Monthly Archives: April 2016

Chwaraeon: adnodd pwerus ar gyfer gwella llesiant

Yn y blog hwn, mae Dr Rachel Hughes, Pennaeth Mewnwelediad yn Chwaraeon Cymru, yn esbonio pam fod chwaraeon yn declyn mor bwysig er mwyn gwella lles…

Beth petawn i’n dweud wrthoch chi bod yna adnodd effeithiol iawn ar gyfer ymgysylltu ag unigolion, cymunedau a hyd yn oed gwledydd a’u grymuso i gymryd camau i weithredu ar wella eu llesiant. A fyddai diddordeb gennych chi?

Mae gan yr adnodd hwn y pŵer cyffredin i ddenu, ysgogi ac ysbrydoli. Mae’n dwyn gwirfoddolwyr ynghyd ac yn hyrwyddo ymwneud y gymuned, gan helpu i feithrin cyfalaf cymdeithasol ac atgyfnerthu’r gwead cymdeithasol. Gall gael effaith gadarnhaol ar ymddygiad pobl, eu hunan-barch, eu hyder, a’u gallu i ddangos ymddygiadau cymdeithasol cadarnhaol. Fe’i cysylltir â pherfformiad academaidd gwell a lefelau cyrhaeddiad uwch.

Nid yn unig hynny, gall leihau’r risg o nifer o afiechydon anhrosglwyddadwy mwyaf cyffredin cymdeithas yn sylweddol, cynnig manteision seicolegol a chymdeithasol, a gall helpu i sicrhau bod unigolion yn cynnal ansawdd bywyd a’r gallu i weithredu ymhob oed.

Wel, yr adnodd hwnnw yw chwaraeon.

Nawr, efallai eich bod yn meddwl am chwaraeon mewn ystyr draddodiadol: pêl-droed, pêl-rwyd a rygbi cystadleuol. Efallai nad oedd eich profiad o ‘chwaraeon’ yn un cadarnhaol: diwrnodau oer, gwlyb yn rhedeg o amgylch maes chwarae. Mae ond ar gyfer yr ychydig rai nid y mwyafrif.

Gadewch i mi fynd i’r afael â rhai tybiaethau. Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, chwaraeon yw ‘pob math o weithgarwch corfforol sy’n cyfrannu at ffitrwydd corfforol, lles meddyliol, a rhyngweithio cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys chwarae, hamdden, chwaraeon ffurfiol neu gystadleuol, a champau a gemau brodorol’.  Drwy’r gwaith rydym yn ei wneud gyda’n partneriaid, rydym wedi bod yn annog ystod eang o fformatau chwaraeon sy’n esblygu o hyd gan gyflwyno dewis amrywiol o gyfleoedd ar gyfer gweithgarwch. Smörgåsbord os hoffech chi, ac oddi arno gall pob unigolyn ddewis cynnig sy’n briodol, deniadol a phleserus, waeth beth yw ei nodweddion cymdeithasol na’i lefel ffitrwydd presennol.

Fel dosbarthwr arian y Loteri Genedlaethol ymysg chwaraeon lawr gwlad yng Nghymru, rydym wedi gallu cynorthwyo pobl, cymunedau a sefydliadau i gynnig ystod o gyfleoedd chwaraeon sy’n gwella llesiant pobl. Rydym yn credu’n gryf y dylai’r arian hwn fynd at bwy bynnag sydd yn y sefyllfa orau i gyflawni.

Enghraifft wych o hyn yw ein cynllun grantiau Galw i Weithredu. Y llynedd, fel rhan o waddol cymunedol Gemau’r Gymanwlad, gwnaethom lansio Galw i Weithredu, a oedd â’r nod o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau o ran cymryd rhan mewn chwaraeon yng Nghymru. Ar sail ein hymchwil syfrdanol ninnau a ymchwiliodd i’r bobl hynny nad ydynt yn cymryd rhan mewn unrhyw chwaraeon, aeth yr alwad allan am ddulliau beiddgar a newydd o weithredu a allai helpu i bontio’r bylchau mewn cyfranogiad a fu’n bla ar genedlaethau blaenorol. Bu deg sefydliad yn llwyddiannus wrth sicrhau £2.35m tuag at broseictau gwerth £3.6m. Efallai nad yw rhai o’r rhain yn dod i’ch meddwl yn syth pan fyddwch yn meddwl am gynnig cyfleoedd chwaraeon; er enghraifft, Girlguiding Cymru, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cartrefi RhCT ac Amser i Newid.

Yn ogystal â’r ffrydiau ariannu mawr fel Galw i Weithredu, rydym yn buddsoddi’n rheolaidd mewn chwaraeon cymunedol drwy ein Cist Gymunedol a’n Grantiau Datblygu.

