Monthly Archives: May 2016

Could you go without internal email?

Is email bound up in the future of the way we work, or can new ways of working help us to share information more efficiently? Dyfrig Williams spoke to Lee Mallon of Rarely Impossible to find out.

LocalGovDigital's Unmentoring Logo

We all know the feeling of returning to work after a holiday to find a mountain of emails waiting for us. I always have a nagging feeling that I need to get to grips with my emails before I can start with the “real work” that I have in front of me.

My colleague Beth recently blogged about the recent review of our Randomised Coffee Trials, which pair people randomly to discuss the topic of their choice.

Alongside that, I’ve been taking part in LocalGovDigital’s Unmentoring, which is their version of Randomised Coffee Trials. In my latest discussion I had the chance to see if email really is a help or a hindrance by catching up with Lee Mallon of Rarely Impossible, who have ditched email for all internal correspondence.

Why chat about email?

Email has some issues, and a lot of that is down to behaviour. Whether it’s sending unsolicited emails or a dodgy use of the cc function to justify a sense of importance (check out Chris Bolton’s series of posts on bad email practice), a lot of the problems that come with email are down to us as users. The latest Natter On podcast gives a good account of both sides of the Email: good vs bad debate.

Another issue with email is that it tends to focus on work that specific individuals do rather than teams. That’s where tools like Slack can potentially help, as the format encourages people to work in teams. Tools like Trello can also help – why don’t we just log in and check the current state of play instead of sending a long series of email updates?

That’s not to say that changing the means of discussion is an answer in itself. Adopting a new tool comes with its own issues. People may not be particularly happy about having another source of communication to check, and an informal work tool like Slack (which comes with Emojis and GIFs) may be an anathema to some organisations’ working culture.

But if society is changing, and people’s expectations of public services are changing, do we as public service providers need to change too? A lot has already been written about how we can’t continue to communicate in the same way when using social media (including Helen Reynolds’ great post on psychopathy and social media). Can we really connect with communities when our day-to-day staff communications are inherently different? There are already signs that young people are choosing to communicate through apps instead of email.

What are Rarely Impossible doing?

I found my conversation with Lee really valuable. Not only was he happy to share his experiences over the phone, but he was also happy to share resources afterwards. It was fascinating to hear about the channels they were working through after 6 months, and their “1 year on post” is a fantastic “How to guide” for reducing your reliance on email.

And in case you think that it’s one thing for a private company to go email free and quite another for a public service, check out the work that’s taking place at Halton Housing.

Although email is our current default means of online office communication, we’re in a fascinating time where new tools are being developed all the time. If your organisation is thinking of ditching email, we’d love to hear from you so that we can share the learning from your experiences and whether it’s helping you to deliver better public services.

Allwch chi fynd heb e-bost mewnol?

Ai e-bost yw’r dyfodol o fyd gwaith, neu gall ffyrdd newydd helpu ni i rannu gwybodaeth yn fwy effeithlon? Siaradodd Dyfrig Williams i Lee Mallon o Rarely Impossible i gael gwybod.

Logo Dadfentora LocalGovDigital

Rydyn ni gyd yn gwybod y teimlad o ddychwelyd i’r gwaith ar ôl gwyliau i ffeindio mynydd o negeseuon e-bost. Rydw i wastad yn cael y teimlad bod angen i mi fynd i’r afael â’r negeseuon hynny cyn i mi ddechrau gyda fy “ngwaith go iawn”.

Yn ddiweddar, blogiodd fy nghydweithiwr Beth am yr adolygiad diweddar o’n Treialon Coffi ar Hap, sy’n paru pobl i drafod y pwnc o’u dewis.

Ochr yn ochr â hynny, rydw i wedi bod yn cymryd rhan yn Dadfentora LocalGovDigital, ei fersiwn nhw o’r Treialon Coffi ar Hap. Yn fy nhrafodaeth ddiweddaraf cefais gyfle i glywed os oedd e-bost yn wir yn gymorth neu’n rhwystr trwy ddal i fyny gyda Lee Mallon o Rarely Impossible, sydd wedi rhoi’r gorau i e-bost ar gyfer cyfathrebu mewnol.

