Monthly Archives: December 2015

Manteision gweithio gyda’r Gyfnewidfa Arfer Da

Mae Sophie Knott yn siarad am ei phrofiad o weithio gyda’r Gyfnewidfa Arfer Da ar weminar arfaethedig.

Yma yn Swyddfa Archwilio Cymru cawn ein hannog i gydweithio ar draws gwahanol feysydd o fewn y sefydliad i rannu gwybodaeth a chynnig gwell gwasanaeth i gleientiaid a’r cyhoedd. Fodd bynnag, weithiau mae pwysau amser ac adnoddau’n golygu ein bod yn esgeuluso agweddau megis defnyddio tîm y Gyfnewidfa Arfer Da yn ystod ein gwaith archwilio arferol.

Yn ogystal â rhannu canllawiau arfer da ac astudiaethau achos ar-lein drwy eu gwefan a’u blog, mae tîm y Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal seminarau a gweminarau dysgu ar y cyd. Roeddwn yn gwybod am y digwyddiadau hyn, ond doeddwn i ddim yn sylweddoli bod y tîm yn cynnal mwy nag un o’r rhain bob mis ar gyfartaledd, ac ar ystod eang o bynciau allweddol ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r Gyfnewidfa yn cydnabod nad oes un dull sy’n gweddu i bawb pan ddaw i rannu gwybodaeth, felly gall gweminarau a seminarau fod yn ddefnyddiol fel ffyrdd gwahanol o rannu gwybodaeth.

Fy mhrofiad

Sophie Knott o Swyddfa Archwilio Cymru

Sophie Knott o Swyddfa Archwilio Cymru

Yn ddiweddar, cefais gyfle i weithio gyda’r Gyfnewidfa ar weminar arfaethedig ar ddatblygu gweithlu’r gwasanaethau cyhoeddus. Deilliodd y weminar o ganlyniad i’n hastudiaeth genedlaethol Rheoli ymadawiadau cynnar yng ngwahanol gyrff cyhoeddus Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2015. Er mai’r bwriad gwreiddiol oedd cysylltu’n uniongyrchol â themâu allweddol yr adroddiad, ymgymerais â mwy o waith ymchwil i weld beth oedd cynadleddau a seminarau eraill yn ei drafod, ac erthyglau newyddion a blogiau eraill, ac esblygodd cynnwys y weminar o hynny.

Wedi hynny, rwy wedi helpu i ddewis siaradwyr posibl ar gyfer y weminar, a’r cwestiynau allweddol y byddwn yn eu gofyn; ac wedi cynnal trafodaethau ynglŷn â’r weminar gyda’r Archwilydd Cyffredinol, a arweiniodd at gais ganddo i fod yn un o’r siaradwyr! Rwyf hefyd wedi datblygu deunydd i friffio siaradwyr ac wedi creu nodyn cadw dyddiad ar gyfer cyfranogwyr i’w e-bostio a’i osod ar ein gwefan.

Mae tasgau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys hyfforddiant Twitter fel y gallaf drefnu trydariadau i’w cyhoeddi ar y dydd; dwyn ynghyd sleidiau ar gyfer y cyflwyniad gweminar; heb sôn am fynychu’r weminar ei hun i gydgysylltu’r gwaith o ofyn cwestiynau a anfonir gan y cyfranogwyr ar y dydd i’r siaradwyr, a thrydaru’n fyw o’r digwyddiad. Mae’r ymgysylltu hwn ar y dydd yn bwysig iawn ac yn galluogi cyfranogwyr i rannu eu safbwyntiau’n uniongyrchol â’r panel a chyfranogwyr eraill, ond caiff y weminar hefyd ei recordio fel bydd pobl yn gallu gwrando arni ar adeg sy’n gyfleus iddyn nhw.

Manteision i bawb

Mae wedi bod yn ddiddorol iawn cymryd rhan mewn rhywbeth ychydig yn wahanol a dysgu rhai sgiliau newydd ar yr un pryd. Rhoddodd gyfle i mi siarad â phobl na fyddwn wedi siarad â nhw fel arfer, fel Prif Weithredwr awdurdod lleol. Mae hefyd o bosib wedi cynyddu effaith a darllenwyr un o’n hadroddiadau cenedlaethol, ar ôl i mi gynnwys manylion amdano ar nodyn cadw dyddiad y weminar. Byddwn yn argymell bod pob aelod o staff yn ystyried cyfleoedd ar gyfer gweminar neu seminar o fewn eu gwaith eu hunain, hyd yn oes nad ydynt wedi mynd ymhellach na’r cam cynllunio. Rwy’n siŵr y byddai tîm y Gyfnewidfa’n falch o glywed gennych!