Mae’r Gist Gymunedol yn enghraifft wych o broses gwneud penderfyniadau ddatganoledig. Caiff penderfyniadau ynglŷn â’r hyn yr ariennir yn lleol eu gwneud gan banel sy’n cynnwys cynrychiolaeth o’r gymuned leol. Gall y paneli hyn ddyrannu grantiau o hyd at £1,500. Mae panel Cist Gymunedol ym mhob un o’r 22 o awdurdodau lleol.

Mae Grantiau Datblygu, sydd fwyaf perthnasol i’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus mwy na thebyg, yn werth hyd at £25,000 ac ar gael i gefnogi, er enghraifft, mentrau newydd, addysg hyfforddwyr, prynu offer newydd, neu i ddatblygu cyfleusterau hyfforddi.

Beth rydym wedi’i weld yn gynyddol drwy ein buddsoddiad mewn chwaraeon cymunedol yw’r modd y gall chwaraeon ennyn diddordeb pobl a thrawsnewid bywydau pobl.

Pêl droed y stryd yn newid bywydau cyfranogwyr. Rhoddodd Chwaraeon Cymru grant o ychydig dros £9,000 i Bêl-droed Stryd Cymru,  partneriaeth prosiect cynhwysiant cymdeithasol rhwng Gwalia a phartneriaid eraill y sector statudol a’r sector gwirfoddol, i ddatblygu grŵp craidd o hyfforddwyr i gynnig cyfleoedd chwarae ychwanegol ar gyfer pobl ddigartref a phobl wedi’u heithrio yn gymdeithasol.

“Drwy gymryd rhan mewn gwasanaethau cymunedol fel hyn, mae’r hyfforddwyr wedi cael effaith gadarnhaol ar les corfforol defnyddwyr y gwasanaethau a’u gallu i wneud dewisiadau iachach o ran ffordd o fyw. Mae’r cyfranogwyr hefyd wedi datblygu llwybrau cynnydd i rai chwaraewyr, i gymryd rhan mewn chwaraeon prif ffrwd a chael effaith gadarnhaol mewn cymunedau fel hyfforddwyr, arweinwyr chwaraeon a swyddogion cymorth cyntaf. Mae hefyd wedi helpu i wella eu CV, eu sgiliau, eu profiad a’u cymwysterau ac mae ganddyn nhw hanes a chyfeiriadau y gall darpar gyflogwyr yn y dyfodol edrych arnyn nhw, gan eu symud yn nes at gyflogadwyedd a chynhwysiant cymdeithasol.” Keri Harris, Arweinydd Prosiect. Yn rhyfeddol, dywedodd 76% o’r bobl ddigartref a gymerodd ran yn y prosiect bod eu sefyllfa o ran tŷ wedi gwella.

Street Football Wales 2 (content)

Bel-Droed Stryd Cymru

Gyda mwy a mwy o ferched yn eu dilyn, mae Diva Sport yn profi bod posib dod o hyd i fformiwla lwyddiannus wrth fynd i’r afael â’r hen, hen broblem honno sy’n ymwneud â llai o ferched yn cymryd rhan mewn chwaraeon. Rhoddodd Chwaraeon Cymru grant cychwyn i ddwy fam sengl a oedd yn benderfynol o gadw’n heini yng nghanol holl gyfrifoldebau eraill eu bywydau. Mae Diva Sport, eu menter ffitrwydd sydd â’i ffocws ar ferched ac sy’n croesawu teuluoedd, bellach yn gweld cannoedd o ferched sydd eisiau ymuno â dosbarthiadau ffitrwydd bob mis.

“Roedden ni eisiau cynnig rhywbeth i bob siâp, maint ac oedran, i ferched sy’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon ac i’r rhai sydd heb wneud unrhyw beth ers gadael yr ysgol.” Ychwanegodd y partner busnes, Claire Williams, sydd wedi colli bron i 5 stôn mewn pwysau ac sydd wedi dod oddi ar gyffuriau atal iselder drwy gymryd rhan yn rheolaidd mewn gweithgareddau hamdden: “Roedden ni’n deall yr holl bryderon y gallai’r merched fod yn eu teimlo wrth feddwl am ymuno â dosbarthiadau ffitrwydd; roedden ni’n eu teimlo nhw hefyd. Felly fe wnaethon ni wrando ar yr hyn roedd y merched ei eisiau ac rydyn ni wedi gadael iddyn nhw ddylanwadu ar y ddarpariaeth ers ein lansiad.” Mae Diva Sport wedi dod yn bartner i lawer o sefydliadau amrywiol, gan chwilio am ddulliau o weithredu ar y cyd er mwyn cyrraedd grwpiau amrywiol o ferched. Un ffocws sydd gan y ddwy o ran gweithredu eu busnes – cadw pethau’n hwyliog. A thybed beth yw ffynhonnell y fformiwla lwyddiannus hon? Dim ond gwrando ar eu cwsmeriaid a’u deall.