Pam trafod e-bost?

Mae gan e-bost ychydig o broblemau, ac mae lot ohonyn nhw achos ein hymddygiad ni. Efallai bod pobl yn anfon negeseuon e-bost i bobl sydd ddim wedi gofyn amdanynt, neu ryw ddefnydd amheus o gopïo pobl i e-bost i gyfiawnhau teimlad o bwysigrwydd (cewch gipolwg ar flogiau Chris Bolton ar arferion e-bost drwg), mae lot o’r problemau yn deillio o ni fel defnyddwyr. Mae’r podlediad Natter On diweddaraf yn rhoi ystyriaeth i ddwy ochr y ddadl e-bost: da v drwg.

Problem arall gydag e-bost yw ei fod yn tueddu i ganolbwyntio ar waith unigolion yn hytrach na thimau. Dyma le y gall offer fel Slack helpu o bosibl, gan fod y fformat yn annog pobl i weithio mewn timau. Gall offer fel Trello helpu hefyd – pam nad ydyn ni’n mewngofnodi i checio’r sefyllfa yn lle anfon cyfres hir o ddiweddariadau e-bost?

Dyw hwn ddim i ddweud bod newid y dull yn ateb ynddo’i hun. Mae mabwysiadu teclynnau newydd yn dod â materion hefyd. Mae’n bosib na fydd pobl yn arbennig o hapus am gael ffynhonnell arall o gyfathrebu i checio, ac ydy dull cyfathrebu anffurfiol fel Slack (sydd gyda Emojis a GIFs) yn anathema i ddiwylliant gweithio rhai sefydliadau?

Ond os mae cymdeithas yn newid, ac mae disgwyliadau pobl o wasanaethau cyhoeddus yn newid, oes yna angen i ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus newid eu ffordd o weithio hefyd? Mae lot wedi cael ei ysgrifennu am sut na allwn ni barhau i gyfathrebu yn yr un modd (gan gynnwys blogbost grêt Helen Reynolds ar seicopathi a chyfryngau cymdeithasol). A allwn ni wir cysylltu â chymunedau mewn modd priodol pan mae ein ffordd ni o gyfathrebu yn hollol wahanol? Mae yna arwyddion yn barod bod pobl ifanc yn dewis cyfathrebu trwy apps yn lle e-bost.

Beth mae Rarely Impossible yn gwneud?

Dyma pam roedd fy sgwrs i gyda Lee mor werthfawr. Roedd e’n hapus i rannu ei brofiadau dros y ffôn, ac roedd e hefyd yn hapus i rannu adnoddau ar ôl hynny. Roedd e’n hynod o ddiddorol i glywed am y sianeli roedd Rarely Impossible yn gweithio trwyddo ar ôl 6 mis, ac mae eu blogbost “1 flwyddyn ar ôl y newid” yn ganllaw wych ar leihau eich dibyniaeth ar e-bost.

A rhag ofn eich bod chi’n meddwl bod e’n un peth i gwmni preifat i fynd heb e-bost a peth hollol wahanol i wasanaeth cyhoeddus, edrychwch ar beth sy’n digwydd yn Nhai Halton.

Er mai e-bost yw’r ffordd rydym yn cyfathrebu ar-lein yn fwyaf aml yn y swyddfa, rydym mewn cyfnod lle mae dulliau ac offer newydd yn cael eu datblygu drwy’r amser. Os yw’ch mudiad yn ystyried ffyrdd o fynd heb e-bost, byddai fe’n grêt i glywed o chi fel y gallwn ni rannu’r dysgu o’ch profiadau ac i glywed os yw’n helpu chi i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell.

Randomised Coffee Trials: Encouraging networking

Could Randomised Coffee Trials help people within your organisation to network and share information? In this blogpost, Bethan Davies reviews the Good Practice Exchange’s use of the method.