Mae’r weminar ‘Datblygu gweithlu i ateb heriau diwygio gwasanaethau cyhoeddus’ yn cael ei chynnal ddydd Iau 14 Ionawr rhwng 10:30 a 11:45. Gallwch gofrestru yma neu gall staff Swyddfa Archwilio Cymru wrando ar y dydd yn Ystafell 14 yn swyddfa Caerdydd neu Ystafell 1 yn swyddfa Ewlo.

The benefits of working with the Good Practice Exchange

Sophie Knott talks about her experience of working with the Good Practice Exchange on a forthcoming webinar.

Here at the Wales Audit Office we’re encouraged to work together across different areas of the organisation to share knowledge and provide a better service to clients and the public. However, sometimes time and resource pressures mean we can overlook aspects such as utilising the Good Practice Exchange team during our routine audit work.

As well as sharing good practice guidance and case studies online through their website and blog, the Good Practice Exchange team run shared learning seminars and webinars. I’ve always known about these events but didn’t realise that the team run on average more than one a month, and on such a broad range of key themes for the Welsh public sector. The Good Practice Exchange recognise that sharing information is not a one size fits all approach, so webinars and seminars can be useful as a different approach for people to take information on board.

My experience

Sophie Knott

Sophie Knott of the Wales Audit Office

Recently, I’ve had the opportunity to work with the Good Practice Exchange on a forthcoming webinar on developing the public service workforce. The webinar came about on the back of our national study on Managing early departures across Welsh public bodies, published in February 2015. While the initial thought was to link directly to the report’s key themes, I undertook more research into what other conferences and seminars were talking about, any other news articles or blogs, and the webinar content evolved from there.

I’ve subsequently been involved in identifying potential speakers for the webinar, and the key questions that we will pose; and discussions about the webinar with the Auditor General, which led to him wanting to be one of the speakers! I’ve also developed material to brief speakers and created the diary marker for delegates to be emailed and placed on our website.

Future tasks include some Twitter training so I can schedule tweets for the day; pulling together slides for the webinar presentation; not to mention actually attending the webinar to coordinate asking speakers the additional questions sent in by delegates on the day, and live tweeting from the event. This engagement on the day is really important and allows delegates to share their thoughts directly to the panel and other delegates, but the webinar is also recorded to allow people to listen at a time convenient to them.

Benefits for all

It’s been really interesting to get involved in something a bit different and learn some new skills along the way. It’s giving me the opportunity to speak to people I wouldn’t normally, like a local authority Chief Exec. It’s also potentially extended the impact and readership of one of our national reports, having included details of it in the webinar diary marker. I would recommend that all staff consider the opportunities for a webinar or seminar within your own work, even if you are only at the planning stage. I’m sure the GPX team would love to hear from you!

The webinar ‘Developing a workforce to meet the challenges of public service reform’ is taking place on Thursday 14 January from 10.30 to 11.45. You can sign up here or Wales Audit Office staff can listen on the day in Room 14, Cardiff office or Room 1, Ewloe office.

Bara Brith Camp: Why trust is important to public services

Dyfrig Williams attended Bara Brith Camp to share learning from our Trust seminar. Here’s an overview from the discussion.

At our Staff Trust seminar, Professor Searle used the definition of trust as being “a willingness to be vulnerable to the actions of another party based on the positive expectations that the other will act beneficially or at least not inflict harm, irrespective of any monitoring or control mechanism.” I found the facets of trust particularly useful:

  • Ability – have they shown that they are competent at doing their job
  • Benevolence – do they have benign motives and a concern for others beyond their own needs?
  • Integrity – are they principled? Are they fair and honest?
  • Predictability – do you know what they are likely to do?

Bara Brith Camp

Why are the Wales Audit Office interested in trust?

Trust is really important in our day to day lives, and just as important in public service delivery. According to a CIPD report, 37% of job satisfaction comes from trust, and a trusting organisation is likely to have staff that put in more effort, with improved co-operation, recruitment and better performance.

So you can see why the Wales Audit Office would be so interested in the topic. The Auditor General for Wales has also repeatedly spoken about the need for well managed risk taking to improve public services, and as I wrote in my last post about Unmentoring with Kelly Doonan of Devon County Council, that can’t happen without trust.