“Drwy gynnal y sesiynau’n lleol mae’n golygu ‘mod i’n gallu cymryd rhan, mwynhau’r manteision iechyd a chyfarfod pobl eraill.”  Cyfranogwr Ffit Hamdden Wledig.  Gyda 60% o’i dirlun yn dirlun gwledig ac, mewn rhai achosion, yn ynysig, does dim syndod bod rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy feddwl y tu allan i’r bocs wrth ddarparu mynediad hawdd at gyfleoedd chwaraeon i bawb. A dyma pam, ochr yn ochr â stadiymau a champfeydd chwaraeon modern a adeiladwyd yn bwrpasol, y mae neuaddau eglwys, ystafelloedd ysgol a chanolfannau cymunedol wedi dod yn rhan hanfodol o seilwaith chwaraeon yr ardal.

Gyda chymorth Chwaraeon Cymru, dechreuodd y rhaglen, Ffit Hamdden Wledig, gyda chymhorthfa’n esbonio pwysigrwydd bod yn egnïol fel rhan o ffordd o fyw iach. “Drwy fynd allan a siarad gyda phobl yn y cymunedau, fe welsom ni bod llawer o rwystrau’n atal pobl rhag cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. “O fethu teithio oherwydd oedran, anabledd neu ddiffyg darpariaeth deithio, i fod eisiau cymryd rhan gyda siaradwyr Cymraeg eraill… Fe roesom ni gynllun ar waith i fynd i’r afael â’r rhain.” Tim Ballam, Swyddog Hamdden Wledig. Mae Ffit Hamdden Wledig wedi estyn allan at drigolion yr ardaloedd gwledig ac yn fwy na dim ond o ran lleoliad a hwylustod. I lawer, mae’n ganolog i’w cymunedau, gan gynnig ffordd o fyw fwy egnïol a chymdeithasol.

Ffit - main image

Ffit Hamdden Wledig

Mae mwy o enghreifftiau gwych o’r ffordd rydym wedi helpu i wneud gwahaniaeth i gymunedau ledled Cymru, a gellir dod o hyd iddynt yma.

Mae gennym hanes hir o hyrwyddo gwaith ymchwil ac o’i gynnal. Mae’n un o swyddogaethau craidd ein sefydliad. Mae ein tystiolaeth a’n mewnwelediad yn llywio’r hyn a wnawn a’r hyn rydym yn ei ariannu.

Mae prif gorff y dystiolaeth a’r mewnwelediadau yn deillio o ddau arolwg poblogaeth ar raddfa fawr rydym yn eu cynnal: Arolwg ar Oedolion Egnïol (a gyfunwyd yn ddiweddar â’r Arolwg Cenedlaethol) a’r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol.

Mae’r Arolwg Chwaraeon Ysgol, a gynhelir bob dwy flynedd, yn cynnig mewnwelediad a gwybodaeth wedi’i datgrynhoi heb ei hail am gyfranogiad a darpariaeth Ymarfer Corff a chwaraeon ymysg pobl ifanc yng Nghymru. Yn 2015, mynegodd 116,000 o bobl ifanc eu barn, gan olygu bod yr arolwg yn un o’r rhai mwyaf o’i fath yn y byd. Rydym yn falch iawn o’r ffaith hon, ac mae’n dangos bod Cymru wir yn arwain y ffordd! Yn ychwanegol at hyn, darparodd 1,094 o athrawon wybodaeth am ddarpariaeth Addysg Gorfforol a chwaraeon mewn ysgolion, a’u barn ar ddatblygiad proffesiynol parhaus a phwysigrwydd llythrennedd corfforol o fewn eu hysgolion.

Cafodd cyfanswm o 985 o ysgolion yng Nghymru (58% o’r holl ysgolion cynradd ac 86% o’r holl ysgolion uwchradd, gan gynnwys pedair ysgol arbennig) adroddiad pwrpasol ar eu data i’w ddefnyddio ganddynt ac i lywio’r hyn sydd gan eu hysgol i’w gynnig.

Rydym yn falch bod yn arolwg hwn hefyd yn cael ei gydnabod gan Estyn fel un sy’n darparu tystiolaeth werthfawr i helpu arolygwyr lunio barn ynglŷn â llesiant disgyblion ac i helpu ysgolion gyda hunanwerthuso. Mae’r arolwg yn darparu tystiolaeth ar: agweddau tuag at gadw’n iach ac yn ddiogel; cyfranogiad mewn dysgu a’i fwynhau; cynnwys y gymuned a’r gymuned yn cymryd rhan yn y broses gwneud penderfyniadau; sgiliau bywyd a chymdeithasol.