Some of you may already be aware that the Good Practice Team have been piloting Randomised Coffee Trials for the past year, as a way of encouraging delegates to continue conversations after our events. Dyfrig Williams blogged about the use of Randomised Coffee Trials last year.

Back in January, we thought it would be good to get a feel for how the process is going, and whether it’s something we should continue with or whether we need to find a new approach. We decided to survey our seminar delegates to seek views of those that had taken part, and those that hadn’t, and find out what they thought.

We received 65 responses to our survey, with some really interesting responses and overall, most were positive. Some of the reasons people like the Randomised Coffee Trials were:

  • It’s good to know that colleagues in the public sector face the same frustrations and challenges!
  • It’s a good opportunity to discuss current work, share good practice and learn from each other
  • It provided the opportunity to have helpful discussions with people that would otherwise never cross paths in their day to day work
  • It’s a great way to learn about what other organisations and people do and helps identify potential opportunities that could aid own organisations work

For those that didn’t take part in the trials, the reasons varied from people not having the time to take part on top of their day to day jobs, they were not interested in the process, or that they just didn’t understand the process, which is a lesson for us.

The feedback made me think about how we ensure all delegates have the same opportunities to engage and continue conversations after our events. Having a busy day to day job may mean some people don’t want to make that extra commitment to meeting up with someone new. An interesting bit of feedback that we had from one delegate was that we should set up a Randomised Coffee Trial during or after our seminar – a bit like speed dating! That would enable everyone to take part, hopefully provide further clarification for those that don’t understand the process, and enable those who want to continue to do so. Something for us to keep in mind!

Another suggestion was about having an online space where people can share their stories and find new partners/ organisations that have similar issues to discuss. A recent example of an organisation doing something similar is Monmouthshire Made Open.

A screenshot of Monmouthshire Made OpenMonmouthshire Made Open allows people to raise challenges; crowd-source solutions; pitch ideas and ask for funding, volunteers or materials on a single platform. Unlike other social media it allows people to turn problems into actions in a single place, people make and build connections and form groups, people can ‘like’ ideas and help shape solutions which can help build consensus and a movement for change.

Monmouthshire Made Open is still in its early stages of development, but is definitely worth looking at. Monmouthshire Council hope this platform becomes a key tool in involving people in the development of the wellbeing assessment for the Wellbeing of Future Generations Act and help them identify innovative and shared solutions.

We’re going to continue with Randomised Coffee Trials for the foreseeable future, but if you have any suggestions for us please get in touch!

As we all face complex and challenging times, no single individual or organisation has the answers, so it’s so important that we encourage communication between organisations and encourage learning.

Treialon Coffi ar Hap: Sut maen nhw’n mynd?

All Treialon Coffi ar Hap helpu pobl o fewn eich mudiad i rwydweithio a rhannu gwybodaeth? Yn y blogbost yma, mae Bethan Davies yn arolygu defnydd y Gyfnewidfa Arfer Da o’r dull.

Efallai bod rhai ohonoch eisoes yn ymwybodol bod y Tîm Arfer Da wedi bod yn cynnal Treialon Coffi Ar Hap yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fel ffordd o annog cynadleddwyr i barhau i sgwrsio ar ôl digwyddiadau. Gwnaeth Dyfrig Williams flogio am Dreialon Coffi Ar Hap y llynedd.

Ym mis Ionawr, dyma ni’n meddwl y byddai’n syniad da gweld sut y mae’r broses yn mynd yn ei blaen, a ph’un a yw’n rhywbeth y dylem barhau ag ef, neu a oes angen i ni ddod o hyd i ddull newydd o weithredu. Gwnaethom benderfynu cynnal arolwg ymysg y rhai a fynychodd ein seminarau i geisio barn y rhai a oedd wedi cymryd rhan a’r rhai nad oeddent wedi cymryd rhan, i gael eu barn.