When distrust becomes active mistrust, purposely negative behaviour like theft and fraud take place. And if all that wasn’t enough, public services are going to need to trust each other to deliver services that meet the goals of the Wellbeing of Future Generations Act. Organisations will need to work together to deliver effective services, and the Wales Audit Office will be developing our audit accordingly.

Professor Searle discussed how we often trust people who are like ourselves, which can be a barrier to collaboration as the voluntary sector, local government and the NHS are all very different places. There are countless studies on how diverse thinking leads to better decision making, and we need to avoid groupthink, where people are reluctant to go against the grain.

Trust in large organisations

Larger organisations often have lower levels of trust and have to work harder to build and retain trust. They tend to have more levels which might dilute the impact of the positive actions of those at the top, and the broader policies of the organisation.

Managers also need to determine the level of downward monitoring that is really necessary as that affects how trusted employees feel by their employers. It’s worth having a look at how Phillipa Jones encouraged Bromford Housing staff to break rules if it benefits customers and is in line with organisational values.

Making the most of resources

One of the steps that Professor Searle advocated was to create a trust fund that you can use when times are tough. A lack of trust can be expensive when time is diverted into non-productive activities like additional monitoring duties for managers, and counterproductive work behaviours by staff.

Having a workforce that is willing to give the organisation and its leaders the benefit of the doubt is an asset in a recession. Organisations can then make the most of their collective resources in order to go beyond survival and to develop their services and retain customers.

What are we doing?

Like the Unmentoring I’ve been doing with LocalGovDigital, we conduct Randomised Coffee Trials with people from seminars. Theses give people from different organisations the chance to share experiences, support each other and to build trust. This isn’t a big step – actually a 30 minute phone call is only a minor part of the working week, but it might have a big effect. Chris Bolton has blogged about Trojan Mice, which are small, safe to fail pilots. We don’t always have to make large scale interventions – there are small things we can all try in our day to day work that can make a big difference. And if you trying out new ways of developing staff trust in your organisation, we’d love to hear from you.

Bara Brith Camp: Pam mae ymddiriedaeth yn bwysig i wasanaethau cyhoeddus

Mynychodd Dyfrig Williams Brith Bara Camp i rannu dysgu o’n seminar ar Ymddiriedaeth. Dyma drosolwg o’i trafodaeth.

Yn ein seminar Ymddiriedaeth Staff, diffiniodd yr Athro Searle ymddiriedaeth fel “y parodrwydd i fod yn agored i weithredoedd parti arall, yn seiliedig ar ddisgwyliadau cadarnhaol y byddant yn gweithredu’n fuddiol, neu o leiaf beidio achosi niwed, heb ystyried unrhyw fonitro neu fecanwaith rheoli.” Ffeindiais i’r agweddau yma o ymddiriedaeth yn arbennig o ddefnyddiol:

  • Gallu – ydyn nhw’n dangos eu bod nhw’n gallu gwneud eu gwaith?
  • Haelioni – oes ganddynt gymhellion diniwed a phryder am eraill sydd tu hwnt i’w hanghenion eu hunain?
  • Gonestrwydd – ydyn nhw’n egwyddorol? Ydyn nhw’n deg ac yn onest?
  • Rhagweladwy – ydych chi’n gwybod beth maen nhw’n debygol o wneud?

Bara Brith Camp

Pam fod gan Swyddfa Archwilio Cymru diddordeb mewn ymddiriedaeth?

Mae ymddiriedaeth yn bwysig iawn yn ein bywydau personol, ac yr un mor bwysig wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Yn ôl adroddiad CIPD, mae 37% o foddhad swydd yn dod o ymddiriedaeth, ac mewn sefydliadau sydd gydag ymddiriedaeth uchel, mae staff yn debygol o roi mwy o ymdrech a chydweithio, recriwtio a pherfformio’n well.

Mae’n glir felly pam mae gan Swyddfa Archwilio Cymru cymaint o ddiddordeb yn y pwnc. Hefyd, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi siarad dro ar ôl tro am yr angen i gymryd risgiau sydd wedi’u rheoli’n effeithiol i wella gwasanaethau cyhoeddus, ac fel ysgrifennais i yn fy mlogbost diwethaf ar Ddadfentora gyda Kelly Doonan o Gyngor Sir Ddyfnaint, ni all hynny ddigwydd heb ymddiriedaeth.