Yn bwysig ddigon, mae’r Arolwg Chwaraeon Ysgol mewn sefyllfa dda i helpu ysgolion i gyflwyno a monitro’r cwricwlwm newydd. Mae’n helpu, yn arbennig, i sicrhau y bydd pob plentyn a pherson ifanc yn unigolyn iach a hyderus.

Gan ategu’r Arolwg Chwaraeon Ysgol, rydym wedi bod yn monitro ac yn dadansoddi patrymau cymryd rhan mewn chwaraeon dros gyfnod o 20 mlynedd a mwy drwy ein Harolwg ar Oedolion Egnïol. Fel rheol, mae hyn yn rhoi gwybodaeth i ni am ymddygiadau tua 12,000 o oedolion yng Nghymru. Gyda’i gilydd, cawn gipolwg heb ei ail ar gymryd rhan mewn chwaraeon ymhlith y boblogaeth gyfan.

Gan gydnabod bod yr hyn sydd gan chwaraeon i’w gynnig i gymdeithas yn unigryw, rydym yn falch bod data o’n harolygon yn un o’r dangosyddion cenedlaethol a ddefnyddir i fesur llesiant Cymru.

Nid arolygon yn unig rydym yn eu cynnal, rydym hefyd yn ymgymryd ag ymchwil i ddeall yn well pam nad yw pobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon, ac i gyfuno tystiolaeth ar feysydd polisi. Mae darnau diweddar o waith rydym wedi ymgymryd â nhw yn cynnwys:

 • Deall cyfranogiad a diffyg cyfranogiad mewn chwaraeon ymhlith grwpiau Duon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru;
 • Chwaraeon ac Iechyd: papur tystiolaeth;
 • Pobl Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol (LHD) mewn Chwaraeon: Deall Cyfranogiad LHD mewn Chwaraeon yng Nghymru
 • Cyfranogiad Chwaraeon Ymhlith Ieuenctid 14-21 Oed: Sut mae annog pobl ifanc i ddal ati i gymryd rhan mewn chwaraeon?

Gellir dod o hyd i’r rhain, ynghyd â phethau eraill rydym wedi’u cyhoeddi yma.

Ac mae mwy…! Rydym hefyd wedi cynhyrchu adnodd segmentu y gellir ei ddefnyddio i ddeall eich ardal yn well o ran (diffyg) ymddygiadau chwaraeon pobl. Gall y segmentu helpu i sbarduno penderfyniadau tactegol a strategol drwy’r canlynol: dadansoddi dalgylchoedd; ychwanegu mewnwelediad at ddaearyddiaeth; gwybod pwy i’w dargedu a beth i’w gynnig; a naws a neges cyfathrebu.

Felly pam bod hyn oll yn bwysig? Rwy’n siŵr eich bod chi, fel ni, wedi’ch cyffroi gan y posibiliadau y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn eu cynnig i ni yng Nghymru. Mae’n gyfle i chwarae ein rhan i greu cenedl gynaliadwy. Cymru sydd â diben cyffredin i gyflawni ansawdd bywyd gwell a pharhaus i bob un ohonom. Cymru lle rydym yn gweithio’n wahanol fel  ein bod i gyd yn gwneud penderfyniadau gwell, yn trawsnewid gwasanaethau, yn mynd i’r afael â phroblemau craidd, ac yn gwneud y defnydd gorau posibl o arian cyhoeddus prin.

Yn fy ffordd fach iawn fy hun, roeddwn eisiau rhannu gyda chi’r mewnwelediad gwerthfawr a all helpu i lywio eich penderfyniadau a’ch cynlluniau llesiant. Roeddwn hefyd eisiau rhannu’r pŵer sydd gan chwaraeon i wneud gwahaniaeth i lesiant pobl a chymunedau yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol.

Felly, beth y gallwch ei wneud? Dyma fy nhri awgrym:

 • Ymgyfarwyddo â thystiolaeth a mewnwelediad Chwaraeon Cymru
 • Dilyn Chwaraeon Cymru ar gyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau am ein gwaith a gwaith ein partneriaid: Twitter; Facebook; YouTube; Instagram
 • Cysylltu â thîm datblygu chwaraeon eich awdurdod lleol. Bydd yn gallu rhoi cyngor a syniadau i chi ar gyfer datblygu llesiant drwy chwaraeon

 

@rachelgwenllian 

Sport: a powerful tool for improving wellbeing

In this blog post, Dr Rachel Hughes, Head of Insight at Sport Wales, tells us how and why sport is such an important tool for improving wellbeing….

What if I told you there is a highly effective tool for engaging and empowering individuals, communities, and even countries to take action to improve their wellbeing. Would you be interested?

This tool has the universal power to attract, motivate and inspire. It mobilises volunteers and promotes active community involvement, helping to build social capital and strengthen the social fabric. It can have a positive impact on people’s behaviour, their self-esteem, their level of confidence, and their ability to demonstrate positive social behaviours. It is associated with improved academic performance and higher levels of attainment.

