Monthly Archives: June 2016

Understanding Staff Behaviours and Business Travel Needs

Aylesbury Vale District Council's on-site hourly rental pool cars

Aylesbury Vale District Council’s on-site hourly rental pool cars

How did Aylesbury Vale District Council save £90,000 and halve their emissions? Ena Lloyd spoke with Alan Asbury to find out.

I recently attended a seminar run by Enterprise Rent a Car on how public services are engaging with the private sector to improve their business travel arrangements. This has resulted in major contributions towards their sustainability targets and big savings.

I caught up with Alan Asbury, Sustainability and Energy Manager from Aylesbury Vale District Council and asked him about the Council’s travel policy. I was particularly interested in their focus on staff behaviour and their critical use of data to get a clear understanding of staff business travel.

I started by asking a little about the Council. The Council covers the northern half of Buckinghamshire and employs around 500 staff of which around 220 drive for business.

They created the policy with Enterprise to bring the council in line with the sharing economy and the latest cost-saving technology. They analysed the council’s usage data and was able to segment its employees’ business trips by cost-efficiency, highlighting where hourly rental and daily rental would be most effective. For example, by restricting daily rental to those with journeys of more than 75 miles or eight hours, it has ensured its low-emission car club vehicles are used more regularly.

Translating the policy into action meant that nine on-site hourly rental pool cars were sourced through Enterprise Car Club, which were provided for employees making short journeys, along with Enterprise Rent-A-Car daily hire cars for longer journeys. These have successfully replaced the grey fleet as a less expensive and more environmentally-friendly option.

The travel policy was changed to focus on safety, which is essential for the council’s duty of care responsibilities. Staff who still use their own vehicles for work first complete a tick box form checking several aspects of vehicle and driver maintenance such as safety, insurance, driving licence, health and fitness and vehicle condition.

As part of the initiative, the ‘grey fleet’ mileage reimbursement rate was cut from up to 0.65 pence per mile to 0.15 to encourage employees to use the Enterprise Car Club vehicles as well as daily rental, given the potential cost savings and the environmental benefits.

After careful monitoring, the scheme now been pared down to eight Enterprise Car Club vehicles. All are all low-emission and include three pure electric Nissan Leaf cars. In the first year of their use, the Council has saved £90,000. It’s also allowed them to re-introduce a 50% bus subsidy on all four locally-operated bus routes. Overall, its transport carbon emissions have been reduced by more than half. The Council also operate electric vehicles including BMW i3s.

Reflecting on their new travel policy, Alan said: “Our new travel policy was based on an in-depth understanding of how our drivers behaved and their needs in terms of mobility. Enterprise helped us analyse where, how often and why staff were travelling, which was vital if we wanted them to do it more efficiently.

“Using a car club has helped us save tens of thousands of pounds, and Enterprise also helped us work with our employees to understand the aims of the programme and demonstrate what we were trying to achieve. It has been highly successful and we’ve now been invited to speak with other public and private sector organisations to show them what we did and how we did it.”

Adrian Bewley, Director of Business Rental UK & Ireland at Enterprise Rent-A-Car, adds: “The council has been able to use a blend of hourly and daily rental, as well as leasing, to create a far more effective and greener approach to employee travel.

“The Council is, quite rightly, being viewed as a leader in public sector business travel. They have achieved silver in the annual Energy Savings Trust Fleet Hero Awards November 2015. Most importantly, the success of the programme is due to the fact it was based on an analysis of driver behaviours and journeys. Data is the most important tool in creating a better travel policy and changing how employees think about driving.”

If you’d like to learn more about the project and how Aylesbury might help you to do something similar, Contact Alan at aasbury@aylesburyvaledc.gov.uk

Deall Ymddygiadau Staff ac Anghenion Teithiau Busnes

Ffotograff o geir cronfa logi yn ôl yr awr ar y safle Cyngor Dosbarth Bro Aylesbury

Ceir cronfa logi yn ôl yr awr ar y safle Cyngor Dosbarth Bro Aylesbury

Sut llwyddodd Cyngor Dosbarth Bro Aylesbury i arbed £90,000 a haneru ei allyriadau? Siaradodd Ena Lloyd gydag Alan Asbury.

Yn ddiweddar, es i seminar a gynhaliwyd gan Enterprise Rent a Car ynglŷn â’r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn trafod â’r sector preifat i wella eu trefniadau teithiau busnes. Arweiniodd hyn at gyfraniadau mawr tuag at eu targedau cynaliadwyedd ac at arbedion mawr hefyd.

