to dry if things go wrong. We spoke about approaches that may help us to mitigate risk, in particular the value of prototyping to demonstrate new ways of working when you’re told that a new method can’t work.

Legislation is a sword and a shield

I love this quote, which came from a discussion on the Wellbeing of Future Generations Act. We spoke about how the act could be used as a shield to safeguard staff who are trying to make change happen by providing a clear rationale for change, or a sword to fight with in order to take the initiative to kickstart meaningful change within our organisations. People seemed to agree that all levers of change should be aligned, but that there wasn’t a “one-size fits all approach”. Legislation certainly plays a role in behavioural change, but so does culture, leadership, politics and the public that we work with and for. We need a range of tools and tactics so that we use the most appropriate tool for any given situation.

160924-GCCY-187

A photo by Nigel Bishop from GovCamp Cymru

We learn by talking, thinking and doing

Despite it being a session about organisational change, there was nobody that worked in Human Resources at the session. Regardless, the consensus seemed to be that organisational learning was too important to be left with one centralised team and that we should all take responsibility for it as individuals, especially as there are so many online resources available.

In the session people agreed that one of the ways in which unconferences can add value is by growing networks and learning from others. But we have to consider how inclusive we’re being – are we bringing people from our organisations along with us on the change journey? As I mentioned in the discussion, Carl Haggerty has written a great post where he reflects on how he learns and how he helps others. Another way of embedding change within an organisation is to get someone who’s already done it to come in to talk about it and demonstrate the difference. The connections that we make at unconferences can help us to spread good practice and new ways of working.

There was also a discussion around having ‘champion’ roles within the organisation, where the pressure to spread the change is taken away from an individual and shared much wider. An example was given around the Wellbeing of Future Generations Act, where the responsibility is shared around staff members to embed the cultural change within their teams in order to meet the requirements of the act.

Will GovCamp Cymru help to change behaviour?

The points raised at my session certainly made me think again about how change takes place within organisations. I’m currently working on a Data and Tech project that will look at how the Wales Audit Office challenges our existing use of data and technology, the assumptions we normally take for granted, and how we can offer radical solutions when we use new technology to transform our audit and business processes. If we’re looking to change the way we work, we’re going to need to bring our colleagues with us on the journey. The feedback from this session has been really helpful, and I’d love to hear from anyone else who puts the learning from the session into practice within their organisations in order to deliver better public services.

GovCamp Cymru: A allwn ni newid ymddygiad ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus gwell?

Fe wnaeth Dyfrig Williams cynnig sesiwn yn GovCamp Cymru ar sut all damcaniaeth newid ymddygiad helpu i ymgorffori syniadau a gynhyrchwyd yn anghynadleddau mewn sefydliadau. Isod mae’n amlinellu beth ddysgodd o’r sesiwn.

Roedd GovCamp Cymru eleni yn ddigwyddiad gwych. Cynigiais i sesiwn ar newid ymddygiad pobl tu fewn i mudiad er gwella gwasanaethau cyhoeddus. Fe wnes i ychydig o waith ymlaen llaw ar beth roeddwn i’n ystyried yn faterion allweddol a sut allwn eu datrys, ond roedd y sesiwn yn canolbwyntio ar y syniadau a phrofiadau’r bobl a oedd yn bresennol. Felly rhaid i mi ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth ac i bawb a gyfrannodd cyn, yn ystod ac ar ôl y brif drafodaeth. Mae’r Storify yn rhoi trosolwg da o’r hyn a ddywedwyd yn ystod y dydd.