Not only that, it can considerably reduce the risk of a number of society’s most prevalent non-communicable diseases, provide psychological and social benefits, and can help ensure individuals maintain quality of life and functional capacity at all ages.

Well, that tool is sport.

Now, you may be thinking sport in a traditional sense: competitive football, netball, rugby. Perhaps your experience of ‘sport’ was not a positive one: cold, wet days running around a playing field. That it is for the few not the many.

Let me tackle a few assumptions. According to the United Nations, sport is ‘all forms of physical activity that contribute to physical fitness, mental wellbeing, and social interaction. These include play, recreation, organised or competitive sport, and indigenous sports and games’. Through the work that we are doing with our partners, we have been encouraging a vast array of ever-evolving sports formats presenting a diverse palette of opportunity for activity. A smorgasbord, if you will, from which all individuals can find an appropriate, attractive and enjoyable offer, regardless of social characteristics or existing levels of fitness.

As the distributor of National Lottery funds into grassroots sport in Wales, we have been able to support people, communities, and organisations in providing a range of sporting opportunities that improve people’s wellbeing. We firmly believe that this funding should go to whoever is best placed to deliver.

A great example of this is our Calls4Action grant scheme. Last year, as part of the community legacy of the Commonwealth Games, we launched a Calls4Action, which was aimed at tackling inequalities in sport participation in Wales. Backed by our own striking research that explored those people who are not currently taking part in sport, the call went out for bold, new approaches that could help bridge the gaps in participation that have plagued previous generations. Ten organisations were successful in securing £2.35m towards £3.6m worth of projects. Some of these might not immediately spring to mind to deliver sporting opportunities; for example, Girl Guiding Cymru, Brecon Beacons National Park, RCT Homes, Time to Change.

In addition to large funding streams like Calls4Action, we routinely invest in community sport through our Community Chest and Development Grants.

Community Chest is a brilliant example of devolved decision-making. Decisions on what to fund locally are decided by a panel that is made up from the local community. The panels can award grants up to £1,500. There is a Community Chest panel in each of the 22 local authorities.

Development Grants, which are probably the most pertinent to Public Service Boards, are up to £25,000 and available to support, for example, new enterprises, coach education, to purchase equipment, or to develop training facilities.

What we have increasingly seen through our community sport investment is how sport can engage with people and transform people’s lives.

Getting out and taking part in street football is proving it can help get people off the street too. Sport Wales gave just over £9,000 to Street Football Wales, a social inclusion project partnership between Gwalia and other statutory and voluntary sector partners, to develop a core group of coaches to bring additional playing opportunities for homeless and socially excluded people.

“By being involved in community services in this way, the coaches have had a positive impact on service users’ physical well-being and ability to make healthier lifestyle choices. Participants have also developed exit routes for some players to enter mainstream sport and have a positive impact in communities as coaches, sports leaders and first aiders. It has also helped build their CVs, improve their skills, experience, qualifications and provide potential future employers with a checkable history and reference, and move them closer to employability and social inclusion.” Keri Harris, Project Leader. Amazingly, 76% of the homeless people who took part in the project said that their housing situation had improved.

Street Football Wales 2 (content)

Street Football Wales 

With an ever-increasing female following, Diva Sport is proving that there really is a winning formula when it comes to tackling lower levels of female participation in sport. Sport Wales provided a start-up grant to two single mums determined to get fit around all of life’s other responsibilities. Diva Sport, their female-focused, family-friendly fitness venture, is now seeing hundreds of women coming through the doors to join fitness classes every month.

“We wanted to offer something for all shapes, sizes and ages, for women who regularly take part in sports and for those who haven’t done a thing since leaving school.” Business partner Claire Williams, who herself has lost almost 5 stone in weight and come off anti-depressant drugs through regularly participating in leisure activities, adds: “We understood all of the anxieties that women could feel around joining fitness classes, we felt them too. So we listened to what women wanted and we have let that shape everything that we do since our launch.” Diva Sport have partnered with many different organisations to find joint approaches of reaching different groups of females. The pair has one focus when it comes to the operation of their business – keeping things fun. And their source for this winning formula – simply listening to and understanding their customer.

“By having the sessions locally it means I am able to participate, enjoy the health benefits, and meet other people.” Ffit Rural Leisure participant. With 60% of its landscape classed as rural and in some cases isolated, Conwy County Borough Council needed to think outside the box when looking to provide easy access to sports opportunities for all. Which is why, alongside modern purpose-built sporting stadiums and gyms, church halls, schoolrooms, and community centres have become essential to the area’s sporting infrastructure.

