Monthly Archives: January 2015

Improving Customer Experience: Neath Port Tablot Council’s Web Enabling Services

Neath Port Talbot County Borough Council were nominated for the All Wales Continuous Improvement Community award on ‘Innovation – Doing it Differently’. They looked to improve their customers’ experience by working on their web enabling services. Below, Patrick Anderson blogs about the work the council has done.

NPTCBCThe Improving Customer Experience programme forms part of the Neath Port Talbot County Borough Council’s strategic ‘Rising to the Challenge’ transformation programme. The remit is to improve customer experience by making effective use of technology to improve access to council services and prioritise the number of services available on-line – increasing choice to the public and reducing cost of delivering services. Web enabling our services will provide an additional flexible means for the public to access council services to request a service or to report an incident 24-hour, seven days a week – adopting a citizen-centred solution.

Previously, there were very few ‘true’ on-line transactional services available to users on Neath Port Talbot’s web site. The old process entailed completing an email which would be sent to the Customer Services Section. Staff would then read the emails and enter the request into the CRM system.

We measured the success of the project by:

 • An increase in the number of on-line transactions available
 • An increase in the number of on-line transactions undertaken.

We undertook an investigation into the services with the highest demand. It was decided that the first tranche of services to be web enabled would be Bulky Household Waste Collection, Refuse and Recycling Consumables, Van Permits, Map Based Reporting and Pest Control.

In remodelling these services for web development , we included the back office staff, front office staff, members of the public and members of our equalities group to help with the user testing. It was important to us that the whole flow of work was improved not simply move the current service, as is, onto the web.

The services went live in from September 2013 to June 2014. The current take up of online services is as follows:

 • Bulky Household Collections (26% booked online)
 • Refuse and Recycling (40% booked online)
 • Van Permits (26% booked online)
 • Pest Control (10% booked online)

Map Based Reporting is currently under the final stages of development and is due to be rolled out at the end of September.

The development and roll-in of this project has been very successful and feedback from the public has been very complimentary and by fundamentally changing the way the service works, a significant amount of capacity has been released by the back office staff – improving the service for the public and making cashable savings for the Council.

A number of local authorities have been in touch with us with regard to the learning from this project and we have also undertaken a Learn and Share Event for the All Wales Continuous Improvement Community based on this project.

Gwella Profiad Cwsmeriaid: Gwasanaethau Galluogi’r We Cyngor Castell Nedd Port Talbot

Cafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ei enwebu ar gyfer gwobr Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan ar ‘Arloesedd – Gwneud Pethau’n Wahanol’. Edrychodd y cyngor i wella profiad eu cwsmeriaid trwy weithio ar ei gwasanaethau ar y we. Mae Patrick Anderson yn blogio am y gwaith mae’r cyngor wedi gwneud isod.

NPTCBCMae’r rhaglen Gwella Profiad Cwsmeriaid yn rhan o raglen trawsnewid strategol Castell-nedd Port Talbot sef ‘Ymateb i’r Her’. Y cylch gwaith yw gwella profiad cwsmeriaid drwy wneud defnydd effeithiol o dechnoleg er mwyn gwella mynediad at wasanaethau’r cyngor a blaenoriaethu nifer y gwasanaethau sydd ar gael ar-lein – cynyddu’r dewis i’r cyhoedd a lleihau’r gost o gyflawni gwasanaethau. Bydd galluogi pobl i ddefnyddio’n gwasanaethau ar y we yn sicrhau bod gan y cyhoedd ffordd hyblyg ychwanegol o gael mynediad at wasanaethau’r cyngor er mwyn gofyn am wasanaeth neu i adrodd am ddigwyddiad 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos – gan fabwysiadu proses o atebion sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion.

Yn flaenorol, ychydig iawn o wasanaethau trafodol ar-lein ‘go iawn’ a oedd ar gael i ddefnyddwyr ar wefan Castell-nedd Port Talbot. Roedd yr hen broses yn golygu paratoi e-bost a’i anfon i’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid. Byddai aelodau staff yn darllen yr holl negeseuon e-bost ac yn anfon y cais i’r system CRM.