Felly o ran fy sesiwn i, dyma’r pethau allweddol a ddysgais:

Mae arweinyddiaeth yn bwysig

Efallai bod hyn yn ddatganiad gwbl amlwg, ac mewn rhai synhwyrau y mae hynny’n wir. Buom yn siarad am sut y mae ymddygiad staff yn debygol i ddilyn ymddygiad arweinwyr o fewn ein sefydliadau. Serch hynny, roedd yn galonogol i gael trafodaeth am beth yw arweinydd – nid jyst y bobl sydd ar frig trwy hierarchaeth, gallwn fod yn sôn am arweinyddiaeth trwy feddylfryd, neu efallai staff sy’n penderfynu arwain newid neu i feithrin y rôl mewn pobl eraill. Mae’n rhy hawdd i ildio cyfrifoldeb am hyn i bobl eraill achos nad oes gennym rôl benodol, felly roedd yn wych i glywed mynychwyr siarad am sut y gallan nhw fynd i’r afael â’r cyfrifoldeb. Ond hefyd trafodom sut y mae rhai sefydliadau yn gweld ‘mavericks’ fel gelynion, felly mae’n bwysig i feddwl am sut yr ydych chi’n cael eich gweld o fewn eich sefydliad.

Mae ymddygiad da arweinwyr yn dechrau gyda phethau syml iawn fel dweud “Diolch” fel bod staff yn teimlo bod nhw’n cael eu gwerthfawrogi. Siaradodd Spice Caerdydd am gael agendâu agored ar gyfer cyfarfodydd, ac fe wnaethom hefyd siarad am y pwysigrwydd o gymryd risgiau. Mae lot o’r sector cyhoeddus yn amharod i gymryd risgiau, ond wnaethom edrych bach yn fanylach ar hyn er mwyn meddwl am pam mae hynny’n wir. Codwyd pwynt arbennig, sef “bod gan y bobl sy’n cynllunio newid llai i golli na’r bobl sy’n ei weithredu”, ac fe wnaeth hyn canu cloch i mi. Felly os ydym am i bobl gweithio mewn modd gwahanol, rhaid i ni sicrhau bod nhw’n teimlo eu bod nhw’n cael eu cefnogi os mae pethau’n mynd o le. Siaradom am ddulliau o leihau risg, yn enwedig sut all prototeipio arddangos ffyrdd newydd o weithio os mae rhywun yn meddwl bod dull newydd yn amhosib.

Mae deddfwriaeth yn gleddyf a tharian

Rwy’n caru’r dyfyniad yma, a ddaeth o drafodaeth ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Siaradom am sut allai’r ddeddf cael ei ddefnyddio fel tarian i ddiogelu staff sy’n ceisio sicrhau newid drwy ddarparu sail resymegol glir amdano, neu gleddyf i sbarduno’r newid ac i ymladd ar gyfer newid ystyrlon o fewn ein sefydliadau. Roedd pawb yn cytuno y dylid alinio dulliau o gyflawni newid, a hefyd does yna ddim dull “un maint i bawb”. Mae deddfwriaeth yn bendant yn chwarae rôl wrth newid ymddygiad, ond mae hyn hefyd yn wir amdano ddiwylliant, arweinyddiaeth, gwleidyddiaeth a’r cyhoedd rydym yn gweithio gydag ac ar eu cyfer. Mae angen dulliau a thactegau amrywiol fel ein bod ni’n defnyddio’r offer mwyaf priodol ar gyfer unrhyw sefyllfa.

160924-GCCY-187

Llun gan Nigel Bishop o GovCamp Cymru

Rydym yn dysgu trwy siarad, meddwl a gwneud

Roedd y sesiwn yn ffocysu ar newid sefydliadol, ond serch hyn doedd neb o adran Adnoddau Dynol yn cymryd rhan yn ein trafodaeth ni. Beth bynnag, y consensws oedd bod dysgu sefydliadol yn bwnc rhy bwysig i’w adael i un tîm canolog a bod rhaid i ni gyd gymryd cyfrifoldeb fel unigolion, yn enwedig gan fod cynifer o adnoddau ar-lein ar gael.