Mae ymddygiad negyddol bwriadol fel lladrad a thwyll yn cymryd lle pan mae pobl yn gweithredu ar eu diffyg ymddiriedaeth. Mae hefyd rhaid i wasanaethau cyhoeddus ymddiried yn ei gilydd i ddarparu gwasanaethau sy’n cwrdd ag amcanion y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Bydd angen i sefydliadau gydweithio i ddarparu gwasanaethau effeithiol, a bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn datblygu ein harchwilio yn unol â hynny.

Trafododd yr Athro Searle sut rydyn ni’n aml yn ymddiried mewn pobl sy’n debyg i ni. Gall hyn fod yn rhwystr i gydweithio gan fod y sector gwirfoddol, llywodraeth leol a’r GIG i gyd yn gyrff gwahanol iawn. Mae yna sawl astudiaeth ar sut mae meddylfrydau amrywiol yn arwain at benderfyniadau gwell, ac mae angen i ni osgoi “group think”, lle mae pobl yn amharod i fynd yn groes i’r graen.

Ymddiriedaeth mewn sefydliadau mawr

Yn aml mae gan sefydliadau mawr lefelau is o ymddiriedaeth a rhaid gweithio’n galetach i adeiladu a chadw ymddiriedaeth. Fel arfer mae ganddynt fwy o lefelau, sy’n gallu gwanhau effaith camau cadarnhaol y bobl sydd ar frig y mudiad a’r polisïau ehangach.

Mae angen i reolwyr i benderfynu ar y lefelau monitro sydd angen, gan fod lefelau uchel yn gwneud i weithwyr teimlo dyw eu cyflogwyr ddim yn ymddiried ynddynt. Mae’n werth edrych ar sut mae Phillipa Jones yn annog staff Bromford Tai i dorri rheolau os mae o fudd i gwsmeriaid ac yn unol â gwerthoedd y sefydliad.

Gwneud y gorau o adnoddau

Awgrymodd Athro Searle i fudiadau creu cronfa ymddiriedaeth sy’n gallu cael ei ddefnyddio ar adegau anodd. Gall diffyg ymddiriedaeth fod yn ddrud os mae amser pobl yn cael ei ffocysu ar weithgareddau sydd ddim yn gynhyrchiol, fel dyletswyddau monitro ychwanegol i reolwyr, ac ymddygiad gwaith gwrthgynhyrchiol gan staff.

Mae gweithlu sy’n barod i ymddiried yn ei arweinwyr yn fantais mewn oes o lymder – gall sefydliadau wneud y gorau o’u hadnoddau er mwyn arloesi a datblygu eu gwasanaethau a chadw cwsmeriaid.

Beth rydym yn ei wneud?

Fel y Dadfentora rydw i wedi gwneud gyda LocalGovDigital, rydym yn cynnal Treialon Coffi Ar Hap gyda phobl sy’n dod i’n seminarau. Maen nhw’n rhoi cyfle i rannu profiadau, cefnogi ein gilydd ac i adeiladu ymddiriedaeth rhwng pobl o wahanol sefydliadau. Dyw hyn ddim yn gam mawr – mae galwad ffôn 30 munud dim ond yn rhan fach o’r wythnos gwaith, ond mae’n gallu cael effaith mawr. Mae Chris Bolton wedi blogio am Lygod Trojan, sydd yn brosiectau peilot bach sy’n ddiogel i’w fethu. Does dim rhaid i bob gweithrediad fod ar raddfa fawr, mae yna bethau bach y gallwn ni i gyd trio yn ein gwaith a all wneud gwahaniaeth mawr. Ac os ydych chi’n rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o ddatblygu ymddiriedaeth yn eich sefydliad, byddai fe’n grêt i glywed o chi.

Actif Woods Wales

This blog is by Dr Kate Hamilton who recently presented at The Future of Parks and the Positive Impact on Well Being. This is the first in a series of blogs sharing the impact of what Actif Woods Wales do, why, and how. Kate will also be blogging about the challenges of monitoring and evaluating wellbeing, and understanding the impact.

 

What is Actif Woods Wales?

Actif Woods Wales is a project that helps people improve their health and wellbeing by getting them involved in activities in woodlands. It’s delivered by a small, part-time team of us at Coed Lleol, the Welsh arm of the Small Woods Association, in partnership with a wide range of voluntary, community-based and public sector organisations and numerous independent activity providers in 5 areas of Wales.