Cafodd llwyddiant y prosiect ei fesur fel a ganlyn

 • Cynnydd yn nifer y trafodion ar-lein a oedd ar gael.
 • Cynnydd yn nifer y trafodion ar-lein a wnaethpwyd.

Ymchwiliwyd i’r gwasanaethau a oedd â’r galw mwyaf. Penderfynwyd mai’r gyfres gyntaf o wasanaethau a fyddai’n cael eu trosglwyddo i’r we fyddai Casgliadau Gwastraff Swmpus o Gartrefi, Gwastraff ac Ailgylchu Defnyddiau Traul, Trwyddedau Faniau, Adrodd yn seiliedig ar Fapiau a Rheoli Plâu.

Wrth ad-drefnu’r gwasanaethau hyn i’w datblygu ar y we, cafodd staff swyddfeydd cefn, staff rheng flaen, aelodau’r cyhoedd ac aelodau o’n grŵp cydraddoldeb eu cynnwys er mwyn helpu gyda’r broses o brofi’r defnydd ohono. Roedd yn bwysig i ni bod holl lif y gwaith yn gwella ac na fyddai’n ddim mwy na phroses o symud gwasanaeth cyfredol ar y we.

Aeth y gwasanaethau yn fyw rhwng mis Medi 2013 a mis Mehefin 2014. Mae cyfradd y bobl sy’n defnyddio gwasanaethau ar-lein fel a ganlyn:

 • Casgliadau Swmpus o’r Cartref (26% wedi archebu ar-lein)
 • Gwastraff ac Ailgylchu (40% wedi archebu ar-lein)
 • Trwyddedau Faniau (26% wedi archebu ar-lein)
 • Rheoli Plâu (10% wedi archebu ar-lein)

Mae Adrodd yn Seiliedig ar Fapiau yn y camau datblygu terfynol ar hyn o bryd a bydd yn cael ei gyflwyno ddiwedd mis Medi.

Mae’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno’r prosiect hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn ac mae adborth y cyhoedd wedi bod yn gadarnhaol iawn. Trwy newid sylfaenol y ffordd y mae’r gwasanaeth yn gweithio, mae wedi sicrhau bod gan staff y swyddfa gefn lawer mwy o amser – gan wella’r gwasanaethu i’r cyhoedd a sicrhau arbedion ariannol i’r Cyngor.

Mae nifer o awdurdodau lleol wedi bod mewn cysylltiad â ni ynglŷn â’r hyn a ddysgwyd o’r prosiect hwn ac rydym wedi cynnal Digwyddiad Rhannu a Dysgu hefyd ar gyfer Cymuned Gwella Parhaus Cymru Gyfan yn seiliedig ar y prosiect hwn.

NHS Hack Day: An If This Then That for Health

Grŵp Dr. Keith Grimes / Dr. Keith Grimes' groupKeith Grimes is a GP at a walk in centre in Eastbourne. His commissioning group identified that people were going to Accident and Emergency when there were appointments available at their surgery.

Keith and his fellow group members have come together at the NHS Hack Day to create Gwyb. The name comes from ‘gwybodaeth’, which means ‘information’in Welsh. It aims is to be an ‘If This Then That’ (which can start a range of actions based on something that you do online) for medical or social care. It’s principally a notification system that allows patient and clinicians to create rules which will allow for automated actions to happen should they attend A&E or other services.

This is exciting on a number of different levels. If a patient attends A&E, Gwyb could notify the GP so that they could contact the patient and bring them to the practice for quicker and more appropriate care at their surgery.

Grŵp Dr. Keith Grimes yn Niwrnod Hacio'r GIG / Dr. Keith Grimes' group at the NHS Hack DayThe system could also mean that if a patient goes to Accident and Emergency, the department automatically receives details of their medical history, so that the patient’s needs are identified as quickly and as efficiently as possible.

If a patient was receiving palliative care, the system might also notify the hospice team, so that the patient could receive a personalised response that’s based on their personal circumstances.

Like many good ideas, patient involvement has added massive value by suggesting  other ways it might be effective. For instance the tool might notify the patient’s next of kin, or send a copy of their advance directive to the hospital. Involving patients in the setup of notifications means that patients specify the actions themselves, and that their consent creates the rules.

Excitingly, this idea could be developed further. If it proves to be effective, the scope of actions and triggers could be increased so that things like a patient’s high blood pressure might automatically notify the GP.