Cytunodd pawb mai un o’r ffyrdd y gall anghynhadleddau ychwanegu gwerth yw trwy dyfu rhwydweithiau a rhannu beth mae pobl eraill wedi dysgu. Ond rhaid i ni ystyried pa mor gynhwysol ydyn ni – ydyn ni’n dod â phobl eraill o fewn ein sefydliadau gyda ni ar y daith newid? Fel y soniais yn y drafodaeth, mae Carl Haggerty wedi ysgrifennu blogbost wych lle mae’n myfyrio ar sut mae e’n dysgu a sut y mae’n helpu pobl eraill. Ffordd arall o ymgorffori newid o fewn sefydliad yw cael rhywun sydd eisoes wedi gwneud y gwaith hynny i ddod i mewn i siarad am y peth ac i ddangos y gwahaniaeth. Gall y cysylltiadau o anghynhadleddau ein helpu ni i ledaenu arferion da a ffyrdd newydd o weithio.

Roedd yna hefyd drafodaeth ynghylch rolau ‘hyrwyddwr’ o fewn y sefydliad, lle mae’r baich o ledaenu’r newid yn cael ei gymryd i ffwrdd o unigolyn a’i rhannu’n ehangach. Rhoddwyd enghraifft o amgylch Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, lle mae’r cyfrifoldeb wedi cael ei rannu o amgylch aelodau staff i ymgorffori’r newid diwylliannol o fewn eu timau er mwyn cwrdd â gofynion y ddeddf.

A fydd GovCamp Cymru yn helpu i newid ymddygiad?

Mae’r pwyntiau a godwyd yn fy sesiwn wedi gwneud i mi feddwl eto am sut mae newid yn digwydd o fewn sefydliadau. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar brosiect ble rydym yn edrych ar sut mae Swyddfa Archwilio Cymru yn defnyddio data a thechnoleg, y tybiaethau rydym yn cymryd yn ganiataol, a sut allwn ni cynnig atebion radical i unrhyw anawsterau wrth i ni newid ein prosesau archwilio a busnes. Os ydym yn edrych i drawsnewid ein gwaith yn y modd hwn, rhaid i ni ddod â’n cydweithwyr gyda ni ar y daith. Mae’r adborth o’r sesiwn hwn wedi bod yn ddefnyddiol iawn wrth i mi ddechrau’r gwaith newydd yma, ac fe fyddwn i wrth fy modd i glywed o unrhyw un arall sydd wedi rhoi beth wnaethon nhw ddysgu o’r sesiwn ar waith o fewn eu sefydliadau fel ein bod ni’n gallu darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell.

The strategic importance of digital: a conference about culture change

What were the key messages from our recent events on digital? Kelly Doonan from Devon County Council reflects on the main learning points that she took away.

Image of speech bubble linking people to clouds, phonoes and documents

On 13 September I attended an event organised by the Wales Audit Office Good Practice Exchange called; Redesigning public services: The strategic importance of digital. Although I’ve referred to it as a conference for title alliteration purposes, it was actually a seminar event with interactive workshops – and some really fabulous catering – held at the SWALEC Stadium in central Cardiff.

This is my take on the event and the six key messages I came away with. Which, as the title suggests, aren’t actually about digital…

1. Digital means different things to different people… we need a clear understanding of what it means to us

The event kicks off with a speech from Auditor General, Huw Vaughan Thomas. In the speech he states; quite accurately, that: “Digital means different things to different people.”

It does and I think that is a huge problem. When he says that we need a clear understanding of what it means to ‘us’ I think we need one clear definition that everyone understands. It’s the only way that we can have aligned conversations and make aligned decisions.

Rotherham Metropolitan Borough Council has just released their new digital strategy (as a PDF) which explains that Rotherham is putting digital at the ‘forefront’ of their journey to become a modern authority. It links to local health digital strategies, but doesn’t seem to link to a wider culture change or service redesign strategy. Does digital mean the same to Rotherham MBC as it does to the WAO or to Devon County Council? Can we work together effectively if we don’t have an agreed definition?

