Monthly Archives: May 2015

5 things for public services to think about when using Periscope

How might public services use Periscope? In this guest post, Will Barker, Project Support Officer (Social Media & Digital), 1000 Lives Improvement, looks at ways that we could use the app.

Periscope

Persicope is a new live streaming app that is linked with Twitter – it’s just over a month old and already it has been sighted as a game-changer in the way social media effects broadcast news, and the next big platform to come along since Twitter.

It works simply by choosing what you want to broadcast, setting a broadcast stream title and clicking ‘broadcast’ this then links with your Twitter stream and your twitter followers can join the broadcast, as well as anyone around the world who is interested in what you are showing.

As with all new technology and social platforms, we have to take these statements with a pinch of salt – many thought that Vine was the app to tick this box, but it has taken a different path to what was first expected. Nevertheless, it is worth exploring how the public sector could potentially use this live streaming app to their benefit, particularly whilst there is still a lot of intrigue around it.

Forums, events and conferences

This could be one of your own, or one that you are attending/ have a stand at. Often, the aim is to ‘join the conversation’ using the conference hashtag. Perhaps Periscope could be used to shape a conversation or create new ones, beyond tweeting each other. Want to discuss key topics and highlights from the day, why not set up a broadcast that does just that, almost like a panel session. At 1000 Lives Improvement (@1000LivesPlus), we did exactly this. At a recent conference, we gave highlights and interviews with our staff via Periscope about what learning they had taken away from sessions, we think it gave an extra element to those following us on Twitter who couldn’t be there.

Question and Answer

Keep getting the same questions asked via your social media channels, or simply have the opportunity to get some key experts in their field in the same room? Through live streaming via Periscope you have an opportunity to answer important questions in more depth and more immediately. You must keep in mind that, though, that if you do open yourself up for a Q&A session, you are open for all types of questions, so it’s worth setting some house rules in place, for example: ‘today we’ll be discussing these set topics, for answers around other topics, you can reach us here’.

Important news

More and more we are seeing people, news outlets and organisations turning to Twitter to break important news. Why not use Periscope? You can keep control exactly what you’re saying, put it across in more than 140 characters and still get the benefit of reaching your audience online. It’s worth noting that with the size of audience that Periscope is bringing, and with it being so new, this type of communication shouldn’t be in isolation, as the majority of the audience is likely to miss it.

Open meetings

Got a planning meeting that isn’t sensitive and would really benefit from input outside of your organisation? Why not open it up to get the thoughts of people across the world, you never know; someone’s suggestion could be the start of your solution.

Showing the work being done/getting behind the scenes

Behind the scenes has been used a lot on Periscope already. Whether it’s the BBC showing behind the scenes of The Voice UK Live Finals, various news organisations giving behind the scenes footage of their election coverage or Cardiff Council giving viewers a guided tour of the RHS Flower Show before it opened. Giving your audience something they wouldn’t get anywhere else is a real perk of Periscope, so why not think about how that could translate to your organisation or project?

Remember what’s out there. Take a look around.

Periscope may be new and exciting to many, but remember that live streaming has been around for many years. It’s worth taking a look around at what else is out there to make sure you are using the right platform for your requirements. With periscope only being (currently) available on iOS devices, linking with Twitter and broadcasting in portrait, is it the right platform to reach your audience, or would other live streaming products like Bambuser fit better? Not to mention the rival to Periscope: the live streaming app called Meerkat, but that’s a whole other story.

There is plenty out there for you to read about Periscope (and Meerkat) for you to make your own mind up, so go and have a look – and if you can, start experimenting with how you might use it in your organisation.

I’d love to hear your thoughts on using Periscope in the public sector, or how you’ve got on if you already have used it. Leave a comment below or tweet me @willdotbarker.

5 peth i wasanaethau cyhoeddus eu hystyried wrth ddefnyddio Periscope

Sut gall gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio Periscope? Yn y blog gwadd yma, mae Will Barker, Swyddog Cefnogi Prosiect (Cyfryngau Cymdeithasol a Digidol), 1000 o Fywydau a Mwy, yn edrych ar sut gallwn ni ddefnyddio’r ap.

Periscope

Ap ffrydio byw newydd yw Persicope sy’n gysylltiedig â Twitter. Dim ond ychydig dros fis oed yw’r ap ac eisoes mae wedi cael ei ddatgan fel un sy’n newid y gêm o ran y ffordd y mae cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar newyddion darlledu. Honnir mai hwn yw’r llwyfan mawr nesaf i ddod i’r amlwg ar ôl Twitter.