Supported by Sport Wales, the programme – Ffit Rural Leisure – started with a surgery explaining the importance of keeping active as part of a healthy lifestyle. “Through going out an talking with people in the communities, we found that there were many barriers stopping people from participating in sport and physical activity. From not being able to travel due to age, disability or lack of means, to wanting to participate with other Welsh speakers… We put a plan in action to address them” Tim Ballam, Rural Leisure Officer. Ffit Rural Leisure has reached out to rural residents on more than just location and convenience level, and is for many, at the heart of their community, offering a more active and social lifestyle.

Ffit - main image.jpg

Ffit Rural Leisure 

There are some more great examples of how we’ve helped make a difference to communities across Wales, and they can be found here.

We have a long history of promoting and carrying out research. It’s a core function of our organisation. Our evidence and insight informs what we do and what we fund.

The main body of evidence and insight stems from two large-scale population surveys that we run: Active Adults Survey (recently amalgamated into the new National Survey) and School Sport Survey.

The biennial School Sport Survey provides unrivalled insight and disaggregation into the participation and provision of PE and sport among young people in Wales. In 2015, 116,000 young people gave their views, making the survey the largest of its kind in the world. We’re very proud of this fact, and it demonstrates that Wales is really leading the way! Added to this, 1,094 teachers provided information on the provision of PE and school sport, and their opinions on continual professional development and the importance of physical literacy within their school.

In total, 985 schools in Wales (58% of all primary schools and 86% of all secondary schools. This included 4 special schools) received a bespoke report of their data for them to use and inform their school offer.

We’re pleased that the survey is also recognised by Estyn as providing valuable evidence to help inspectors make judgements about aspects of pupils’ wellbeing and to help with schools’ self-evaluation. The survey provides evidence on: attitudes to keeping healthy and safe; participation and enjoyment in learning; community Involvement and decision-making; and social and life skills.

Importantly, the School Sport Survey is well placed to help schools deliver and monitor the new curriculum. It particularly helps to ensure that all children and young people will be healthy, confident individuals.

Complementing the School Sport Survey, we have been monitoring and analysing patterns of sports participation for over 20 years through our Active Adults Survey. This typically provides us with the behaviours of around 12,000 adults in Wales. Taken together we have unparalleled insight on sports participation across the whole population.

In recognition of the unique offering of sport to society, we’re delighted that data from our surveys forms one of the national indicators used to measure the wellbeing of Wales.

Now it’s not only surveys that we run, we also undertake research to better understand (non)participation in sport, and synthesise evidence on policy areas. Recent pieces of work that we have undertaken include:

 • Understanding participation and non-participation in sport amongst Black and minority ethnic groups in Wales;
 • Sport and Health: evidence paper;
 • Lesbian, Gay and Bisexual (LGB) People in Sport: understanding LGB sports participation in Wales
 • Sports participation amongst 14-21 year olds – how do we encourage young people to stay involved in sport?

These, along with other things we’ve published, can be found here.

And there’s more…! We have also produced a segmentation tool that can be used to better understand your area in terms of people’s (non)sporting behaviours. The segmentation can help drive tactical and strategic decisions, through: catchment area analysis; applying insight to geography; knowing who to target and what to offer; and the tone and message of communication.

So why is all of this important? Well, I’m sure that you, like us, are hugely excited by the opportunities that the Wellbeing of Future Generations (Wales) Act 2015 affords us in Wales. It’s an opportunity to play our part in creating a sustainable nation. A Wales with a shared purpose to achieve a better and lasting quality of life for us all. A Wales where we work differently so we all make better decisions, transform services, tackle root problems, and use scarce public money to maximum effect.

In my very small way, I wanted to share with you the valuable insight we have that can help inform your decisions and your wellbeing plans. I also wanted to share the power of sport in helping to make a difference to the wellbeing of people and communities in Wales, now and in the future.

So what can you do? Here are my three suggestions:

 • Familiarise yourselves with Sport Wales’ evidence and insight
 • Follow Sport Wales on social media for regular updates about our work and that of our partners: Twitter; Facebook; YouTube; Instagram
 • Contact and work with your local authority sports development team who will be able to provide you with advice and ideas for developing wellbeing through sport

@rachelgwenllian

National Theatre Wales: Living the dream…. and their values

Public service employees in all sectors want to improve their communities. But what can we learn from how the National Theatre Wales is adding value to the arts community? Dyfrig Williams visited Devinda De Silva to find out.

Since starting my working life in the voluntary sector, it’s been clear to me that there’s no shortage of people with public service values providing services. When I facilitated cross-sector networks at Participation Cymru it was abundantly clear that these values aren’t confined to the voluntary sector, and that was reinforced when I attended GovCampCymru, an unconference where people pitch discussion sessions on how technology, new thinking and public services can improve society.

It was through chatting with Kevin Davies of the National Assembly for Wales, who I met at GovCampCymru and who has shared good scrutiny practice with us, that I heard about how the National Theatre Wales (who developed the Big Democracy Project) are embedding their values in their governance and their staff’s job descriptions.