2. Digital is not doing the same work, but digitally

Huw Vaughan Thomas goes on to clarify that: “Digital is not doing the same work, but digitally.”

Which begins to move us towards a definition of digital, and suggests that we’re starting to talk about culture change and service transformation, not creating a new digital strategy.

3. Mistakes are inevitable; we mustn’t shy away from that

Also from Huw Vaughan Thomas’ speech. This is an interesting one. If common sense was a thing this statement feels like it would be a classic example. Of course humans make mistakes; it’s one of our defining characteristics and how we know that we’re not actually machines surely? Still, it feels weirdly radical to have an auditor stand up and say this. It also feels hugely positive and (hopefully) liberating.

We have to move away from a culture that assumes all mistakes can be ‘policied’ out if only we policy hard enough. Instead we have to encourage reflection, learning and individual responsibility. Back to culture change again.

After the Auditor General’s speech there’s a quick fire question and answer session with the panel. The first questions are prepared by the organisers, but the rest are sourced from the audience – it’s a brilliantly engaging approach and works really well.

4. We can’t ‘do digital’ until we understand what citizens actually need

My cavalier approach to note-taking means that I don’t actually know which panellist said this, but it was definitely one of them.

I get an email every other day from a software development company telling me how their customer portal is going to revolutionise back office systems and save money. They’ve even got a snazzy customer testimonial video featuring a local authority IT manager explaining how this digital transformation has saved him pots of money and tidied up all his back office systems, and no-one ever ever mentions user needs.

We can’t put any digital tools in place until we know that we need them and that they’re solving the right problem – and surely we can only do that if we’re talking to our citizens? Surely we can only do that if we are clearly articulating our purpose and we understand why we’re doing anything at all? What we need is culture change and a different approach to understanding our citizens.

5. These things are not technology problems… digital is an enabler. Buying a load of iPads won’t change your culture.

Beautifully succinct quote from Professor Tom Crick in his workshop session, A digitally competent, digitally capable workforce. For me this session raises some really interesting questions about digital capabilities.

 • Is there a basic digital standard that our workforce needs to achieve?
 • If there is, then shouldn’t this be part of our job descriptions?
 • Do we have a hierarchy of digital capability in our workforce with a digital ‘elite’ who have lots of skills and are working in radically different ways to those further behind?
 • How do we make sure that staff are learning digital skills rather than learning how to use separate pieces of proprietary software?
 • Do we have senior leaders who know enough about digital to make these kinds of decisions?
 • Does every organisation essentially need a benevolent hacker at the top table wielding some real power?

Which is all to say that we probably need to look at changing our culture around staff training and recruitment.

Also in this workshop I share a story about a piece of work we did under the heading ‘ask forgiveness, not permission’ which literally makes another delegate’s mouth fall open in shock.

6. Can you build agile, interdisciplinary project teams that can work iteratively?

For the final session I attend the workshop Learning from the Digital Innovators Network run by Jess Hoare and Amy Richardson from Y Lab, which involves marshmallows and spaghetti.

Y Lab is an innovation lab for public service created by Nesta alongside Cardiff University. They have some wonderful, practical resources – most of which are available on the Nesta website.

The workshop involves a quickfire session answering some provocative questions such as ‘[In your organisation] What is the perceived role of IT?’ and ‘Can you build agile, interdisciplinary project teams that can work iteratively?’. We then identify a digital problem and use the Nesta tools, and Jess and Amy’s support and input, to work the issue through.

Fairly quickly we start talking about articulating the problem, identifying users, understanding needs and gathering evidence. We spend the rest of the session looking, essentially, at redesigning the service and the processes.

The problem with digital transformation

Every conversation I had at this event that started with digital transformation ended with looking at culture change and system transformation.