Cawsom 65 o ymatebion i’n harolwg, gydag ymatebion diddorol, ac ar y cyfan, roedd y rhan fwyaf yn gadarnhaol. Dyma rai o’r rhesymau pam roedd pobl yn hoffi’r Treialon Coffi Ar Hap:

  • Mae’n dda cael gwybod bod cydweithwyr yn y sector cyhoeddus yn wynebu’r un math o rwystredigaeth a heriau!
  • Mae’n gyfle da i drafod gwaith cyfredol, rhannu arfer da a dysgu oddi wrth eraill.
  • Mae’n gyfle i gael trafodaethau defnyddiol gyda phobl na fyddent byth yn dod ar eu traws fel arall yn eu gwaith o ddydd i ddydd.
  • Mae’n ffordd wych o ddysgu beth mae pobl a sefydliadau eraill yn ei wneud ac yn helpu i nodi cyfleoedd posibl a all fod o fudd i waith eich sefydliad eich hun.

I’r rhai nad oedd wedi cymryd rhan yn y treialon, roedd y rhesymau’n amrywio o ddim amser gan bobl i gymryd rhan ar ben eu swyddi o ddydd i ddydd, doedd ganddynt ddim diddordeb yn y broses, neu doeddent ddim yn deall y broses, sy’n wers i ni.

Gwnaeth yr adborth i mi feddwl sut rydym yn sicrhau bod cynadleddwyr yn cael yr un cyfleoedd i ymgysylltu a pharhau i sgwrsio ar ôl ein digwyddiadau. Gall cael swydd brysur o ddydd i ddydd olygu nad yw rhai pobl eisiau gwneud ymrwymiad ychwanegol i gwrdd â rhywun newydd. Un adborth diddorol a gawsom gan gynadleddwr oedd y dylem sefydlu Treil Coffi Ar Hap yn ystod neu ar ôl ein seminar – rhywbeth tebyg i ‘speed dating’! Byddai hynny’n galluogi pawb i gymryd rhan, a gobeithio y byddai’n rhoi eglurhad pellach i’r rhai nad ydynt yn deall y broses, a galluogi’r rhai sydd eisiau parhau i wneud hynny. Rhywbeth i ni ei gadw mewn cof!

Awgrym arall oedd cael gofod ar-lein lle gall pobl rannu eu straeon a dod o hyd i bartneriaid/sefydliadau newydd a hoffai drafod yr un materion. Enghraifft ddiweddar o sefydliad sy’n gwneud rhywbeth tebyg yw Monmouthshire Made Open.

Ciplun o Monmouthshire Made Open

Mae Monmouthshire Made Open yn caniatáu i bobl osod heriau; torfoli datrysiadau; cyflwyno syniadau a gofyn am arian, gwirfoddolwyr neu ddeunyddiau ar un llwyfan unigol. Yn wahanol i gyfryngau cymdeithasol eraill mae’n caniatáu i bobl droi problemau yn gamau gweithredu mewn un lle. Mae pobl yn meithrin ac adeiladu cysylltiadau a ffurfio grwpiau, gall pobl ‘hoffi’ syniadau a helpu i lunio datrysiadau a all helpu i adeiladu consensws ac ymgyrchu dros newid.

Mae Monmouthshire Made Open yn parhau i fod yn ei gyfnod datblygiad cynnar, ond mae’n werth taro golwg drosto. Mae Cyngor Sir Fynwy yn gobeithio y daw’r llwyfan hwn yn offeryn allweddol er mwyn cynnwys pobl yn y gwaith o ddatblygu’r asesiad lles ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’u helpu i nodi datrysiadau arloesol a rennir.
Rydym am barhau gyda’r Treialon Coffi Ar Hap yn y dyfodol agos, ond os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar ein cyfer, yna cysylltwch â ni!

Gan fod pob un ohonom yn wynebu cyfnod cymhleth a heriol, nid oes gan unrhyw unigolyn neu sefydliad unigol yr atebion i gyd, felly mae’n bwysig ein bod yn annog cyfathrebu rhwng sefydliadau ac annog dysgu.