What do we do?

At its simplest Actif Woods Wales invites people to participate in facilitated group activity sessions in woodlands. The activities vary from walking and woodland gym sessions to bush craft, green woodworking, conservation tasks, arts, crafts and mindfulness. A key operating principle is that participants shape what they’re offered, telling us what they do and don’t like, trying out new things from time to time and developing programmes which reflect their capacities, interests and goals.

Some participants are referred from such organisations as Mind, Alzheimer’s Society, Macmillan Cancer or the National Exercise Referral Scheme, and occasionally sympathetic GPs. Others come because they’ve seen our posters up in the neighbourhood, heard about us in local or social media, or through word of mouth.

We are totally inclusive

We don’t turn anyone away: our strapline is ‘getting healthy the woodland way’ so we assume that anyone responding to that must feel they have something to gain and can benefit from what we offer. This means we end up with a tremendously diverse range of participants.

Why woodlands?

In a nutshell, woodlands are good for people – physically, mentally and emotionally. As well as our own experience there is an extensive scientific evidence base which shows this, looking at both forests in particular and green care and contact with nature in general.

So, we are confident that what we offer is good for people’s health and wellbeing: it does ‘make people better’. At the same time it’s not a treatment or a therapy in a conventional sense. That is, we are not doctors or therapists, we don’t diagnose people’s health conditions and we don’t put together courses of treatment that are specific to an individual’s needs. Instead, participants decide for themselves whether and how intensively they want to join in: we just check that they are fit to participate and willing to tell us what we need to know about their capacities and limitations, and then take a gentle and iterative approach to introducing them to activities, adapting and extending in response to their feedback.

Why this approach works

It works because what’s offered is sensitive to people’s needs and capacities. Every session is facilitated by skilled and experienced activity leaders, and one of the key skills they demonstrate every session is the ability to accommodate different needs and interests and improvise around the unexpected, whilst keeping everyone safe, happy and to time.

It also works because the approach is holistic, integrating exercise, being in nature and taking part in purposeful activities into one safe and supported experience. It taps into participants’ needs on many levels and offers them multiple pathways to wellbeing. If you’re familiar with the 5 Ways to Wellbeing, for instance, you’ll notice that all of these are present. It also empowers people to forge a positive relationship with nature, and encourages them to turn to this as a lifelong strategy for looking after themselves.

Perhaps most importantly, participants are there as whole people: they are not defined or labelled by their condition and, beyond telling us what we need to know to keep them safe, it’s up to them whether they find it useful to talk to us – or anyone else – about it or not. This in itself seems to be a hugely important contrast with participants’ other health care experiences and strikes me as a key part of what makes it so effective.

Conservation Work in Coed Geufron

Conservation in Coed Geufron

What the feedback says

To me one of the most interesting things is that many, many participants report positive impacts on aspects of their wellbeing that go far beyond what they originally came for. In particular, lots of participants join with an idea such as needing to get a bit fitter, but don’t consider themselves to need improved mental or social health. Yet, after attending for a while they will often tell us that what they really appreciate are unexpected impacts like de-stressing, relaxing, gaining confidence, and enjoying other people’s company.

It’s also evident that some participants report wellbeing benefits even when objectively their underlying health condition has not – or cannot be – improved. For those people what the project offers is not a solution to their health problems per se but new opportunities and positive, sustainable strategies for coping with the inevitable ups and downs or long term decline associated with their diagnosis. And on this level it seems that the whole-person, holistic approach is particularly welcome.

All of these observations strike me as strengths, not weaknesses, of the approach we take – but they can make it pretty challenging when it comes to comparing our impacts with other types of health intervention and persuading the professionals to take it seriously (of which more in the next blog!). But it’s worth reminding ourselves that even the most mainstream of definitions of health appreciates that

‘Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity’ World Health Organisation 1946

So there’s nothing new-fangled or alternative about looking beyond the direct treatment of diagnosed illness for ways to improve health. This is what Actif Woods is out there doing, and we are ready and willing to collaborate with whoever else is interested in learning from it.

Coed Actif Cymru

Awdur y blog hwn yw Dr Kate Hamilton, a gyflwynodd yn seminar Dyfodol Parciau a’u Heffaith Gadarnhaol ar Les yn ddiweddar. Dyma’r cyntaf mewn cyfres o flogiau i esbonio effaith yr hyn y mae Coed Actif Cymru yn ei wneud, a pham a sut y maent yn gwneud hynny. Bydd Kate hefyd yn blogio am heriau monitro a gwerthuso lles, a deall effaith hynny.