I think we do need to have an agreed definition of digital and it became clear through this event that many people – but definitely not all – understand that digital is an enabler and not an end in itself. I would say that we don’t need digital strategies (sorry Rotherham) rather we need system transformation strategies which include digital enablers. We need to start with purpose and start with users and understand what we’re for and what they need.

I think there’s a real opportunity here though. To start conversations about digital transformation and, through events like this, show how that conversation must move to one about system transformation.

WAO Good Practice Exchange are planning more events in this series and it would be great to see them challenging participants further to think about how we use digital as a catalyst for real organisational change – not just buying a load of iPads.

Pwysigrwydd strategol llwyfannau digidol: cynhadledd am newid diwylliant

Beth oedd y negeseuon allweddol o’n digwyddiadau diweddar ar ddigidol? Isod mae Kelly Doonan o Gyngor Sir Dyfnaint yn adlewyrchu ar y prif bwyntiau dysgu mae hi’n cymryd i ffwrdd.

Llun o swigen siarad sy'n cysylltu pobl â chymylau, lluniau a dogfennau

Ar 13 Medi mynychais ddigwyddiad a drefnwyd gan Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru o’r enw Ailgynllunio gwasanaethau cyhoeddus: Pwysigrwydd strategol llwyfannau digidol. Er i mi gyfeirio ato fel cynhadledd at ddibenion cyseinedd teitl yn Saesneg, seminar ydoedd mewn gwirionedd gyda gweithdai rhyngweithiol – gyda bwyd arbennig o flasus – a gafodd ei gynnal yn Stadiwm SWALEC yng nghanol Caerdydd.

Dyma fy marn am y digwyddiad a’r chwe neges allweddol a arhosodd yn y cof, sydd, fel mae’r teitl yn ei awgrymu, â dim i’w wneud â llwyfannau digidol mewn gwirionedd…

1. Mae digidol yn golygu pethau gwahanol i wahanol bobl… rhaid i ni gael dealltwriaeth glir o’r hyn mae’n ei olygu i ni

Dechreuodd y digwyddiad gydag anerchiad gan yr Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas. Yn ei anerchiad nododd; yn gwbl gywir: “Mae digidol yn golygu pethau gwahanol i wahanol bobl.”

Mae hyn yn wir ac rwy’n credu bod hyn yn broblem enfawr. Pan mae’n dweud bod angen dealltwriaeth glir arnom o’r hyn y mae’n ei olygu i ‘ni’ credaf fod angen un diffiniad clir arnom y mae pawb yn ei ddeall. Dyma’r unig ffordd y gallwn gael sgyrsiau cyson a gwneud penderfyniadau cyson.

Mae Cyngor Fwrdeistref Metropolitanaidd Rotherham newydd ryddhau ei strategaeth ddigidol newydd (fel PDF) sy’n egluro bod ‘llwyfannau digidol’ yn arwain taith Rotherham i fod yn awdurdod modern. Mae’n cysylltu â strategaethau llwyfannau digidol iechyd lleol, ond ymddangos nad yw’n cysylltu â newid diwylliant ehangach na strategaeth ailgynllunio gwasanaeth. A yw digidol yn golygu’r un peth i CBF Rotherham ag y mae i SAC neu i Gyngor Sir Dyfnaint? A allwn gydweithio’n effeithiol os nad oes gennym ddiffiniad cytûn?

2. Nid ystyr llwyfannau digidol yw gwneud yr un gwaith, ond yn ddigidol

Aiff Huw Vaughan Thomas ymlaen i egluro: “Nid ystyr digidol yw gwneud yr un gwaith, ond yn ddigidol.”

Sydd yn dechrau ein symud tuag at ddiffiniad o ddigidol, ac yn awgrymu ein bod yn dechrau trafod newid diwylliant a thrawsnewid gwasanaeth, ac nid creu strategaeth ddigidol newydd.