The Big Lottery Fund: Making a BIG Comms impact

The Big Lottery Fund is responsible for distributing 40% of money raised for good causes by the National Lottery. Communications Officer, Rosie Dent tells us how one communications campaign is having a meaningful, measurable impact.

A photo of Rosie Dent, which she used for her Lottery Selfie

Rosie Dent’s #LotterySelfie

In Wales, we award around £100,000 a day to projects that aim to improve the lives of people and communities most in need. Last year, we launched our strategic framework for 2015-21 which sets out what people can expect from us as a funder over the next six years. Our vision is that people should be in the lead in improving their lives and communities.

As a Communications Team, we feel that one of the best ways we can put people in the lead is by putting them in the spotlight and to give them the tools to promote the fantastic work they’re doing, no matter how big or small that may be. This thinking led to us launching our #LotterySelfie campaign.

The campaign has two strands, one is to encourage projects to share images with us using the #LotterySelfie hashtag. The aim is that by us sharing these images, projects can potentially reach new audiences. This strand of the campaign has been running since January 2016 and has up to 600,000 impressions each week on Twitter.

The second strand of the campaign is our ‘Surprise Lottery Letter’. Every year our staff assess thousands of applications and send out thousands of letters notifying applicant’s that their grant application has been successful. With such a huge volume, it can be easy to forget how truly life changing Lottery funding can be to communities in Wales. That’s what led to us thinking, why don’t we get more staff visiting projects and make the projects feel special by delivering some of the grant offer letters by hand?

The organisation we surprised for our first Surprise Lottery Letter was NuHi Ltd in Cardiff who provide substance misuse awareness, education and training for the wider community. They will use the £4,775 grant to create an IT room and website so people recovering from substance misuse can access information and support. The surprise was delivered to Holly, a volunteer who came out of rehab that very same day. We kept the surprise simple, all we took with us was a tablet, an offer letter and of course, a giant cheque (because who doesn’t dream of receiving a giant cheque?), making it an extremely low budget campaign, costing nothing except staff time.

 

What was the outcome for NuHi?

When asked how she felt about the surprise, Founder Yaina said: “The volunteers are still buzzing, they’re on yet another NuHi”. Yaina felt that staff morale has increased since the surprise.

Within two weeks of the surprise, social media exposure directly resulted in another organisations approaching them about to do some work in partnership and an invitation to guest speak at an entrepreneurial event.

The exposure also led to public donations being made, leading to NuHi setting up a pledge button on their website. We feel this is an extremely positive outcome for NuHi as donations could increase the organisations sustainability. It also led to three new enquiries being made for support from people recovering from substance misuse.

A photo of people involved with NuHi Ltd.

NuHi Ltd.

What there an impact on staff at the Big Lottery Fund?

Liz Hertogs who assessed the application and filmed the surprise told us, “It was my first ever project visit so it was great to meet one of our grant holders, and we were able to give them our offer pack and talk about what happens next at the same time. To be there when they found out they have been funded by us was truly special.”

Positive comments from staff and committee members about the video flooded in, we’ve never seen staff so excited about a communications product before! For days you could overhear staff talking about it around the office, it truly felt like it created a buzz around both of our offices, in Cardiff and Newtown. And that buzz was infectious, comments came in from Big Lottery Fund teams in England, Scotland and Northern Ireland, as well as Camelot and the National Lottery’s Good Causes team.

What coverage did the video receive?

Within days the video had been seen by over 8,800 people on Facebook, making it one of our best ever performing post on the platform. Social media content was shared by the National Assembly for Wales, Lottery Good Causes and We Are Cardiff, to name a few.

The video and story of volunteer Holly were featured on Wales Online, the article was shared on social media over 340 times.

Reflection

As other Communications teams likely find, it can often be difficult to evidence the outcomes of your work, especially hard outcomes. However the impact of this campaign has been incredible and exceeded our expectations. Many of the outcomes, such as public donations and enquiries for support from the project where unexpected and demonstrate how communications, especially digital media, can add value to have a meaningful impact on an organisation and communities.