Holais Alan Asbury, Rheolwr Cynaliadwyedd ac Ynni yng Nghyngor Dosbarth Bro Aylesbury, am bolisi teithio’r Cyngor. Roedd gen i ddiddordeb arbennig yn y modd roeddent wedi canolbwyntio ar ymddygiad staff a’r defnydd hollbwysig a wnaethant o ddata er mwyn cael dealltwriaeth glir o anghenion teithiau busnes y staff.

Dechreuais drwy holi tipyn am y Cyngor. Mae’r Cyngor yn gofalu am hanner uchaf Swydd Buckingham, ac mae’n cyflogi tua 500 o aelod o staff ac mae 220 o’r rheini’n gyrru ar deithiau busnes.

Fe wnaethant greu’r polisi gydag Enterprise er mwyn sicrhau bod y cyngor yn gyson â’r ‘economi rannu’ a’r dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer arbed arian. Fe wnaethant ddadansoddi data defnydd y cyngor ac roeddent yn gallu dosbarthu teithiau busnes y gweithwyr yn ôl cost-effeithlonrwydd, gan weld lle byddai llogi yn ôl yr awr a llogi yn ôl y dydd yn fwyaf effeithiol. Er enghraifft, drwy gyfyngu ar logi yn ôl y dydd i deithiau sy’n fwy na 75 milltir neu wyth awr, llwyddwyd i sicrhau bod cerbydau allyriadau isel y clwb ceir yn cael eu defnyddio’n fwy cyson.

I roi’r polisi ar waith, sefydlwyd ceir cronfa logi yn ôl yr awr ar y safle drwy Enterprise Car Club, i’w darparu i weithwyr a oedd yn gwneud teithiau byrion, ynghyd â cheir llogi yn ôl y dydd gan Enterprise Rent-A-Car ar gyfer teithiau pellach. Maent wedi llwyddo i ddisodli’r ‘fflyd lwyd’ fel opsiwn rhatach sy’n fwy cyfeillgar i’r amgylchedd.

Newidiwyd y polisi teithio i ganolbwyntio ar ddiogelwch, sy’n hanfodol o ystyried cyfrifoldebau’r cyngor o ran dyletswydd gofal. Mae’r staff sy’n dal i ddefnyddio eu cerbydau eu hunain ar gyfer y gwaith yn llenwi ffurflen â blychau ticio arni er mwyn gwirio nifer o agweddau ar gynnal a chadw cerbydau a gyrwyr, fel diogelwch, yswiriant, trwydded yrru, iechyd a ffitrwydd a chyflwr y cerbyd.

Fel rhan o’r fenter, cafodd cyfradd ad-dalu milltiroedd y ‘fflyd lwyd’ ei thorri hyd at 0.65 ceiniog y filltir i 0.15 er mwyn annog y gweithwyr i ddefnyddio cerbydau’r Enterprise Car Club yn ogystal â llogi yn ôl y dydd, o ystyried yr arbedion posibl ar gostau a’r manteision amgylcheddol.

Ar ôl monitro’r cynllun yn ofalus, mae wedi’i gwtogi i wyth o gerbydau’r Enterprise Car Club. Mae pob un ag allyriadau isel, ac maent yn cynnwys tri char Nissan Leaf sy’n rhai cwbl drydanol. Yn y flwyddyn gyntaf o’u defnyddio, mae’r Cyngor wedi arbed £90,000. Mae hyn hefyd wedi eu galluogi i ailgyflwyno cymhorthdal o 50% ar y bysiau ar bedwar llwybr sy’n cael eu gweithredu’n lleol. Yn gyffredinol, mae ei allyriadau carbon cludiant wedi gostwng fwy na’i hanner. Mae’r Cyngor hefyd yn gweithredu cerbydau trydan, gan gynnwys BMW i3s.

Wrth feddwl am y polisi teithio newydd, dywedodd Alan: “Roedd ein polisi teithio newydd yn seiliedig ar ddealltwriaeth fanwl o’r modd y mae ein gyrwyr yn ymddwyn a beth yw eu hanghenion o ran gallu symud o gwmpas. Fe wnaeth Enterprise ein helpu i ddadansoddi i ble mae’r staff yn teithio, pa mor aml a pham, ac roedd hyn yn hollbwysig os oeddem ni eisiau iddynt wneud hynny’n fwy effeithlon.

“Mae defnyddio clwb ceir wedi’n helpu i arbed degau o filoedd o bunnoedd, ac mae Enterprise wedi ein helpu i weithio gyda’n gweithwyr i ddeall beth yw nodau’r rhaglen ac i ddangos beth roedden ni eisiau ei gyflawni. Bu hyn yn hynod lwyddiannus, ac rydym wedi cael ein gwahodd i siarad â sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat i ddangos iddynt be wnaethom ni, a sut.”