Beth yw Coed Actif Cymru?

Mae Coed Actif Cymru yn brosiect sy’n helpu pobl i wella eu hiechyd a’u lles drwy eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau mewn coetiroedd. Caiff ei redeg gan dîm bach, rhan-amser ohonom yn Coed Lleol, sef cangen Cymru o’r Gymdeithas Coedwigoedd Bychain, mewn partneriaeth ag ystod eang o sefydliadau gwirfoddol, cymunedol a sector cyhoeddus a nifer o ddarparwyr gweithgareddau annibynnol mewn pum ardal yng Nghymru.

Beth rydym yn ei wneud?

Yn syml, mae Coed Actif Cymru yn gwahodd pobl i gymryd rhan mewn sesiynau gweithgareddau grŵp dan arweiniad mewn coetiroedd. Mae’r gweithgareddau’n amrywio o gerdded a sesiynau campfa coetir i fyw yn y gwyllt, gwaith coed gwyrdd, tasgau cadwraeth, celf a chrefft ac ymwybyddiaeth ofalgar. Un egwyddor drefniadol allweddol yw bod y cyfranogwyr yn teilwra’r hyn a gynigir iddynt, gan ddweud wrthym beth yw eu hoff a’u cas bethau, rhoi cynnig ar bethau newydd o bryd i’w gilydd a datblygu rhaglenni sy’n adlewyrchu eu galluoedd, eu diddordebau a’u hamcanion.

Caiff rhai cyfranogwyr eu hatgyfeirio gan sefydliadau fel Mind, Cymdeithas Alzheimer, Cymorth Canser Macmillan neu’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, a gan ambell feddyg teulu ystyriol hefyd. Bydd eraill yn ymuno am eu bod wedi gweld ein posteri yn yr ardal, wedi clywed amdanom yn y cyfryngau lleol neu gymdeithasol, neu ar lafar gwlad.

Rydym yn gwbl gynhwysol

Mae croeso i bawb: ein harwyddair yw ‘gwella iechyd yn y coetir’, felly rydym yn cymryd yn ganiataol bod unrhyw un sy’n ymateb i hynny yn teimlo y gallant gael budd o’r hyn a gynigiwn. Golyga hyn fod amrywiaeth hynod o eang o gyfranogwyr yn ymuno â ni.

Pam coetiroedd?

Yn gryno, mae coetiroedd yn dda i bobl – yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol. Yn ogystal â’n profiad ein hunain, ceir sail dystiolaeth helaeth sy’n dangos hyn, gan ystyried coedwigoedd yn benodol, a gofal gwyrdd a dod i gysylltiad â natur yn gyffredinol.

Felly, rydym yn ffyddiog bod yr hyn a gynigiwn yn dda i iechyd a lles pobl: mae’n ‘gwella pobl’. Ar yr un pryd, nid triniaeth na therapi mohono mewn ystyr gonfensiynol. Hynny yw, nid ydym yn feddygon nac yn therapyddion, nid ydym yn rhoi diagnosis o gyflyrau iechyd pobl nac yn llunio cyrsiau o driniaeth sy’n benodol i anghenion unigolion. Yn lle hynny, y cyfranogwyr eu hunain sy’n dewis faint o ymdrech gorfforol i’w rhoi wrth ymuno, os o gwbl: y cyfan a wnawn ni yw sicrhau eu bod yn ddigon heini i gymryd rhan a’u bod yn fodlon dweud wrthym yr hyn sydd angen i ni ei wybod ynglŷn â’u gallu a’u cyfyngiadau, ac yna cyflwyno gweithgareddau iddynt yn raddol a thrwy broses o ailadrodd, gan eu haddasu a’u hymestyn mewn ymateb i’w hadborth.

Pam mae’r dull gweithredu hwn yn gweithio?

Mae’n gweithio oherwydd mae’r hyn a gynigir yn sensitif i anghenion a galluoedd pobl. Caiff pob sesiwn ei hwyluso gan arweinwyr gweithgareddau medrus a phrofiadol, ac un o’r prif sgiliau a ddangosir ganddynt ymhob sesiwn yw’r gallu i addasu ar gyfer gwahanol anghenion a diddordebau a meddwl ar eu traed pan fydd rhywbeth annisgwyl yn digwydd, gan sicrhau bod pawb yn ddiogel, yn hapus ac ar amser.