If you would like to find out more about the Big Lottery Fund Wales, please visit our website, follow @BigLotteryWales on Twitter or like Big Lottery Fund Wales on Facebook.

Effaith Cyfathrebu MAWR y Gronfa Loteri Fawr

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am rannu 40% o’r arian a godir ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol. Yma, mae’r Swyddog Cyfathrebu, Rosie Dent yn trafod sut y cafodd un ymgyrch gyfathrebu effaith ystyrlon, fesuradwy.

Llun o Rosie Dent, a gafodd ei ddefnyddio ar gyfer ei hunanlun Loteri

#LotterySelfie Rosie Dent

Yng Nghymru, rydym yn rhoi tua £100,000 y dydd i brosiectau sydd â’r nod o wella bywydau pobl a chymunedau sydd â’r angen mwyaf. Y llynedd, gwnaethom lansio ein fframwaith strategol ar gyfer 2015-21 sy’n nodi beth y gall pobl ei ddisgwyl gennym fel ariannwr dros y chwe blynedd nesaf. Ein gweledigaeth yw y dylai pobl arwain y ffordd wrth wella eu bywydau a’u cymunedau.

Fel Tîm Cyfathrebu, rydym o’r farn mai un o’r ffyrdd gorau y gallwn gael pobl i arwain yw drwy roi’r ffocws arnynt hwy a rhoi’r adnoddau iddynt allu hyrwyddo’r gwaith gwych maent yn ei wneud, waeth pa mor fawr neu fach yw hynny. Y ffordd hon o feddwl a arweiniodd at lansio ein hymgyrch #LotterySelfie.

Mae dwy elfen i’r ymgyrch, un ohonynt yw annog prosiectau i rannu delweddau gyda ni drwy ddefnyddio’r hashnod #LotterySelfie. Y nod, wrth i ninnau rannu’r delweddau hyn, yw y gall prosiectau o bosib gyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Mae’r elfen hon o’r ymgyrch wedi bod yn rhedeg ers mis Ionawr 2016 ac mae hyd at 600,000 o argraffiadau bob wythnos ar Twitter.

Ail elfen yr ymgyrch yw ‘Llythyr Syrpreis y Loteri’. Bob blwyddyn mae ein staff yn asesu miloedd o geisiadau ac yn anfon miloedd o lythyrau sy’n rhoi gwybod i ymgeisydd bod ei gais am grant wedi bod yn llwyddiannus. Gyda chynifer o lythyrau, mae’n hawdd anghofio sut y gall arian Loteri newid bywydau cymunedau yng Nghymru. Gwnaeth hyn i ni feddwl, beth am i fwy o staff ymweld â phrosiectau a gwneud i’r prosiectau deimlo’n arbennig drwy ddosbarthu rhai o’r llythyrau cynnig grant â llaw?

Y sefydliad a gafodd syrpreis gyntaf gyda Llythyr Syrpreis y Loteri oedd NuHi Cyf. yng Nghaerdydd sy’n cynnig ymwybyddiaeth, addysg a hyfforddiant ym maes camddefnyddio sylweddau i’r gymuned ehangach. Bydd yn defnyddio’r grant o £4,775 i greu ystafell TG a gwefan fel y gall pobl sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau gael gwybodaeth a chefnogaeth. Holly, gwirfoddolwraig, a orffennodd ei thriniaeth adsefydlu yr union ddiwrnod hwnnw, a gafodd y syrpreis. Gwnaethom gadw’r syrpreis yn syml. Yr oll oedd gennym oedd llechen, llythyr cynnig ac wrth gwrs siec enfawr (oherwydd pwy sydd ddim yn breuddwydio am gael siec enfawr?), gan ei gwneud yn ymgyrch hynod o rad, sy’n costio dim heblaw am amser staff.

 

Beth oedd y canlyniad i NuHi?