Ychwanega Adrian Bewley, Cyfarwyddwr Llogi Busnes y D.U. ac Iwerddon yn Enterprise Rent-A-Car: “Mae’r cyngor wedi gallu defnyddio cyfuniad o logi yn ôl yr awr a llogi yn ôl y dydd, yn ogystal â llogi ar les, er mwyn cael dull mwy effeithiol a mwy gwyrdd o ymdrin â theithau’r gweithwyr.

“Mae’r Cyngor yn cael ei weld, yn gwbl gywir, fel arweinydd o ran teithiau busnes yn y sector cyhoeddus. Cawsant y wobr arian yng Ngwobrau Arwyr Fflyd yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ym mis Tachwedd 2015. Yn bwysicaf, mae’r rhaglen wedi llwyddo oherwydd ei bod yn seiliedig ar ddadansoddi ymddygiadau a theithiau gyrwyr. Data yw’r offer pwysicaf i greu polisi teithio gwell ac i newid y modd y mae gweithwyr yn meddwl am yrru.”

Os hoffech ddysgu rhagor am y prosiect a sut y gallai Aylesbury eich helpu chi i wneud rhywbeth tebyg, cysylltwch ag Alan yn aasbury@aylesburyvaledc.gov.uk.

To Charge or not to Charge?

Can councils make better use of their resources by charging for waste services? Gwyndaf Parry of the Welsh Local Government Association blogs for us on an event that they held with the Wales Audit Office.

Public services are coming under more and more pressure, with local authorities expected to deliver more with less. To deliver a wide range of services to residents and maintain that high quality of service, Councils in Wales have the legal powers to charge for a wide range of services, including Garden or green wastes, Bulky waste collections and replacement bins or recycling containers.

The event was hosted by the Welsh Local Government Association and facilitated by the Good Practice Team from the Wales Audit Office, to encourage and enable Welsh local authorities to share good practice when introducing a charge for waste collection services. Delegates were encouraged to participate in discussions and learn from others, helping to avoid making the same mistakes and to save costs and time.

Andy Phillips from the Wales Audit Office introduced the day and interestingly showed the income gained from waste services per resident, showing the difference between Wales, Scotland and England. Income earned in England has steadily being increasing since 2008/9 whilst reducing in Scotland and Wales.

A graph that shows that charging for Waste services has dropped in Wales and Scotland since 2008/9, but grown in England

Di Bradbury from Wirral Council shared her experience of introducing a charge for collection of garden waste, and how Wirral managed the introduction of a charge back in 2013/14. One of Di’s key pieces of advice was ensuring a robust IT system was in place from the outset, ensuring your IT system can handle customer registration, manage the customer database and manage payments. Di stressed that this was one of the most time consuming elements of introducing a charged service – people expect a high quality of service when they pay for a service. Missing a collection should be avoided, when building a reputable charged collection service.

Wirral acknowledged the importance of public consultation, as part of their waste planning they consulted with the public to gain their thoughts on charging. 51.7% of the respondents said they felt having to pay for a garden waste collection was completely unacceptable. However budget constraints meant the council had to push forward with a charge. However they ensured alternative options to residents including:

 • Online subscription discount of £5 (89% of customers use this option),
 • Shared bin option with neighbor, and
 • Promotion of home composting bins

A valuable lesson learned by Wirral was to offer a 14 day cooling off period, residents under law must be offered a 14 day period where they can receive a refund. In Wirral they only offered this refund if the resident had not received a collection.

As would be expected the tonnage of garden waste collected at the kerbside reduced in the Wirral, however the HWRCs saw a considerable increase in garden waste throughput. Overall garden waste tonnage reduced by 11% over a two year period. Contribution to overall MSW recycling rate decreased for two years post introduction of a charge, however in the third year the rate is seen to be increasing to just under its original state. Interestingly over the same period number of fly tipping incidents have continuously decreased.

Is the future green?

This first Workshop breakout session was hosted by Jim Espley from Denbighshire Council. Having introduced a charge for garden waste service on 30th March 2015, Denbighshire are the latest LA in Wales to charge, therefore had some valuable tips for other councils.

Since getting approval to introduce a charge in September 2014, Denbighshire had relatively short time period to introduce the service, key activities to ensure success were:

 1. Communicating with residents – introducing the new service available,
 2. Setting up a suitable IT system including payment processing system,
 3. Dealing with complaints and setting up suitable processes, and
 4. Buy suitable barcode and scanners for the bins.