Just like with the Hack Day itself, there is a world of possibilities.

Dyfrig

Diwrnod Hacio’r GIG: ‘If This Then That’ ar gyfer y gwasanaeth iechyd

Grŵp Dr. Keith Grimes / Dr. Keith Grimes' group

Mae Keith Grimes yn feddyg teulu mewn canolfan ‘galw i mewn’ yn Eastbourne. Nododd ei grŵp comisiynu bod pobl yn mynd i adran Damweiniau ac Achosion Brys yr ysbyty lleol pan oedd apwyntiadau ar gael yn eu meddygfa.

Mae Keith a chyd-aelodau ei grŵp wedi dod at ei gilydd yn Niwrnod Hacio’r GIG i greu Gwyb, sy’n deillio o ‘gwybodaeth’. Nod Gwyb yw bod yn ‘If This Then That’ (a all gychwyn ystod o gamau gweithredu sy’n seiliedig ar weithred ar-lein) ar gyfer gofal meddygol neu gymdeithasol. Mae’n bennaf yn system hysbysu sy’n caniatáu i gleifion a chlinigwyr i greu rheolau sy’n galluogi camau gweithredu awtomatig i gymryd lle os mae claf yn mynd i adran Damweiniau ac Achosion Brys neu wasanaethau eraill.

Mae hyn yn gyffrous ar lot o lefelau. Os bydd claf yn mynd i adran Damweiniau ac Achosion Brys, gallai Gwyb hysbysu’r meddyg teulu fel bod nhw’n gallu cysylltu â’r claf a dod â nhw at y feddygfa er mwyn cael cymorth cyflymach a mwy priodol.

Grŵp Dr. Keith Grimes yn Niwrnod Hacio'r GIG / Dr. Keith Grimes' group at the NHS Hack DayGallai’r system hefyd sicrhau bod yr adran yn derbyn manylion am hanes meddygol y claf yn awtomatig, fel bod anghenion y claf yn cael eu hadnabod mor gyflym ac mor effeithlon â phosibl.

Os bydd claf yn derbyn gofal lliniarol, gallai’r system hefyd roi gwybod i’r tîm hosbis, fel bod y claf yn gallu derbyn ymateb personol sy’n seiliedig ar eu hamgylchiadau personol.

Fel lot o syniadau da, mae cynnwys y claf yn y cynllunio wedi ychwanegu gwerth enfawr i’r gwaith. Mae cleifion wedi awgrymu ffyrdd eraill gallai’r system fod yn effeithiol. Er enghraifft gallai hysbysu  perthynas agosaf y claf, neu gallai anfon copi o’u cyfarwyddeb ymlaen llaw i’r ysbyty. Mae cynnwys y claf wrth setio fyny’r system yn golygu ei bod nhw’n gallu nodi camau gweithredu ei hunain. Ei chaniatâd nhw sy’n creu’r rheolau.

Mae hwn i gyd yn gyffrous achos gallai’r syniad cael ei ddatblygu ymhellach. Os yw’n profi i fod yn effeithiol, gellir cynnwys camau gweithredu a sbardunau bellach fel bod pethau fel pwysedd gwaed uchel y claf rhoi gwybod i’r meddyg teulu yn awtomatig.

Yn union fel gyda Diwrnod Hacio’r GIG ei hun, mae yna bosibiliadau enfawr.

Dyfrig

NHS Hack Day: Data Visualisation

Data Visualisation / Delweddu DataIt’s been a packed first session at the NHS Hack Day. The pitches have taken place, and people have chosen where to put their energy and efforts. The hard work has begun.

I’ve caught up with Martin Chorley, who’s a lecturer at the School of Computer Science and Informatics at Cardiff University. The group working on his pitch includes students of Computational Journalism, who are looking to make health statistics and data easier to find, view and understand for different areas.

The data will be displayed on a map of Wales, and will clearly and easily convey information around issues like Cancer patient waiting lists, numbers of beds at Hospitals or even the spending levels of their Health Board.

This approach takes inspiration from NHSmaps.co.uk, which shows data for clinical commissioning groups in England, but it will also add further information to what’s available on the site.