Just visting the National Theatre’s Office is enough to persuade you that the organisation’s approach to community is a little different. Instead of a large theatre, they have a small office in Castle Arcade – right in the heart of the city.

Governance and outreach

Governance isn’t a particularly sexy subject, but the Theatre are managing to make it quite exciting through their work with their TEAM panel. The panel is 10 people from various communities who voluntarily give their time to the Theatre and who have a say in how the organisation is run at every level.

The model is now 6 years old. In the first year they did 13 shows in 13 different locations, where they did intense outreach work. Subsequently people in these areas got involved through the shows. And by looking at theatre in the widest sense, the Theatre managed to involve people who would not have traditionally gone to see a show. For instance theatre wasn’t a big interest in Cardiff’s Somali community, but by sponsoring a small football team, they have a way in to run small workshops with people and to get their feedback on productions.

A few years down the line and the panel is actively shaping the organisation’s strategic direction. Two TEAM panel members attend every board meeting and one permanently sits on the Board, which means that every strategic decision the organisation makes involves people from the community. The panel also feeds into the organisation’s Strategic Plan.

As a small organisation, the TEAM members give a big boost to the capacity of the organisation. Although they only directly employ 18 people, the 10 panel members are trusted to attend events on the organisations behalf and represent them. This has also helped panel members to progress their own careers, and some have got jobs with other arts organisations, got on to a college course or started their own companies. It’s a self-supporting network, where panel members support each other in their projects.

Staff recruitment

The TEAM Panel is also involved in the recruitment of staff, as a panel members sits on the panel of each interview. This helps to make sure that the staff that they employ really buy into the community focused culture of the organisation and its values. The National Theatre Wales’ approach echoes some of what Richard Branson has said about recruiting for values instead of skills.

I’ve already mentioned how the Theatre’s outreach work is built in to their governance, but their outreach and engagement is also a core part of every staff member’s role. Their staff, including the Artistic Director and office staff in Communications and Finance are all expected to work with the community, for example by running surgeries with community groups and freelancers in their areas of expertise. They offer support throughout the year, and their partners are also encouraged to work this way by incorporating a more community-focused approach to their practice when they work with the National Theatre Wales.

Open working, open feedback

And if all that wasn’t enough to show the open nature of National Theatre Wales, they also open up the last dress rehearsal to a specially invited audience from the local community before shows like Candylion go public. They encourage people to give their feedback on social media, as it gives them ideas on how to improve the show and also helps to generate a buzz around it.

Public service organisations are beginning to work in the open, with the Bromford Lab using it as an opportunity to hear about people’s ideas, reduce duplication and to share learning from failure. Leeds Data Mill’s Dashboard also shares what’s happening in Leeds in real time. We’d love to hear from public services in Wales about how you’re working openly, and like the National Theatre Wales, living your values.

National Theatre Wales: Byw’r breuddwyd …. a’u gwerthoedd

Mae gweithwyr gwasanaeth cyhoeddus ym mhob sector yn awyddus i wella’u cymunedau. Ond beth allwn ni ei ddysgu o sut mae National Theatre Wales yn ychwanegu gwerth at y gymuned gelfyddydol? Ymwelodd Dyfrig Williams â Devinda De Silva i ffeindio allan.

Ers i mi ddechrau gweithio yn y sector gwirfoddol, mae fe wedi bod yn amlwg i mi does dim prinder o bobl sydd â gwerthoedd gwasanaeth cyhoeddus. Pan wnes i hwyluso rhwydweithiau traws-sector Cyfranogaeth Cymru, roedd yn gwbl glir nad yw’r gwerthoedd yma yn cael eu cyfyngu i’r sector gwirfoddol, a chafodd y safbwynt yma ei atgyfnerthu pan wnes i fynd i GovCampCymru, anghynhadledd lle mae pobl yn cynnal sesiynau trafod ar sut all technoleg, meddylfryd newydd a gwasanaethau cyhoeddus wella cymdeithas.

Fe wnes i gyfarfod Kevin Davies o Gynulliad Cymru yn GovCampCymru, ac mae fe bellach wedi rhannu arferion craffu da gyda ni. Dywedodd e i mi sut mae National Theatre Wales (a ddatblygodd y Prosiect Democratiaeth Mawr) yn ymgorffori eu gwerthoedd yn eu llywodraethu a disgrifiadau swydd eu staff.

Roedd ymweld â swyddfeydd y theatr yn ddigon i berswadio mi bod ymagwedd y sefydliad tuag at y gymuned yn ychydig yn wahanol. Yn hytrach na theatr fawr, mae ganddynt swyddfa fach yn Arcêd y Castell – reit yng nghanol y ddinas.