12,500 (30%) properties signed up to the new service initially, by the end of the year this went up to 17,000 (40%) properties. Customers could sign up online (with a discount) or face to face, over the phone and at One Stop Shops. Denbighshire worked closely with their IT department to ensure a fit for purpose system was in place. A purpose built Database allowed them to capture, address details, collection day, assisted collection info, as well as other collection history. Every bin is issued with a barcode sticker and this is linked to the customer database. The database is also liked to a ‘Trackyou’ software system that has in-cab technology allowing the crew to monitor and record customer details in real-time. Helping Denbighshire offer their residents a top quality service.

A photo of the Track You device used by Denbighshire County Council

A valuable lesson that Jim shared with the group was that on-line subscriptions would ensure high quality data was fed into the IT database. Whilst a number of errors were experienced in customer details when hard copy paper work was completed. Therefore Denbighshire is working towards encouraging more and more to subscribe online.

How green is your valley?

A second workshop hosted by Carl from Monmouthshire was all about sharing lessons learnt, Monmouthshire have a well-established charged garden waste collection service. From July 2013 Monmouthshire have been charging for the collection of Garden waste. Having an initial charge of £8 per collection of a 90litres hessian reusable sack, by 2016/17 the charge has increased to £14 per sack.

Residents are issued with a free sack and must pay for the permit that is tagged on to the sack. Once again Monmouthshire reinforced the importance of having an IT system that was fit for purpose – this can make or break a successful service.

Number of residents signing up to the charged service has increased year on year in Monmouthsire, with households that tend to have larger gardens purchasing an increased number of bags. Carl also emphasized that an increased tonnage of garden waste was going into their HWRCs, therefore having suitable HWRCS in place that could manage the increased capacity was important.

Top Tip

A key message from the day was to invest and allocate time and resources into a suitable and fit for purpose IT system that can manage payments and manage customer data and information, making it easier to know who is signed up for the service and if their collections have been delivered or not. Customers expect a high quality service when they pay for it.

Codi tâl ai peidio?

A all cynghorau wneud gwell defnydd o’u hadnoddau drwy godi tâl am wasanaethau gwastraff? Mae Gwyndaf Parry o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi blogio i ni ar ddigwyddiad a gafodd ei chynnal gyda Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae gwasanaethau yn dod o dan fwy a mwy o bwysau, gyda disgwyl i awdurdodau lleol ddarparu mwy gyda llai. Er mwyn darparu ystod eang o wasanaethau i drigolion a chynnal gwasanaeth o safon uchel, mae gan Gynghorau yng Nghymru y pwerau cyfreithiol i godi tâl am ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys gwastraff gardd neu wastraff gwyrdd, casglu swmp-wastraff a rhoi biniau neu gynwysyddion ailgylchu newydd.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chafodd ei hwyluso gan Dîm Ymarfer Da Swyddfa Archwilio Cymru, i annog awdurdodau lleol yng Nghymru a’u galluogi i rannu arfer da wrth gyflwyno tâl am wasanaethau casglu gwastraff. Cafodd cyfranogwyr eu hannog i gymryd rhan mewn trafodaethau a dysgu oddi wrth eraill, gan eu helpu i osgoi’r un camgymeriadau ac arbed costau ac amser.

Andy Phillips o Swyddfa Archwilio Cymru gyflwynodd y diwrnod, a dangosodd, mewn ffordd ddiddorol, yr incwm sy’n dod o wasanaethau gwastraff fesul trigolyn, gan ddangos y gwahaniaeth rhwng Cymru, yr Alban a Lloegr. Mae’r incwm a gafwyd yn Lloegr wedi codi’n gyson ers 2008/9 tra’i fod wedi gostwng yng Nghymru a’r Alban.

Graff sy'n dangos bod yr arfer o godi tâl am wasanaethau gwastraff wedi gostwng yng Nghymru a'r Alban ers 2008/9, ond wedi cynyddu yn Lloegr

Rhannodd Di Bradbury o Gyngor y Wirral ei phrofiad o gyflwyno tâl am gasglu gwastraff gardd, a sut gwnaeth Cyngor y Wirral reoli cyflwyno taliadau yn ôl yn 2013/14. Un darn o gyngor allweddol gan Di oedd sicrhau bod system TG gadarn ar waith o’r dechrau’n deg, a sicrhau bod eich system TG yn gallu delio â chofrestru cwsmeriaid, rheoli cronfa ddata cwsmeriaid a rheoli taliadau. Pwysleisiodd Di mai dyma oedd un o’r elfennau mwyaf llafurus o gyflwyno gwasanaeth y codir tâl amdano – mae pobl yn disgwyl gwasanaeth o safon uchel pan maent yn talu am wasanaeth. Dylid osgoi methu casgliad pan fyddwch yn adeiladu gwasanaeth casglu y codir tâl amdano sydd ag enw da.