Pan ofynnwyd sut roedd hi’n teimlo ynglŷn â’r syrpreis, dywedodd y Sefydlydd Yaina: “Mae’r gwirfoddolwyr yn dal i fod yn wên o glust i glust”. Roedd Yaina yn teimlo bod morâl staff wedi cynyddu ers y syrpreis.

O fewn pythefnos i’r syrpreis, roedd y sylw ar gyfryngau cymdeithasol wedi arwain yn uniongyrchol at sefydliadau eraill yn cysylltu â nhw ynglŷn â gweithio mewn partneriaeth a gwahoddiad i fod yn siaradwr gwadd mewn digwyddiad entrepreneuraidd.

Gwnaeth y sylw hefyd arwain at roddion cyhoeddus ac, o ganlyniad, rhoddodd NuHi fotwm rhoddion ar ei wefan. Credwn fod hyn yn ganlyniad hynod gadarnhaol i NuHi gan y gallai rhoddion gynyddu cynaliadwyedd y sefydliad. Roedd hefyd wedi arwain at dri ymholiad newydd am gymorth gan bobl sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau.

Llun o bobl sy'n ymwneud â NuHi Cyf.

NuHi Cyf.

A fu effaith ar staff y Gronfa Loteri Fawr?

Dywedodd Liz Hertogs a fu’n asesu’r cais ac a ffilmiodd y syrpreis wrthym, “Dyma oedd fy ymweliad prosiect cyntaf, felly roedd yn wych cael cwrdd ag un o’n deiliaid grant, ac roeddem yn gallu rhoi ein pecyn cynnig iddo a thrafod beth sy’n digwydd nesaf ar yr un pryd. Roedd bod yno pan wnaeth ddysgu ei fod yn cael ei ariannu gennym yn brofiad arbennig iawn.”

Cawsom lawer o sylwadau cadarnhaol ynglŷn â’r fideo gan staff ac aelodau’r pwyllgorau. Nid ydym erioed wedi gweld staff wedi cyffroi cymaint am gynnyrch cyfathrebu o’r blaen! Roeddech yn gallu clywed staff yn sôn amdano o amgylch y swyddfa am ddyddiau, roedd wir yn teimlo fel ei fod wedi creu cyffro yn ein swyddfeydd, yng Nghaerdydd a’r Drenewydd. Roedd y cyffro hwnnw’n heintus, cawsom sylwadau gan dimau’r Gronfa Loteri Fawr yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Camelot a thîm Achosion Da y Loteri Genedlaethol.

Pa sylw a gafodd y fideo?

O fewn diwrnodau roedd 8,800 o bobl wedi gweld y fideo ar Facebook, gan ei wneud yn un o’r pethau mwyaf poblogaidd i ni ei bostio ar y llwyfan. Cafodd cynnwys cyfryngau cymdeithasol ei rannu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Achosion Da y Loteri a We Are Cardiff, i enwi dim ond rhai.

Cafodd fideo a stori Holly, y wirfoddolwraig, eu cynnwys ar Wales Online, a chafodd yr erthygl ei rhannu ar gyfryngau cymdeithasol dros 340 o weithiau.

Myfyrio

Fel mae timau Cyfathrebu eraill yn ei ganfod mae’n siŵr, gall fod yn anodd casglu tystiolaeth am ganlyniadau eich gwaith, yn enwedig canlyniadau cadarn. Fodd bynnag, mae effaith yr ymgyrch hon wedi bod yn anhygoel ac wedi rhagori ar ein disgwyliadau. Roedd llawer o’r canlyniadau, fel rhoddion cyhoeddus ac ymholiadau am gymorth gan y prosiect, yn annisgwyl ac maent yn dangos sut y gall cyfathrebu, gan gynnwys cyfryngau digidol, ychwanegu gwerth a chael effaith ystyrlon ar sefydliadau a chymunedau.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Gronfa Loteri Fawr Cymru, ewch i’n gwefan, dilynwch @LoteriFawrCymru ar Twitter neu hoffwch Cronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook.