Monthly Archives: December 2014

Have you got the right people on your board?

Governance

It’s been a busy couple of months for us here at the Good Practice Exchange. Far from winding down to the festive period, we’ve run events looking at issues for trustees and in governance. We’re now in the process of collating all the outputs together and making sure we get them sent out to attendees and shared through social media.

As a team we try and ensure that our events reach as many different sectors as possible, as we believe that there’s a lot that we can learn from each other. It’s a point that the Auditor General for Wales made in the opening session at the Trustees seminar – that governance issues aren’t confined to either big or small public service organisations.

Governance

It was fascinating to see common issues crop up at both the Trustees event, where the audience was predominantly from charity and community groups, and the Governance event, where people were mainly board members and staff from the public sector.

At the governance events I facilitated Grant Thornton’s session on ‘Approaches to governance from further afield’. In the discussion following the presentation we heard from delegates on issues of ensuring that the right people are on the board.

There are lots of resources on our Trustees Pinterest Board that relate to this. In 2013 Norma Jarboe’s presentation on Balanced Boards dealt with the topic head-on, and following up from that event we recorded a short podcast with Ray Singh from Velindre NHS Trust discussing their skills based boards.

At this year’s event Anna Bezodis from Wales Council for Voluntary Action and Alex Swallow of Young Charity Trustees ran a workshop specifically on having the right people on your board and succession planning.  There are some great points in the presentation on thinking about the skills available on your board. Vicky Holberry of Association of Voluntary Organisations in Wrexham helpfully shared a training-needs-analysis, which can be used by organisations to identify skills gaps.

As ever, we can accomplish a lot by sharing and working together. We always share the delegate list with everyone who attended the seminar with a list of ideas people are sharing and things they’d like to learn. Hopefully the cross-organisational and cross-sector learning will continue, and we will of course share any good practice that we unearth along the way.

Dyfrig

Oes ganddo’ch y bobl iawn ar eich bwrdd?

GovernanceRydyn ni wedi cael cwpl o fisoedd prysur yn nhîm y Gyfnewidfa Arfer Da. Dydyn ni ddim wedi cael y cyfle i ymlacio wrth i Nadolig agosáu, gan fod ni wedi cynnal digwyddiadau ar faterion i ymddiriedolwyr ac ar lywodraethu. Rydyn ni nawr yn casglu’r holl allbynnau at ei gilydd ac yn gwneud yn siŵr ein bod ni’n eu hanfon at fynychwyr a’u rhannu drwy gyfryngau cymdeithasol.

Fel tîm rydyn ni’n ceisio sicrhau bod ein digwyddiadau yn cyrraedd cymaint o wahanol sectorau â phosib, gan ein bod ni’n credu bod yna lot y gall pobl dysgu o’i gilydd. Fe wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol pwyntio allan yn sesiwn agoriadol y seminar i Ymddiriedolwyr bod materion llywodraethu ddim yn cael eu cyfyngu i fudiadau mawr neu fach.

GovernanceRoedd e’n ddiddorol iawn i weld materion cyffredin yn cael eu codi yn y seminar Ymddiriedolwyr, lle’r oedd pobl yn bennaf o grwpiau elusennol a chymunedol, a’r digwyddiad Llywodraethu, lle’r oedd y rhan fwyaf o bobl yn aelodau bwrdd neu staff o’r sector cyhoeddus.

Fe wnes i hwyluso sesiwn Grant Thornton ar ‘Ymagweddau at lywodraethu o bell‘ yn y digwyddiad ar lywodraethu. Yn y drafodaeth ar ôl y cyflwyniad clywsom o gwpl o bobl ynglŷn â sicrhau bod ganddynt y bobl gywir ar y bwrdd.

Mae yna lot o adnoddau ar ein Bwrdd Pinterest i Ymddiriedolwyr sy’n ymwneud â hyn. Yn 2013 fe wnaeth Norma Jarboe cyflwyniad ar Fyrddau Cytbwys, ac yn dilyn y gweithdy hynny fe wnaethon ni recordio podlediad byr gyda Ray Singh o Ymddiriedolaeth GIG Felindre, a wnaeth trafod byrddau sy’n seiliedig ar eu sgiliau.

Yn nigwyddiad eleni, fe wnaeth Anna Bezodis o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac Alex Swallow o Ymddiriedolwyr Elusennau Ifanc cynnal gweithdy ar gael y bobl iawn ar eich bwrdd a chynllunio olyniaeth. Mae yna bwyntiau grêt yn y cyflwyniad am nodi’r sgiliau sydd ar gael ar eich bwrdd. Rhannodd Vicky Holberry o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam templed defnyddiol ar gyfer archwiliad sgiliau, sy’n gallu cael ei ddefnyddio i nodi bylchau sgiliau eich bwrdd.

Y neges glir yw gallwn gyflawni lot trwy rannu a chydweithio. Rydyn ni’n rhannu’r rhestr o gynrychiolwyr gyda phawb a fynychodd y seminar fel bod pobl yn gallu rhannu arfer da a phynciau ble hoffan nhw ddysgu mwy. Gobeithio bydd y dysgu trawsfudiad a thraws-sector yn parhau, ac wrth gwrs fe wnawn ni rhannu unrhyw arfer da sy’n amlygu ei hun ar hyd y ffordd.

Dyfrig

Protecting your charity

Trustees Shared Learning Seminar

Our Trustees seminars are inspiring affairs. There’s nothing like working in a room full of people who are giving their time and expertise for free to make you realise there is a lot of good in the world we live in. Having worked in the voluntary sector for eight years before starting work at the Wales Audit Office, I’ve got a bit of an emotional investment in the sector too.