Roedd Cyngor y Wirral yn cydnabod pwysigrwydd ymgynghori â’r cyhoedd. Fel rhan o’i waith cynllunio gwastraff ymgynghorodd â’r cyhoedd i geisio eu barn ynglŷn â chodi tâl. Roedd 51.7% o’r ymatebwyr o’r farn bod gorfod talu am gasglu gwastraff gardd yn gwbl annerbyniol. Fodd bynnag, roedd cyfyngiadau ar y gyllideb yn golygu bod yn rhaid iddynt gyflwyno tâl. Fodd bynnag, gwnaeth sicrhau bod opsiynau amgen ar gael i drigolion gan gynnwys:

 • Disgownt o £5 am danysgrifio ar-lein (mae 89% o gwsmeriaid yn defnyddio’r opsiwn hwn),
 • Opsiwn rhannu bin gyda chymydog
 • Hyrwyddo biniau compostio cartref.

Gwers werthfawr a ddysgwyd gan Gyngor y Wirral oedd cynnig cyfnod ailfeddwl o 14 diwrnod. Yn ôl y gyfraith, dylid cynnig cyfnod o 14 diwrnod i drigolion, lle gallant gael ad-daliad. Yn y Cyngor, roedden nhw ond cynnig ad-daliad os na chasglwyd gwastraff y trigolyn.

Yn ôl y disgwyl, gwelwyd gostyngiad yn nifer y tunelli o wastraff gardd a gasglwyd wrth ymyl y ffordd yn y Wirral, fodd bynnag gwelodd y Canolfannau Gwastraff Cartref ac Ailgylchu gynnydd sylweddol mewn llif gwastraff gardd. Yn gyffredinol cafwyd gostyngiad o 11% yn nifer y tunelli o wastraff gardd dros gyfnod o ddwy flynedd. Gostyngodd y cyfraniad tuag at gyfradd ailgylchu’r Gwastraff Solet Trefol (MSW) cyffredinol am ddwy flynedd ar ôl cyflwyno tâl, fodd bynnag, yn ystod y drydedd flwyddyn gwelir bod y gyfradd wedi bod cynyddu bron i’r lefel wreiddiol. Yn ddiddorol ddigon, yn ystod yr un cyfnod, mae nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon wedi gostwng yn gyson.

A yw’r dyfodol yn wyrdd?

Cafodd y gweithdy sesiwn grŵp cyntaf hwn ei gynnal gan Jim Espley o Gyngor Sir Ddinbych. Ar ôl codi tâl am wasanaeth gwastraff gardd ar 30 Mawrth 2015, Sir Ddinbych yw’r awdurdod lleol diweddaraf yng Nghymru i godi tâl, ac felly roedd ganddo gyngor gwerthfawr i’r cynghorau eraill.

Ar ôl cael cymeradwyaeth i godi tâl ym mis Medi 2014, roedd gan Sir Ddinbych gyfnod cymharol fyr i gyflwyno’r gwasanaeth. Y gweithgareddau allweddol er mwyn sicrhau llwyddiant oedd:

 1. Cyfathrebu â thrigolion – cyflwyno’r gwasanaeth newydd a oedd ar gael,
 2. Sefydlu system TG addas gan gynnwys system prosesu taliadau.
 3. Delio â chwynion a sefydlu prosesau addas,
 4. Prynu codau bar a sganwyr addas ar gyfer y biniau.

Cofrestrodd 12,500 (30%) o dai ar gyfer y gwasanaeth ar y dechrau. Erbyn diwedd y flwyddyn cynyddodd hyn i 17,000 (40%) o dai. Gallai cwsmeriaid gofrestru ar-lein (gyda disgownt) neu wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac mewn Siopau Un Stop. Gweithiodd Sir Ddinbych yn agos gyda’i adran TG i sicrhau bod system addas at y diben ar waith. Roedd cronfa ddata bwrpasol yn ei gwneud yn bosibl i gasglu manylion cyfeiriad, y dyddiad casglu, gwybodaeth casglu â chymorth, yn ogystal â hanes casglu arall. Caiff pob bin sticer cod bar a chysylltir hwn â’r gronfa ddata cwsmeriaid. Mae’r gronfa ddata hefyd wedi’i chysylltu â system meddalwedd ‘Trackyou’ sydd â thechnoleg yn y cab sy’n galluogi’r criw i fonitro a chasglu manylion cwsmeriaid mewn amser real. Mae hyn yn helpu Sir Ddinbych i gynnig gwasanaeth o safon uchel i’w drigolion.