3. Mae camgymeriadau’n anochel; rhaid i ni beidio â chilio rhag hynny

Hefyd o anerchiad Huw Vaughan Thomas. Dyma un diddorol. Petai synnwyr cyffredin yn rhywbeth go iawn mae’r datganiad hwn yn teimlo fel y byddai’n enghraifft glasurol. Wrth gwrs bod pobl yn gwneud camgymeriadau; mae’n un o’r nodweddion sy’n ein diffinio a sut rydym yn gwybod nad peiriannau ydym does bosibl? Ac eto, mae’n teimlo’n rhyfeddol o radical cael archwilydd yn sefyll i fyny ac yn dweud hyn. Mae hefyd yn teimlo’n hynod gadarnhaol a (gobeithio) yn rhyddhaol.

Rhaid i ni symud i ffwrdd oddi wrth ddiwylliant sy’n tybio y gellir ‘polisïa’ pob camgymeriadau rhag eu bod yn digwydd petawn ni ond yn llunio polisïau digon caled. Yn hytrach, rhaid i ni annog myfyrio, dysgu a chyfrifoldeb unigol. Yn ôl i newid diwylliant eto.

Ar ôl anerchiad yr Archwilydd Cyffredinol mae yna sesiwn holi ac ateb gyflym gyda’r panel. Caiff y cwestiynau cyntaf eu paratoi gan y trefnwyr, ond daw’r gweddill o blith y gynulleidfa – mae’n ddull o weithredu gwych i gael pobl i gymryd rhan ac mae’n gweithio’n dda iawn.

4. Ni allwn ‘weithredu’n ddigidol’ nes ein bod yn deall beth sydd ei angen ar ddinasyddion mewn gwirionedd

Mae fy null diseremoni o gymryd nodiadau’n golygu nad wyf wir yn gwybod pa aelod o’r panel ddwedodd hyn, ond roedd yn un ohonynt yn sicr.

Caf e-bost bob yn ail diwrnod gan gwmni datblygu meddalwedd yn dweud wrthyf sut mae eu porth cwsmer yn mynd i chwyldroi systemau swyddfa gefn ac arbed arian. Mae ganddynt hyd yn oed fideo geirda cwsmer crand sy’n cynnwys rheolwr TG awdurdod lleol yn egluro sut mae’r trawsnewid digidol hwn wedi arbed cymaint o arian iddo ac wedi tacluso ei holl systemau swyddfa gefn, a does neb byth yn crybwyll anghenion defnyddwyr.

Ni allwn roi adnoddau digidol ar waith nes ein bod yn gwybod bod eu hangen arnom a’u bod yn datrys y broblem gywir – a gallwn ond gwneud hyn os ydym yn siarad â’n dinasyddion? Yn ddiau gallwn ond gwneud hynny os ydym yn cyfleu ein diben yn glir a’n bod yn deall pam ein bod yn gwneud unrhyw beth o gwbl? Beth sydd ei angen arnom yw newid diwylliant a dull gweithredu gwahanol ar gyfer deall ein dinasyddion.

5. Nid problemau technoleg yw’r rhain… galluogydd yw llwyfan digidol. Ni fydd prynu llwyth o iPads yn newid eich diwylliant.

Dyfyniad hynod glir gan yr Athro Tom Crick yn ei weithdy Gweithlu digidol gymwys, digiol alluog. I mi mae’r sesiwn hon yn codi rhai cwestiynau gwirioneddol ddiddorol am alluoedd digidol.

 • A oes yna safon ddigidol sylfaenol y mae angen i’n gweithlu ei chyrraedd?
 • Os oes, oni ddylai fod yn rhan o’n disgrifiadau swydd?
 • A oes gennym hierarchaeth o allu digidol yn ein gweithlu gydag ‘elît’ digidol sydd â llawer o sgiliau ac sy’n gweithio mewn ffyrdd tra gwahanol i’r gweddill sydd y tu ôl iddynt?
 • Sut ydym yn gwneud yn siŵr bod staff yn dysgu sgiliau digidol newydd yn hytrach na dysgu sut i ddefnyddio darnau o feddalwedd patent ar wahân?
 • A oes gennym uwch arweinwyr sy’n gwybod digon am lwyfannau digidol i wneud y math yma o benderfyniadau?
 • A oes angen haciwr cymwynasgar ar bob sefydliad ar y prif fwrdd, sy’n meddu ar rym go iawn?