NHS Hack Day: Data Visualisation / Diwrnod Hacio'r GIG: Delweddu DataAnybody who works in either local authorities or the NHS in Wales will know that the footprint of public services differ greatly, with the boundary of no one Health Board matching that of a Local Authority perfectly.

Instead of letting this get in the way of creating the tool, they’re cleverly getting around this by amending the metadata of the information they’re collating. This will result in the boundaries displayed on the map being amended according to the details of its information source. There is even the possibility of displaying the information to the level of a Lower Super Output Area.

It’s been impressive to see how people are negotiating issues that have so often been sticking points when we look to improve public services. Proof that working in new and different ways can result in interesting approaches to old problems.

Dyfrig

Diwrnod Hacio’r GIG: Delweddu Data

Data Visualisation / Delweddu Data

Mae sesiwn gyntaf Diwrnod Hacio’r GIG wedi bod yn llawn dop. Rydyn ni wedi clywed syniadau pobl, ac mae mynychwyr wedi dewis ble i roi eu hegni a’u hymdrechion. Mae’r gwaith caled wedi dechrau.

Rydw i wedi dal i fyny gyda Martin Chorley, sy’n ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r grŵp sy’n gweithio gyda fe yn cynnwys myfyrwyr Newyddiaduraeth Cyfrifiadurol, sy’n edrych i wneud e’n haws i ffeindio a deall ystadegau iechyd ar gyfer gwahanol ardaloedd.

Bydd y data yn cael ei arddangos ar fap o Gymru. Mae’r map yn anelu i arddangos y data mewn ffordd sy’n hawdd i’w ddeall. Fe fydd yn cyfleu gwybodaeth sy’n ymwneud â materion fel rhestrau aros ar gyfer cleifion Canser, nifer y gwelyau sydd mewn ysbytai a hyd yn oed lefelau gwariant Byrddau Iechyd.

Mae’r dull yma’n cymryd ysbrydoliaeth o NHSmaps.co.uk, sy’n dangos data ar gyfer grwpiau comisiynu clinigol yn Lloegr, ond fe fydd hefyd yn ychwanegu rhagor o wybodaeth i beth sydd ar gael ar y safle.

NHS Hack Day: Data Visualisation / Diwrnod Hacio'r GIG: Delweddu DataBydd unrhyw un sy’n gweithio yn awdurdodau lleol neu’r GIG yng Nghymru yn gwybod bod ôl troed gwasanaethau cyhoeddus yn wahanol iawn. Dyw ffiniau’r Byrddau Iechyd ddim yn cyfateb yn union â ffiniau un o’r awdurdodau lleol.

Yn hytrach na gadael i hyn fod yn rhwystr, maen nhw wedi datrys y broblem trwy deilwra metadata’r gwybodaeth maen nhw’n casglu. Bydd hyn yn arwain at newid y ffiniau ar y map yn unol â ffynhonnell y wybodaeth wreiddiol. Mae hyd yn oed y posibilrwydd o arddangos y wybodaeth i lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is.

Mae fe wedi bod yn drawiadol i weld sut mae pobl yn trafod materion sydd yn aml wedi bod yn rhwystrau wrth i ni edrych i wella gwasanaethau cyhoeddus. Mae heddiw yn brawf bod gweithio mewn ffyrdd newydd a gwahanol yn gallu arwain at atebion diddorol i hen broblemau.

Dyfrig

Hawliau a Chyfranogiad Plant a Phobl Ifanc yn Sir Benfro

Cafodd Cyngor Sir Penfro ei enwebu ar gyfer pob categori yng Ngwobrau Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan, brawf o’u ffocws ar welliant. Arweiniodd hwn i’r cyngor ennill Gwobr Arbennig y Beirniaid. Yn y blog yma, mae Rose Davis yn ysgrifennu am Gyfranogiad a Hawliau Plant a Phobl Ifanc yn y sir.

Pembrokeshire County Council / Cyngor Sir PenfroYr Her

Un thema oedd yn codi ei phen dro ar ôl tro pan oedd cyrff allanol yn arolygu a chraffu ar wasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Benfro yn 2011/12 oedd nad yw llais y plentyn wedi cael ei glywed bob amser gan y rhai sy’n darparu’r gwasanaethau, boed yn wasanaethau penodol ar gyfer plant, neu’n wasanaethau ehangach y mae plant a phobl ifanc yn eu defnyddio. Mewn ymateb i hyn, cafodd amrywiaeth o fentrau eu blaenoriaethu gennym er mwyn sicrhau bod llais y plentyn yn cael ei glywed.