Gwers werthfawr a rannodd Jim gyda’r grŵp oedd y byddai tanysgrifiadau ar-lein yn sicrhau bod data o ansawdd da yn cael ei fwydo i’r gronfa ddata TG. Cafwyd nifer o wallau gyda manylion cwsmeriaid pan gwblhawyd gwaith papur ar gopi caled. Felly mae Sir Ddinbych yn gweithio tuag at annog mwy a mwy i danysgrifio ar-lein.

Pa mor wyrdd yw eich cwm?

Roedd ail weithdy a gynhaliwyd gan Carl o Sir Fynwy yn ymwneud â rhannu gwersi a ddysgwyd. Mae gan Sir Fynwy wasanaeth casglu gardd y codir tâl amdano ers nifer o flynyddoedd. O fis Gorffennaf 2013 mae Sir Fynwy wedi bod yn codi tâl am gasglu gwastraff gardd. Ar ôl codi tâl o £8 am gasglu sach hesian 90 litr y gellid ei hailddefnyddio yn wreiddiol, erbyn 2016/17 mae’r tâl a godir wedi cynyddu i £14 fesul sach.

Rhoddir sach am ddim i drigolion a rhaid iddynt dalu am drwydded sydd wedi’i thagio ar y sach. Unwaith eto pwysleisiodd Sir Fynwy bwysigrwydd bod â system TG addas at y diben – gall hyn olygu’r gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant gwasanaeth.

Mae nifer y trigolion sy’n cofrestru ar gyfer y gwasanaeth y codir tâl amdano wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn yn Sir Fynwy, gyda chartrefi sy’n tueddu i fod â gerddi mwy yn prynu nifer uwch o fagiau. Pwysleisiodd Carl fod nifer y tunelli o wastraff gardd sy’n mynd i’w Canolfannau Gwastraff Cartref ac Ailgylchu wedi cynyddu, felly mae’n bwysig bod â Chanolfannau Gwastraff Cartref ac Ailgylchu ar waith sy’n gallu rheoli’r cynnydd hwnnw.

Prif Gyngor

Neges allweddol y dydd oedd buddsoddi a neilltuo amser ac adnoddau ar gyfer system TG addas at y diben sy’n gallu rheoli taliadau cwsmeriaid a data a gwybodaeth cwsmeriaid, gan ei gwneud yn haws gwybod pwy sydd wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth ac os yw casgliadau wedi cael eu cyflawni ai peidio. Mae cwsmeriaid yn disgwyl gwasanaeth o safon uchel pan maent yn talu amdano.

LocalGovCamp: Being the change you want to see

How are councils across the UK making the most of digital for their work? Dyfrig Williams attended LocalGovCamp to find out.

Over the weekend I went to my first LocalGovCamp in Birmingham, an unconference for local government across the UK, where attendees set the agenda by pitching ideas for discussions.

What is local government for?

The notes from Kelly Doonan's session

The notes from Kelly Doonan’s session

The most thought provoking discussion for me was in Kelly Doonan’s opening session, which asked “What is local government for?” A seemingly straightforward question, but with no easy answers. My takeaway from the session was that local government should be an enabler to help people make their local area a better place to live. What particularly fascinated me was that this chimes with Kelly’s team’s approach to their work. I’ve previously had a great Unmentoring conversation with Kelly about how an enabling mindset means that they’re helping people at Devon County Council to deliver better services. I’m going to steal Ghandhi’s wisdom and pass it off as my own here – this seems to be a great example of “being the change that you wish to see”. We can’t provide enabling services for citizens without applying the same approach to our work with our colleagues.

Gameification

Glen Ocsko’s session on Gameification allowed me to reflect on the work that we’re doing with Good Practice Wales and Bangor University on Behaviour Change, where we held a Festival in Bangor to share public service approaches. At the festival Professor John Parkinson looked at Gameful Design, and Professor James Intrilligator looked at Drinking, Games and Behaviour Change, which included a fascinating discussion on the Chimp Shop App that encourages people to drink less. It was great to compare and contrast this with approaches from the session. Nick Hill shared The Fun Theory’s work, who have lots of great examples of gameification that could be applied to encourage positive behaviour change.

Blockchain and government

Ingrid Koehler led the Blockchain and government session, which gave me a good chance to ponder what the emerging technology might mean for the Wales Audit Office’s Financial Audit work. It was amazing to think about how transactions could be tracked across government. We spoke about what a small, safe to fail pilot might look like (it’s well worth reading Chris Bolton’s post on Trojan Mice for more on this approach), where money raised from charges could be tracked so that you can see exactly what it was spent on. A potential new era for government financial transparency? But it could also be something more – Benjamin Taylor shared a fascinating link on building a democracy contract on the Blockchain, and what do the open processes mean for public trust? Ingrid shared this interesting report on what it might mean for government.