Sy’n golygu mae’n debyg bod angen i ni edrych ar newid ein diwylliant o ran hyfforddiant staff a recriwtio.

Hefyd yn y gweithdy hwn rwy’n rhannu stori am ddarn o waith a wnaethom o dan y pennawd ‘gofynnwch am faddeuant, nid caniatâd’ sy’n gwneud i geg cyfranogwr arall agor mewn sioc yn llythrennol.

6. A allwch adeiladu timau prosiect amlddisgyblaeth, hyblyg a all weithio’n rhyngweithiol?

Ar gyfer y sesiwn olaf mynychais y gweithdy Dysgu o Rwydwaith Arloeswyr Digidol a gafodd ei gynnal gan Jess Hoare ac Amy Richardson o Y Lab sy’n cynnwys malws melys a sbageti.

Mae Y Lab yn labordy arloesed ar gyfer y sector cyhoeddus a grëwyd gan Nesta ochr yn ochr â Phrifysgol Caerdydd. Mae ganddynt rai adnoddau ymarferol, gwych – y mae’r rhan fwyaf ohonynt ar gael ar wefan Nesta.

Mae’r gweithdy yn cynnwys sesiwn ateb cwestiynau cyflym gyda rhai cwestiynau pryfoclyd fel ‘[Yn eich sefydliad] Beth yw rôl ganfyddedig TG?’ ac ‘A allwch adeiladu timau proseict amlddisgyblaeth, hyblyg a all weithio’n rhyngweithiol?’. Yna rydym yn nodi problem ddigidol a defnyddio adnoddau Nesta, a chymorth a mewnbwn gan Jess ac Amy, i ddatrys y mater.

Yn weddol gyflym rydym yn dechrau trafod cyfleu’r broblem, nodi defnyddwyr, deall anghenion a chasglu tystiolaeth. Rydym yn treulio gweddill y sesiwn yn edrych, yn ei hanfod, ar ail-ddylunio’r gwasanaeth a’r prosesau.

Y broblem gyda thrawsnewid digidol

Gwnaeth pob sgwrs a gefais yn y digwyddiad hwn a ddechreuodd gyda thrawsnewid digidol orffen gydag edrych ar newid diwylliant a thrawsnewid systemau.

Credaf fod angen i ni gael diffiniad cytûn o ystyr digidol a daeth yn amlwg yn ystod y digwyddiad hwn fod llawer o bobl – ond yn sicr nid pawb – yn deall mai galluogydd yw llwyfannau digidol ac nid y diben ynddo’i hun. Baswn i’n dweud nad oes angen strategaethau digidol arnom (sori Rotherham) ond yn hytrach mae angen strategaethau trawsnewid systemau sy’n cynnwys galluogwyr digidol arnom. Mae angen i ni ddechrau gyda diben a dechrau gyda defnyddwyr a deall beth yw ein diben a beth sydd eu hangen arnynt.

Credaf fod cyfle go iawn yma. I ddechrau sgyrsiau am drawsnewid digidol a, drwy ddigwyddiadau fel hyn, dangos sut mae’n rhaid i’r sgwrs symud i fod yn un am drawsnewid systemau.

Mae Cyfnewidfa Arfer Da SAC yn cynllunio rhagor o ddigwyddiadau yn y gyfres hon a byddai’n wych eu gweld yn herio cyfranogwyr i feddwl am y ffordd rydym yn defnyddio llwyfannau digidol fel catalydd ar gyfer newid sefydliadol gwirioneddol – ac nid dim ond prynu llwyth o iPads.