In the opening session of both days we heard from Mike Palmer and Chris Bolton talk about the Wales Audit Office’s public interest reports. As an organisation we really want to avoid the kind of circumstances where we need to produce them, so these seminars are our way of trying to prevent or reduce the likelihood of this happening in the future.

Trustees Seminar - Seminar Ymddiriedolwyr

I attended the Charity Commission’s workshops at both events, where it was clear that the best way to protect your charity is to have the right processes in place at the start. It sounds like an obvious message, but many people said that their focus was very much on the work of the charity, and very often the process tended to be forgotten about.

It was interesting to hear about the steps that organisations are taking to ensure that they manage risks. One trustee mentioned ‘the press test’ – how would their actions be viewed if they were covered in detail by the press? It’s a simple approach that encourages trustees to reflect on their decisions and to avoid making decisions in haste. The bottom line is that everything they do has to be in the best interest of the charity.

There was also discussion about inductions and training. Do trustees have a clear idea of what is expected of them? Have they been given the right information to enable them to get to grips with their roles effectively?

We had some fascinating discussions about what to do if something does go wrong. At the Cardiff seminar Rosie Stokes from the Charity Commission confirmed that using charitable funds for legal purposes is a valid use of charitable funds. It’s important that charities deal with issues effectively and rigorously if they want to protect their charity.

You can hear Rosie discuss the workshop in the above video, and the slides from the Charity Commission workshop are also online. It’s worth having a look at both so you can think about the messages within them and contrast them with what your organisation is doing. One of the key messages that came out of the event is that governing documents set out the aims and objectives of your charity. And if you’re working to those aims and objectives, then you’re far more likely to be delivering the effective services that your beneficiaries need.

Dyfrig

Diogelu eich elusen

Seminar Dysgu a Rennir Ynglŷn ag Ymddiriedolwyr

Gall ein seminarau ni ar gyfer ymddiriedolwyr ysbrydoli unrhyw un. Does dim byd fel gweithio mewn ystafell sy’n llawn o bobl sy’n rhoi eu hamser a’u harbenigedd am ddim i wneud i chi sylweddoli bod yna lot o dda yn y byd ni’n byw ynddo. Fe wnes i weithio yn y sector gwirfoddol am wyth mlynedd cyn dechrau gweithio yn Swyddfa Archwilio Cymru, felly mae da fi buddsoddiad emosiynol yn y sector hefyd.

Yn sesiwn agoriadol y ddau ddiwrnod fe glywon ni Mike Palmer a Chris Bolton yn siarad amdano waith Swyddfa Archwilio Cymru trwy adroddiadau er budd y cyhoedd. Fel mudiad, rydyn ni wir eisiau osgoi’r sefyllfaoedd hyn. Y seminarau yma yw ein ffordd ni o geisio atal neu leihau’r tebygolrwydd o hyn digwydd yn y dyfodol.

Trustees Seminar - Seminar Ymddiriedolwyr

Fe wnes i fynd i weithdai’r Comisiwn Elusennau yn y ddau ddigwyddiad, lle’r oedd e’n glir mai’r ffordd orau o ddiogelu eich elusen yw sicrhau bod ganddo’ch y prosesau cywir mewn lle ar y dechrau. Mae’n swnio fel neges amlwg, ond dywedodd lot o bobl bod nhw’n dueddol o ffocysu ar waith yr elusen, ac yn aml yn anghofio am y prosesau sydd tu ôl i’r gwaith hynny.

Roedd e’n ddiddorol clywed am y camau mae mudiadau yn cymryd i sicrhau bod nhw’n rheoli risgiau. Soniodd un ymddiriedolwr amdano’r ‘prawf wasg’ – sut byddai’r gweithredoedd yn edrych os byddan nhw’n cael eu cynnwys yn fanwl yn y wasg? Mae’n ddull syml sy’n annog ymddiriedolwyr i ystyried eu penderfyniadau ac i osgoi gwneud nhw ar frys. Y peth pwysig i gofio yw bod rhaid i bob gweithred fod er fudd yr elusen.

Roedd yna drafodaeth hefyd am gyrsiau cynefino a hyfforddiant. Oes gan eich ymddiriedolwyr syniad clir o beth sy’n cael eu disgwyl ohonynt? Ydyn nhw wedi cael y wybodaeth iawn sy’n galluogi iddynt weithio’n effeithiol?

Roedd yna lot o drafodaethau diddorol am beth i’w wneud os mae rhywbeth yn mynd o’i le. Yn seminar Caerdydd, fe wnaeth Rosie Stokes o’r Comisiwn Elusennau cadarnhau bod y defnydd o gronfeydd elusennol at ddibenion cyfreithiol yn ddefnydd dilys o gronfeydd elusennol. Mae’n bwysig bod elusennau’n delio â materion yn effeithiol ac yn drylwyr os ydynt am ddiogelu eu helusen.

Gallwch glywed Rosie’n trafod y gweithdy yn y fideo uchod, ac mae’r cyflwyniad o weithdy’r Comisiwn Elusennau ar-lein hefyd. Mae’n werth cael golwg ar y ddau er mwyn i chi feddwl am y negeseuon sydd ynddyn nhw a’i gymharu gyda beth rydych chi’n rhoi ar waith yn eich mudiad chi. Un o’r negeseuon allweddol a ddaeth allan o’r digwyddiad yw bod dogfennau llywodraethol yn nodi amcanion eich elusen. Ac os ydych chi’n gweithio i’r nodau ac amcanion hynny, yna rydych chi’n lot fwy tebygol o ddarparu’r gwasanaethau effeithiol sydd angen ar eich buddiolwyr.

Dyfrig