Mae’n gweithio’n syml drwy ddewis beth rydych chi eisiau ei ddarlledu, rhoi teitl i ffrwd ddarlledu, a chlicio ar ‘darlledu’. Wedyn mae hwn yn cysylltu â’ch ffrwd Twitter ac mae eich dilynwyr ar Twitter yn gallu ymuno yn y darllediad, yn ogystal ag unrhyw un ym mhob cwr o’r byd sydd â diddordeb yn yr hyn rydych chi’n ei ddangos.

Fel gyda phob technoleg a llwyfan cymdeithasol newydd, mae’n rhaid i ni gymryd pinsiad o halen gyda’r datganiadau hyn. Roedd llawer yn meddwl mai Vine oedd yr ap i dicio’r bocs yma, ond mae wedi dilyn llwybr gwahanol i’r hyn a ddisgwylid i ddechrau. Er hynny, mae’n werth edrych ar sut gallai’r sector cyhoeddus wneud defnydd o’r ap ffrydio byw hwn a’i fanteision, yn enwedig tra bod llawer o chwilfrydedd a dirgelwch yn ei gylch o hyd.

Fforymau, digwyddiadau a chynadleddau

Gall y rhain fod yn cael eu cynnal gennych chi, neu gallech fod yn eu mynychu/mynd â stondin iddynt. Yn aml, y nod yw ‘ymuno yn y sgwrs’ gan ddefnyddio hashnod y gynhadledd. Efallai y gellid defnyddio Periscope i siapio sgyrsiau neu greu rhai newydd, y tu hwnt i anfon negeseuon trydar at eich gilydd. Eisiau trafod pynciau allweddol ac uchafbwyntiau’r dydd? Beth am sefydlu darllediad sy’n gwneud hynny, fel sesiwn panel bron? Yn 1000 o Fywydau a Mwy (@1000LivesPlus), fe wnaethon ni hyn. Mewn cynhadledd ddiweddar, cyflwynwyd uchafbwyntiau a chyfweliadau gyda’n staff drwy gyfrwng Periscope, am yr hyn roeddent wedi’i ddysgu yn y sesiynau. Rydyn ni’n meddwl ei fod yn cynnig elfen ychwanegol i’r rhai sy’n ein dilyn ni ar Twitter ac a oedd yn methu bod yno.

Hawl i Holi

Dal i gael yr un cwestiynau ar eich sianelau cyfryngau cymdeithasol? Neu ddim ond cyfle i gael rhai arbenigwyr allweddol yn eu maes yn yr un ystafell? Drwy ffrydio byw ar Periscope, mae gennych chi gyfle i ateb cwestiynau pwysig yn ddyfnach ac yn gynt. Mae’n rhaid i chi gofio, er hynny, os ydych chi’n cynnig eich hun yn agored ar gyfer sesiwn Hawl i Holi, eich bod yn agored i bob math o gwestiynau. Felly mae’n werth rhoi ambell reol yn ei lle, er enghraifft: ‘heddiw fe fyddwn ni’n trafod y pynciau penodol yma ac os ydych chi eisiau atebion i bynciau eraill, mae posib cysylltu â ni yma’.

Newyddion pwysig

Fwy a mwy, rydyn ni’n gweld pobl, sefydliadau a chanolfannau newyddion yn troi at Twitter i rannu newyddion pwysig. Beth am ddefnyddio Periscope? Bydd posib i chi reoli beth yn union rydych yn ei ddweud, ei gyfleu mewn mwy na 140 o lythrennau a dal i elwa o gyrraedd eich cynulleidfa ar-lein. Mae’n werth nodi, o ran maint cynulleidfa Periscope, a chan ei fod mor newydd, na ddylai’r math yma o gyfathrebu fod yn ynysig, gan fod mwyafrif y gynulleidfa’n debygol o’i golli.

Cyfarfodydd agored

Oes gennych chi gyfarfod cynllunio nad yw’n sensitif ac a fyddai wir yn elwa o gyfraniad o’r tu allan i’ch sefydliad? Beth am ei wneud yn agored i gael barn pobl o bob cwr o’r byd? Pwy a ŵyr? – fe allai awgrym rhywun fod yn ddechrau ar eich ateb.

Dangos y gwaith yn cael ei wneud/cael mynd y tu ôl i’r llenni

Mae tu ôl i’r llenni wedi cael llawer o ddefnydd ar Periscope eisoes. Mae’r BBC wedi dangos beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni yn Rowndiau Terfynol byw The Voice UK, mae sefydliadau newyddion amrywiol wedi bod yn dangos beth oedd yn digwydd y tu ôl i’r llenni wrth iddynt ddarlledu am yr etholiad, ac aeth Cyngor Caerdydd â’i wylwyr ar daith dywys o amgylch Sioe Flodau’r RHS cyn iddi agor. Mae rhoi i’ch cynulleidfa rywbeth na fyddent yn ei gael yn unrhyw le arall yn un o wir fanteision Periscope. Felly beth am feddwl sut gallai hynny fod o ddefnydd i’ch sefydliad neu eich prosiect chi?