Why we hate the voluntary sector

Just to be clear, I don’t! But I attended this spikily titled discussion by Pauline Roche as I worked in the sector for eight years, and Huw Vaughan Thomas, the Auditor General for Wales, always talks about how public services won’t be delivered by any one sector in the future. It was fascinating to hear how a fear of lack of control leads to local authority services being kept in house, but also really interesting to hear how groups like Snow Angels could add expertise and value in crisis situations.

The best bit… the networking!

But the most useful part of the day was the opportunity to network and share ideas. It was great to meet new people who are doing great things, as well as finally meet people who I’ve spoken to online in my role (hello Albert Freeman!).

When I caught up with Kelly Doonan after the event for a chat, we spoke a bit about the potential for the Wales Audit Office to do our good practice work differently. Kelly told me about how immersing yourself in examples of alternative approaches can help you to understand how the nuts and bolts of particular approaches can be applied in complex environments.

Devon County Council visited a a user research company, Revealing Reality, to look at how they recruited candidates for a diary study. Participants received a hard copy A4 diary and a pack of stickers to represent different channels and devices. They were shown how to complete the diary, which involved putting in some personal details and then recording their media consumption for a week by writing in the diary and adding stickers. They were able to look at the diaries and ask questions about the techniques and the data.

Kelly also visited the DVLA in Swansea for a user research GDS Cross-Government Meet up, where speakers literally show you exactly how they are working – explaining in detail what software, tools and methods they are using and with pictures to show you what it looks like. You can attend a session and then go away and adapt the approach to meet your needs.

So all in all, LocalGovCamp was a great day. If you’re looking for something similar in Wales, GovCamp Cymru has been confirmed for the 24th of September. If you fancy meeting new people and developing new approaches, put the date in your diary and get involved! I’ll see you there!

LocalGovCamp: Bod y newid rydych chi am ei weld

Sut mae cynghorau ar draws y Deyrnas Unedig yn gwneud y fwyaf o ddulliau digidol ar gyfer eu gwaith? Aeth Dyfrig Williams i LocalGovCamp i ffeindio allan.

Dros y penwythnos fe wnes i fynd i Birmingham er mwyn mynd i LocalGovCamp am y tro cyntaf, sef anghynhadledd ar gyfer llywodraeth leol ar draws y Deyrnas Unedig, ble mae’r cynadleddwyr yn setio’r agenda drwy gynnig syniadau ar gyfer trafodaethau.

Beth yw diben llywodraeth leol?

Y nodiadau o sesiwn Kelly Doonan

Y nodiadau o sesiwn Kelly Doonan

I mi, dyma drafodaeth fwyaf defnyddiol yr anghynhadledd, ble wnaeth Kelly Doonan gofyn “Beth yw diben llywodraeth leol?” Mae’r cwestiwn yn ymddangos yn un syml, ond does yna ddim atebion hawdd. Y prif bwynt i mi oedd y dylai llywodraeth leol galluogi pobl i wneud eu hardal leol yn lle gwell i fyw. Beth wnaeth taro fi oedd bod hyn yn cyd-fynd â’r dull mae tîm Kelly yn rhoi ar waith. Cefais sgwrs Dadfentora wych gyda Kelly am sut mae meddylfryd o alluogi yn helpu pobl yng Nghyngor Sir Dyfnaint i ddarparu gwasanaethau gwell. Rydw i’n mynd i ddwyn doethineb Ghandhi fan hyn – mae’n enghraifft wych o “bod y newid rydych chi am ei weld”. Dydyn ni ddim yn gallu galluogi dinasyddion heb roi’r un ymagwedd ar waith gyda’n cydweithwyr.

Gemeiddio

Fe wnaeth sesiwn Glen Ocsko galluogi mi i fyfyrio ar y gwaith rydyn ni’n gwneud gydag Arfer Da Cymru a Phrifysgol Bangor ar Newid Ymddygiad, lle cynhaliom ŵyl ym Mangor i rannu dulliau rhwng gwasanaeth cyhoeddus. Yn yr ŵyl, fe edrychodd yr Athro John Parkinson ar ddylunio trwy gemeiddio, ac edrychodd yr Athro James Intrilligator ar Yfed, Gemau a Newid Ymddygiad, gan gynnwys trafodaeth ddifyr ar yr app ‘Chimp Shop’, sy’n annog pobl i yfed llai. Roedd e’n wych i gymharu a chyferbynnu’r rhain â dulliau eraill a gafodd ei gynnig yn y sesiwn. Rhannodd Nick Hill gwaith y Fun Theory, ac mae lot o enghreifftiau gwych o gemeiddio ar ei wefan.