Llywodraethu ac allgymorth

Nid yw llywodraethu yn bwnc sexy iawn, ond mae’r theatr wedi llwyddo i wneud y pwnc yn eithaf cyffrous trwy eu gwaith gyda’u Panel TEAM. Mae’r panel yn 10 o bobl o wahanol gymunedau sy’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol i’r Theatr ac sy’n lleisio’u barn ar sut mae’r sefydliad yn cael ei redeg ar bob lefel.

Mae’r model yn chwe blwydd oed nawr. Yn y flwyddyn gyntaf fe wnaethon nhw gwaith allgymorth dwys a 13 sioe mewn 13 lleoliad gwahanol. Yn dilyn hynny roedd pobl yn yr ardaloedd yma yn cymryd rhan mewn sioeau. A thrwy edrych ar theatr yn yr ystyr ehangaf, fe wnaethant lwyddo i gael pobl na fyddai’n mynd i weld sioe fel arfer i gymryd rhan. Er enghraifft dyw’r theatr ddim yn ddiddordeb mawr i gymuned Somali Caerdydd, ond drwy noddi tîm pêl-droed bach, maen nhw wedi gallu rhedeg gweithdai bach gyda phobl ac i gael eu hadborth ar gynyrchiadau.

Ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach ac mae’r panel yn llunio cyfeiriad strategol y sefydliad. Mae dau aelod y Panel TEAM yn mynd i bob cyfarfod bwrdd ac mae un yn eistedd yn barhaol ar y bwrdd, sy’n golygu bod penderfyniadau strategol y sefydliad yn cynnwys pobl o’r gymuned. Mae’r panel hefyd yn bwydo mewn i Gynllun Strategol y sefydliad.

Fel sefydliad bach, mae aelodau’r Panel TEAM yn rhoi hwb mawr i allu’r sefydliad. Er mai dim ond 18 o bobl sy’n cael eu cyflogi, mae’r sefydliad yn ymddiried yn y 10 aelod panel i fynd i ddigwyddiadau ar ei ran a’i gynrychioli. Mae hyn wedi helpu aelodau o’r panel i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd eu hunain, ac mae rhai wedi cael swyddi gyda sefydliadau celfyddydol eraill, wedi dechrau cwrs coleg neu ddechrau eu cwmnïau eu hunain. Mae’n rhwydwaith hunan-gefnogol, lle mae aelodau’r panel yn cefnogi ei gilydd yn eu prosiectau.

Recriwtio staff

Mae’r Panel TEAM hefyd yn ymwneud â recriwtio staff, gan fod aelodau o’r panel yn eistedd ar bob panel cyfweliad ar gyfer staff newydd. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod diwylliant a gwerthodd y mudiad yn un sy’n ffocysu ar y gymuned. Mae ymagwedd National Theatre Wales yn debyg i beth mae Richard Branson wedi dweud am recriwtio am werthoedd yn hytrach na sgiliau.

Rwyf eisoes wedi sôn sut y mae gwaith allgymorth y theatr yn rhan o’i lywodraethu, ond mae allgymorth ac ymgysylltu hefyd yn rhan graidd o swydd pob aelod o staff. Mae disgwyl i’r holl staff, gan gynnwys y Cyfarwyddwr Celfyddydol a’r timau Cyfathrebu a Chyllid yn y swyddfa, i weithio gyda’r gymuned. Er enghraifft, maen nhw’n cynnal cymorthfeydd gyda grwpiau cymunedol a gweithwyr llawrydd yn eu harbenigedd. Maent yn cynnig cefnogaeth drwy gydol y flwyddyn, ac mae partneriaid y sefydliad hefyd yn cael eu hannog i ffocysu eu gwaith ar y gymuned pan fyddant yn gweithio gyda National Theatre Wales.

Gweithio agored, a derbyn adborth mewn modd agored

Ac os nad ydych yn meddwl bod hyn i gyd yn ddigon i ddangos natur agored National Theatre Wales, maen nhw hefyd yn annog pobl i roi eu hadborth drwy gyfryngau cymdeithasol yn yr ymarfer olaf cyn y digwyddiad. Mae’r gynulleidfa yn cael ei gwahodd yn arbennig o’r gymuned leol cyn i sioeau fel Candylion mynd yn gyhoeddus, ac mae’r adborth yn rhoi syniadau i’r theatr am sut i wella’r sioe a sut i greu cyffro o’i gwmpas.

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn dechrau gweithio yn yr agored. Mae’r Bromford Lab yn ei ddefnyddio fel cyfle i glywed syniadau, lleihau dyblygu a rhannu dysgu o fethiant. Mae Dangosfwrdd Leeds Data Mill hefyd yn dangos gwybodaeth am eu gwaith mewn amser real. Byddem ni wrth ein bodd i glywed o unrhyw wasanaethau cyhoeddus Cymreig sy’n gweithio’n agored, ac fel National Theatre Wales, yn byw eich gwerthoedd.