Cofiwch beth sydd ar gael. Astudiwch y ddarpariaeth.

Efallai bod Periscope yn newydd ac yn gyffrous i lawer, ond cofiwch fod ffrydio byw wedi bodoli ers sawl blwyddyn. Mae’n werth edrych beth arall sydd ar gael, i wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio’r llwyfan priodol ar gyfer eich gofynion chi. Gyda Periscope ar gael ar ddyfeisiadau iOS yn unig (ar hyn o bryd), gan gysylltu â Twitter a darlledu ar ffurf portread, ai dyma’r llwyfan addas i gyrraedd eich cynulleidfa chi? Ynteu a fyddai cynhyrchion ffrydio byw eraill fel Bambuser yn well? Cofiwch hefyd am wrthwynebydd mawr Periscope: yr ap ffrydio byw o’r enw Meerkat, ond stori arall ydi honno.

Mae digon o ddeunydd darllen am Periscope (a Meerkat) ar gael er mwyn i chi wneud penderfyniad, felly ewch ati i ddarllen. Ac os gallwch chi, dechreuwch arbrofi gyda sut gellid ei ddefnyddio yn eich sefydliad.

Fe fyddwn i wrth fy modd yn clywed eich barn am ddefnyddio Periscope yn y sector cyhoeddus, neu sut brofiad gawsoch chi os ydych chi wedi’i ddefnyddio eisoes. Gadewch sylw isod neu anfonwch neges drydar ata’ i @willdotbarker.

Webinars: Learning from Harvard and Kanye West

How might we improve our webinars? Dyfrig Williams watched the Harvard Business Review’s webinar on influence at work to see what he could learn.

When we held our first webinar, I’m not quite sure we knew what we’d begun. What started out as a follow up session to our IT seminar has helped us to reach communities of interest that would have been difficult to access with traditional events.

On 12 May, we’ll be running a webinar with IdeasUK on Staff Ideas: Engagement that supports improvement. Despite being UK based, their membership spans across the world, so a webinar is an ideal fit for their needs.

The pre-election embargo has given us time for some self-reflection about our webinars, so we’ve looked at what works well and what doesn’t.

I’ve already blogged on what I’ve learnt from running a webinar, but in the spirit of continuous improvement, I watched Harvard Business Review’s webinar on ‘Influence at Work: What Gets In Your Way and What to Do About It’ to see what I could learn about the topic and what I could take from their approach.

What I learnt about influence at work

Paul Hessey’s Unconscious Bias session at our internal equality event gave me a good starting point in terms of how first impressions can affect how we perceive someone. In this webinar Dr. Heidi Grant Halvorson explained why misperceptions are so common. It was interesting to see how little information is available to both speaker and listener in order to form a common opinion about someone. As the table below shows, it’s only the behavior of the speaker and what they say that both have access to.

Available Information / Gwybodaeth sydd ar gaelHaving been a member of the Good Practice team for the best part of two years now, the need to find out ‘what good looks like’ is fairly embedded in me. So what can we do to give a better first impression? Understandably, trust is a key part of this. Here’s how we can better convey warmth and confidence:

  • Maintaining eye contact
  • Smiling when smiled at
  • Nodding to convey listening
  • Actually listening
  • Being affirming when called for

If you’d like to find out more about this and a lot more besides, you can view an on-demand recording of the webcast or read the executive summary of the webinar.

What I learnt about webinars

When it comes to presentations at events, we work to the theory that less is more. There’s nothing worse than presenters reading straight from their Powerpoints for an hour, especially when there’s so much text or data that it’s impossible to read. In no way did Dr. Halvorson overload us with data, but she did have a fair few slides, which kept the webinar visually interesting despite there being no webcam.

Dr. Halvorson also used images and diagrams to illustrate points and clarify meaning. It was particularly interesting to see the pop culture references, with a slide on the Kanye West and Taylor Swift debacle at the MTV Awards to show how people can come across differently to how they intend to.

Kanye West / Taylor SwiftIn terms of our webinar on staff ideas, whilst I can’t promise you an abundance of pop references, I can promise that we’ll be upping our visual game. We have a great line up of panellists from organisations as varied as the Ministry of Defence and the All Wales Continuous Improvement Community, so if you fancy learning a bit more about using ideas schemes to involve staff in organisational development, it’s well worth tuning in.

Gweminarau: Beth ddysgais i o Harvard a Kanye West

Sut gallen ni wella ein gweminarau? Gwyliodd Dyfrig Williams webinar Adolygiad Busnes Harvard ar ddylanwad yn y gwaith i weld beth y gallai dysgu.