Ein hymateb

Ein nod ehangach oedd cryfhau cydlyniad cymunedol drwy annog prosesau o ddatblygu gwell dealltwriaeth a derbyn safbwyntiau a chanfyddiadau sy’n bodoli ar draws cenedlaethau o bobl yn Sir Benfro.

Yn fwy penodol, aethom ati i sicrhau bod mwy o gyfle i lais y plentyn/person ifanc yn Sir Benfro gael ei glywed drwy ddatblygu fframwaith hawliau a chyfranogiad sydd yn ganolog i ddemocratiaeth leol.

Mae pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Cyngor Sir Penfro yn craffu’n rheolaidd ar gynnydd wrth ddatblygu hawliau a chyfranogiad; mae aelodau etholedig wedi cyfarfod â nifer o fforymau ieuenctid ac mae’r bwrdd lleol diogelu plant a’r bwrdd rhianta corfforaethol wedi cyfarfod â phobl ifanc i wrando ar eu safbwyntiau.

Wrth fynd â hyn gam ymhellach, roeddem am greu cyfleoedd lle mae pobl ifanc yn cael cymorth gan oedolion i fod yn ddinasyddion gweithredol, gan annog proses o ddatblygu cymunedau cynhwysol a chydlynus. Hyd yn hyn, mae’r meysydd hyn ar gyfer gwelliant wedi’u datblygu fel a ganlyn:

 • Ymrwymiad ffurfiol Sir Benfro i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC)
 • Cynllunio adduned i holl blant a phobl ifanc Sir Benfro a’i ddosbarthu
 • Sefydlu swyddfa hawliau plant a phobl ifanc.
 • Ail-lansio Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro a’i is-grwpiau sy’n fwy cynrychioliadol yn gyffredinol (gan gynnwys grwpiau agored i niwed e.e. Plant sy’n Derbyn Gofal, gofalwyr ifanc a theithwyr)
 • Mae pecynnau hyfforddi wedi’u datblygu er mwyn addysgu oedolion a phobl ifanc ar hawliau plant. Mae pecyn e-ddysgu hawliau plant wedi’i ddatblygu a fydd yn cael ei gwblhau’n orfodol gan staff allweddol y cyngor.
 • Mae hyfforddiant ar gyfranogiad disgyblion wedi’i ddarparu i staff uwch, athrawon cyswllt a llywodraethwyr cyswllt yr holl ysgolion uwchradd. Bydd staff gofal cymdeithasol yn cael eu hyfforddi ym maes hawliau plant fel rhan o Raglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol.

Ministry of Justice: Continuous Improvement and Delivering Results

Over the next few weeks, our blog will be showcasing the winners and those that were nominated for the All Wales Continuous Improvement Community awards. Caroline Phillips from the Ministry of Justice tells us about their Shared Services and why they won the ‘Delivering Results – Doing it Better’ category.

Ministry of Justice / Y Weinyddiaeth CyfiawnderDuring a time of change and uncertainty, the Ministry of Justice Customer Contact Services has transformed the way it works by empowering its frontline staff at all levels to make decisions and lead by example.

As an organisation for the past 8 months we have delivered a project to develop people driven strategies, structures, systems and cultures/climates to succeed in achieving organisational effectiveness and an advantage within the boundaries of ever growing demands. We have proven that by investing time, communication and training in our front line staff in order to build on knowledge and experience, our staff are energised and motivated resulting in more queries being resolved first time and an increase in our Customer Satisfaction scores.

Improvements can though only be realised by a capable and driven workforce, which is why I am greatly passionate about developing our staff, to give them confidence and to allow them to take ownership for key operational activities. Ministry of Justice Customer Contact Services is highly dependant on IT applications, platforms and systems; however, I am certainly of the opinion that the main competitive advantage for my department and for our organisation as a whole is our people.