Mae hefyd yn gweithio am ei fod yn ddull cyfannol sy’n integreiddio ymarfer corff, bod ym myd natur a chymryd rhan mewn gweithgareddau pwrpasol, mewn un profiad diogel gyda chymorth. Mae’n diwallu anghenion y cyfranogwyr mewn sawl ffordd wahanol, ac yn cynnig llawer o ffyrdd iddynt o wella eu lles. Os ydych yn gyfarwydd â’r 5 Awgrym Llesol, er enghraifft, sylwch fod pob un ohonynt yn bresennol. Mae hefyd yn galluogi pobl i feithrin perthynas gadarnhaol â byd natur, a’u hannog i ddefnyddio’r strategaeth hon drwy gydol eu hoes er mwyn gofalu amdanynt eu hunain.

Yn bwysicaf oll, efallai, mae’r cyfranogwyr yn cael eu trin fel unigolion cyflawn: ni chânt eu diffinio na’u labelu ar sail eu cyflwr ac, ar wahân i ddweud wrthym yr hyn sydd angen i ni ei wybod er mwyn eu cadw’n ddiogel, nhw sy’n dewis p’un a fyddai’n ddefnyddiol iddynt siarad â ni – neu unrhyw un arall – amdano ai peidio. Mae’n ymddangos bod hynny’n unig yn wahanol iawn i brofiadau eraill y cyfranogwyr ym maes gofal iechyd, ac mae’n fy nharo fel rhan allweddol o’r hyn sy’n ei wneud mor effeithiol.

Cadwraeth yng Nghoed Geufron

Cadwraeth yng Nghoed Geufron

Yr adborth

I mi, un o’r pethau mwyaf diddorol yw bod llawer iawn o gyfranogwyr yn sôn am effeithiau cadarnhaol ar agweddau ar eu lles sydd ymhell y tu hwnt i’w disgwyliadau ar y dechrau. Yn arbennig, bydd llawer o gyfranogwyr yn ymuno gan feddwl bod angen iddynt wella eu ffitrwydd ychydig, ond ni fyddant yn ystyried bod angen iddynt wella eu hiechyd meddwl neu gymdeithasol. Er hynny, ar ôl mynychu am gyfnod, byddant yn aml yn dweud wrthym eu bod wir yn gwerthfawrogi’r effeithiau annisgwyl fel lleddfu straen, ymlacio, magu hyder, a mwynhau cwmni pobl eraill.

Ceir tystiolaeth hefyd o gyfranogwyr yn nodi buddion o ran eu lles, hyd yn oed pan na allant ddweud, gan edrych yn wrthrychol, bod eu cyflwr iechyd wedi gwella, neu pan na ellir ei wella. I’r bobl hynny, nid yw’r prosiect yn cynnig datrys eu problemau iechyd ynddynt eu hunain, ond yn hytrach mae’n cynnig cyfleoedd newydd a strategaethau cadarnhaol a chynaliadwy ar gyfer ymdopi â’r cyfnodau anodd anochel neu’r dirywiad hirdymor sy’n gysylltiedig â’u diagnosis. Ac o ran hynny, mae’n ymddangos bod y dull cyfannol, unigolyn cyflawn, yn cael ei groesawu’n fawr.

Credaf fod yr arsylwadau hyn yn dangos cryfderau, nid gwendidau, ein dull gweithredu – ond gallant wneud pethau’n eithaf heriol pan fyddwn yn cymharu ein heffeithiau â mathau eraill o ymyriadau iechyd a cheisio perswadio’r meddygon proffesiynol i’w gymryd o ddifrif (bydd mwy am hynny yn y blog nesaf!). Ond mae’n werth atgoffa ein hunain bod un o’r diffiniadau mwyaf cyffredin o iechyd yn gwerthfawrogi mai

‘Cyflwr o les corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyflawn ac nid dim ond absenoldeb clefyd neu eiddilwch yw iechyd’ Sefydliad Iechyd y Byd 1946

Felly, nid ffasiwn newydd neu ddewis amgen yw edrych y tu hwnt i driniaethau uniongyrchol ar gyfer salwch er mwyn dod o hyd i ffyrdd o wella iechyd. Dyna mae Coed Actif yn ei wneud, ac rydym yn barod ac yn awyddus i gydweithio â phwy bynnag sydd â diddordeb mewn dysgu ohono.