Sa i’n meddwl o ni’n gwybod beth oedden ni’n dechrau pan gynhalion ni ein gweminar cyntaf. Dechreuodd e fel sesiwn gyflym i ddilyn ein seminar Technoleg Gwybodaeth, ond rydyn ni nawr yn defnyddio nhw i gyrraedd cymunedau o ddiddordeb fyddai wedi bod yn anodd cyrchu trwy ddigwyddiadau traddodiadol.

Ar 12 Mai, byddwn yn cynnal gweminar gyda IdeasUK ar Syniadau Staff: Ymgysylltu sy’n cefnogi gwella. Mae’r mudiad wedi’i leoli yn y Deyrnas Unedig, ond mae gweminar yn cwrdd â’i anghenion achos bod ganddynt aelodaeth byd-eang.

Mae embargo yr etholiad wedi rhoi bach o amser i ni hunan-fyfyrio am ein gweminarau, felly rydyn ni wedi edrych ar beth sy’n gweithio’n dda a beth sydd ddim.

Rydw i wedi blogio am beth rydw i wedi dysgu o gynnal gweminar yn barod, ond yn yr ysbryd o welliant parhaus, fe wnes i gwylio gweminar Adolygiad Busnes Harvard ar ‘Dylanwad yn y Gwaith: Beth Sy’n Gallu Mynd yn y Ffordd a Beth i’w Wneud Amdani‘ er mwyn gweld beth gallai i ddysgu am y pwnc a beth gallwn i cymryd o’i dull.

Beth dysgais am ddylanwad yn y gwaith

Fe wnaeth sesiwn Rhagfarn Anymwybodol Paul Hessey yn ein digwyddiad cydraddoldeb mewnol rhoi man cychwyn da i ni o ran sut gall argraff gyntaf effeithio ar sut rydyn ni’n gweld rhywun. Yn y gweinar eglurodd Dr. Heidi Grant Halvorson pam bod camsyniadau mor gyffredin. Roedd e’n ddiddorol gweld cynlleied o wybodaeth sydd ar gael i’r siaradwr a gwrandäwr er mwyn ffurfio barn am rywun. Fel mae’r tabl isod yn dangos, dim ond ymddygiad y siaradwr a beth maen nhw’n dweud sydd ar gael i’r dau ohonynt.

Available Information / Gwybodaeth sydd ar gael

Rydw i wedi bod yn aelod o’r tîm Arfer Da am bron i dau mlynedd nawr, felly mae’r angen i cael gwybod ‘beth mae da yn edrych fel’ wedi’i ymgorffori ynddo fi. Felly beth allwn ni wneud i roi gwell argraff gyntaf? Mae ymddiriedaeth yn rhan allweddol o hyn. Dyma sut gallwn ni gyfleu cynhesrwydd a hyder yn well:

  • Cynnal cyswllt llygaid
  • Gwenu pan mae pobl yn gwenu atom
  • Nodio i gyfleu ein bod ni’n gwrando
  • Gwrando’n go iawn
  • Cadarnhau pan mae galw i ni wneud hynny

Os hoffech chi gael gwybod mwy am hyn a lot mwy, mae’n werth gwylio recordiad y gweminar neu ddarllen y crynodeb ohono.

Beth dysgais am gweminarau

Pan maen dod i gyflwyniadau mewn digwyddiadau, ni’n gweithio ar y ddamcaniaeth bod llai yn fwy. Does dim byd gwaeth na chyflwynwyr sy’n darllen yn syth o’u Powerpoint am awr, yn enwedig pan mae cymaint o destun neu ddata mae’n wneud e’n amhosibl i’w darllen. Ni wnaeth Dr. Halvorson gorlwytho ni gyda data, ond defnyddiodd hi lot o sleidiau, ac fe wnaeth hyn cadw y webinar yn ddiddorol mewn modd gweledol er doedd dim webcam.

Defnyddiodd Dr. Halvorson delweddau a diagramau i egluro pwyntiau ac ystyr ymhellach. Roedd e’n diddorol i weld hi’n cyfeirio i’r diwylliant pop. Defnyddiodd hi sleid am yr achlysur pan wnaeth Kanye West mynd ar y llwyfan wrth i Taylor Swift derbyn gwobr MTV er mwyn dangos sut gall pobl ddod ar draws wahanol i sut mae nhw’n bwriadu.

Kanye West / Taylor Swift
O ran ein gweminar ar syniadau staff, dydw i ddim yn gallu addo digonedd o gyfeiriadau i’r byd pop, ond gallaf addo byddwn yn gwella ochr gweledol ein gweminar. Mae yna banelwyr o fudiadau amrywiol, o’r Weinyddiaeth Amddiffyn i’r Gymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan, felly os ydych chi eisiau dysgu mwy am ddefnyddio cynlluniau syniadau i gynnwys staff yn natblygiad eich mudiad, mae’n werth tiwnio mewn.