In addition to excellent results, we’ve also managed to create a team who really care, take pride in their work and have a customer focus at their heart. We now have team members, who of their own free will go that extra mile, sometimes beyond their scheduled hours to ensure each customer receives a full resolution to their query. This type of attitude and commitment is priceless in a fast paced customer service role and our staff really care about the end results.

In the initial stages of the project, we knew that challenging an entrenched way of working was always going to be difficult. However, I am proud that I have a workforce who are now more capable and confident at carrying out their operational roles. Our staff are creative in devising solutions to problems and take greater ownership of key business activities, allowing my management team and I to have a greater leadership focus and to concentrate on the more strategic aspects of our roles.

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder: Gwelliant Parhaus a Sicrhau canlyniadau

Dros yr wythnosau nesaf, bydd ein blog yn arddangos y bobl sydd wedi cael eu henwebu ac ennill gwobrau Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan. Dyma Caroline Phillips o’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dweud wrthym am eu Gwasanaethau a Rennir a pham eu bod nhw wedi ennill y categori ‘Darparu Canlyniadau – Gwneud yn Well’.

Ministry of Justice / Y Weinyddiaeth CyfiawnderYn ystod cyfnod o newid ac ansicrwydd, mae Gwasanaethau Cyswllt Cwsmeriaid y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi trawsnewid y ffordd y mae’n gweithio drwy rymuso pob aelod staff rheng flaen i wneud penderfyniadau ac arwain drwy esiampl.

Yn ystod yr 8 mis diwethaf, mae ein sefydliad ni wedi cyflwyno prosiect i ddatblygu strategaethau, strwythurau, systemau a diwylliannau/hinsawdd a ysgogir gan bobl er mwyn sicrhau effeithiolrwydd mewn sefydliadau a sicrhau ein bod gam ar y blaen yng nghyd-destun y galw cynyddol. Rydym wedi profi bod buddsoddi mewn amser, cyfathrebu a hyfforddiant ymysg ein staff rheng flaen er mwyn datblygu gwybodaeth a phrofiad, yn gwneud ein staff yn frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant, gan arwain at ddatrys mwy o ymholiadau y tro cyntaf a chynyddu ein sgôr Bodlonrwydd Cwsmeriaid.

Yr unig ffordd o sicrhau gwelliannau yw trwy gael gweithlu medrus ac ysgogol, a dyna pam rydw i’n frwdfrydig iawn am ddatblygu ein staff, er mwyn rhoi hyder iddynt a gadael iddynt gymryd perchnogaeth o weithgareddau gweithredol allweddol. Mae Gwasanaethau Cyswllt Cwsmeriaid y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ddibynnol iawn ar raglenni, platfformau a systemau TG; fodd bynnag, rydw i’n credu’n gryf mai’r hyn sy’n gwneud f’adran a’n sefydliad mor gystadleuol yw ein pobl.

Yn ogystal â chanlyniadau rhagorol, rydym wedi llwyddo i greu tîm sy’n poeni o ddifrif am eu gwaith ac yn ymfalchïo ynddo, ac mae canolbwyntio ar gwsmeriaid yn ganolog iddynt. Mae yna aelodau o’r tîm sy’n mynd y tu hwnt i’r gofyn o’u pen a’u pastwn eu hunain, ac ar brydiau’n gweithio am gyfnodau hwy na’r disgwyl er mwyn sicrhau bod ymholiad pob cwsmer yn cael ei ddatrys yn llawn. Mae agwedd ac ymroddiad fel hyn yn amhrisiadwy mewn rôl brysur yn y maes gwasanaethau cwsmeriaid ac mae canlyniadau terfynol yn bwysig iawn i’n staff.

Yng nghamau cychwynnol y prosiect, roeddem yn gwybod y byddai herio ffordd o weithio sydd wedi hen sefydlu yn anodd. Fodd bynnag, rydw i’n falch bod gennyf weithlu sydd â mwy o allu a hyder erbyn hyn i gyflawni eu rolau gweithredol. Mae ein staff yn greadigol wrth ganfod atebion i broblemau ac yn cymryd mwy o berchnogaeth o weithgareddau busnes allweddol, gan alluogi fy nhîm rheoli a minnau i ganolbwyntio mwy ar yr agweddau mwy strategol ar ein rolau.