Blockchain a llywodraeth

Cafodd y sesiwn yma ei arwain gan Ingrid Koehler. Fe wnaeth y gweithdy rhoi cyfle da i mi i fyfyrio dros beth y gallai Blockchain ei olygu ar gyfer gwaith archwilio ariannol Swyddfa Archwilio Cymru. Roedd e’n anhygoel i feddwl am sut allai’r arian cael ei dracio ar draws cyrff cyhoeddus. Siaradom hefyd am beth all prosiect bach sy’n ddiogel i fethu edrych fel (mae’n werth darllen blogbost Chris Bolton ar Lygod Trojan am fwy ar hyn), lle gellir gwylio sut mae’r arian a godir o daliadau yn cael eu gwario. Mae’n bosib felly byddai hyn yn gyfnod newydd ar gyfer tryloywder ariannol. Ond gallai hefyd fod yn rhywbeth mwy – rhannodd Benjamin Taylor dolen ddiddorol ar adeiladu contract democratiaeth ar y Blockchain, a hefyd beth fydd y prosesau agored yma yn ei olygu i ymddiriedaeth y cyhoedd? Rhannodd Ingrid adroddiad difyr am yr hyn y gallai Blockchain ei olygu i lywodraeth.

Pam ein bod ni’n casáu’r sector gwirfoddol

Rhaid i mi fod yn glir fan hyn – dydw i ddim! Ond fe wnes i fynd i’r sesiwn bryfoclyd yma gan Pauline Roche achos gweithiais i yn y sector am wyth mlynedd. Hefyd mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas, wastad yn sôn am sut fydd gwasanaethau yn cael ei ddarparu gan fwy nag un sector yn y dyfodol. Roedd e’n hynod o ddiddorol i glywed am sut mae ofn diffyg rheolaeth yn cadw gwasanaethau o fewn y cyngor, a hefyd roedd e’n ddifyr i glywed am sut all grwpiau fel Snow Angels ychwanegu arbenigedd a gwerth mewn sefyllfaoedd brys.

Y darn gorau … rhwydweithio!

Ond y rhan fwyaf defnyddiol o’r dydd oedd y cyfle i rwydweithio a rhannu syniadau. Roedd e’n wych i gwrdd â phobl newydd sy’n gwneud pethau arbennig, yn ogystal â chwrdd â phobl rydw i wedi siarad gydag ar-lein (helo Albert Freeman!).

Daliais i fyny â Kelly Doonan am sgwrs ar ôl y digwyddiad, ble siaradom am y potensial i Swyddfa Archwilio Cymru i rannu arfer da mewn modd gwahanol. Soniodd Kelly am sut all gweithio mewn amgylchedd real eich helpu chi i ddeall sut y gall ymagweddau penodol cael ei roi ar waith mewn byd gwaith.

Fe wnaeth Cyngor Sir Dyfnaint ymweld â chwmni ymchwil defnyddwyr, sef Revealing Reality, i edrych ar recriwtio ymgeiswyr ar gyfer astudiaeth dyddiadur. Mae cyfranogwyr yn derbyn copi o ddyddiadur A4 a phecyn o sticeri i gynrychioli gwahanol sianeli a dyfeisiau. Dangoswyd iddynt sut i lenwi’r dyddiadur, gan gynnwys rhoi rhai manylion personol, ac yna cofnodi’r cyfryngau maen nhw’n cyrchu am wythnos drwy ysgrifennu ac ychwanegu sticeri. Roedden nhw’n gallu edrych ar y dyddiaduron a gofyn cwestiynau am y technegau a’r data.

Hefyd, ymwelodd Kelly â’r DVLA yn Abertawe er mwyn mynd i gyfarfod traws-lywodraethol Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y Deyrnas Unedig, lle mae siaradwyr yn esbonio sut maen nhw’n gweithio. Maen nhw’n trafod y feddalwedd, offer a dulliau maen nhw’n defnyddio, ac wrth i chi mynd yn ôl i’ch swydd mae gennych y wybodaeth i addasu’r dull i gwrdd â’ch anghenion.

Felly ar y cyfan, roedd LocalGovCamp yn ddiwrnod gwych. Os oes ganddo’ch diddordeb mewn digwyddiad tebyg, mae GovCamp Cymru wedi cael ei gadarnhau ar gyfer y 24ain o fis Medi. Os oes ganddo’ch awydd i gyfarfod â phobl newydd ac i ddatblygu’ch dulliau gwaith, rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur! Welai chi yno!