Monthly Archives: September 2014

#scrusm – sharing scrutiny practice online

Scrutiny

We received fantastic feedback on the Scrutiny in the Spotlight Conference that we jointly held with the Centre for Public Scrutiny, Welsh Local Government Association, Welsh Government and Cardiff Business School last year, and a big part of its success was the networking aspect. Councillors, Officers and wider support organisations each had the chance to share issues, but also good practice in their area.

But getting people together from every corner of Wales (and beyond) is an expensive business. We’re looking to continue that networking and information sharing by taking it online.

#scrusm

At 6:30pm on Tuesday 16 September we’ll be taking part in a Twitter chat on scrutiny that’s being facilitated by Dave Mckenna of City and County of Swansea. You can take part in this chat by using the hashtag #scrusm, where the discussion will be centred around getting the public involved.

Virginia Hawkins and Kevin Davies of the National Assembly for Wales ran a workshop on the topic at last November’s event, where they shared their toolkit on involving the community. In this chat we’re looking to hear about any tools, resources or approaches that councillors or officers are using, any issues they’re facing and good things that they’re doing.

We recognise that not everyone is on Twitter so we will be producing a Storify to capture the tweets so that everyone gets to see what happened, just like we do at all our events.

If you’re yet to take to Twitter but think that this might be for you, there are some helpful online guides like this one from Mashable and useful videos like the one below from Hootsuite. There are also some resources on Twitter chats that can help you get to grips with the format.

So whether you’re looking to learn more about how others are approaching their scrutiny, or whether you’d like to share your experiences, we’d love to have you involved in the chat. Because by helping each other to avoid what doesn’t work and sharing what does, we can all play a part in improving public services.

Dyfrig

#scrusm – rhannu arferion craffu ar-lein

 

Craffu

Cawsom adborth gwych ar Gynhadledd Goleuni ar Graffu llynedd. Cafodd y digwyddiad ei gynnal ar y cyd gyda’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru ac Ysgol Fusnes Caerdydd, a rhan fawr o’i lwyddiant oedd y rhwydweithio. Roedd gan y Cynghorwyr, Swyddogion a mudiadau ehangach bob cyfle i rannu materion, ond hefyd arfer da yn eu hardal.

Yn anffodus, mae cael pobl at ei gilydd o bob cwr o Gymru (a thu hwnt) yn fusnes drud. Felly rydyn ni’n chwilio i barhau’r rhwydweithio a’r casglu gwybodaeth drwy fynd ar-lein.

#scrusm

Ar 6:30pm ar ddydd Mawrth 16 Medi fe fyddwn yn cymryd rhan mewn sgwrs Twitter ar graffu sy’n cael ei hwyluso gan Dave McKenna o Ddinas a Sir Abertawe. Gallwch gymryd rhan yn y sgwrs hon drwy ddefnyddio’r hashnod #scrusm, lle bydd y drafodaeth yn edrych ar gael y cyhoedd i gymryd rhan mewn craffu.

Cynhaliodd Virginia Hawkins a Kevin Davies o Gynulliad Cenedlaethol Cymru weithdy ar y pwnc yn nigwyddiad llynedd, lle wnaethon nhw rannu eu pecyn cymorth ar gynnwys y gymuned. Yn y sgwrs yma rydyn ni’n edrych i glywed am unrhyw ddulliau neu adnoddau mae Cynghorwyr neu Swyddogion yn defnyddio, unrhyw faterion maen nhw’n wynebu a phethau da maen nhw’n gwneud.

Ni’n cydnabod bod pawb ddim ar Twitter, felly byddwn yn cynhyrchu Storify i ddal y trydar fel bod pawb yn cael y cyfle i weld beth ddigwyddodd, yn union fel rydyn ni’n gwneud yn ein digwyddiadau.

Os dydych chi ddim ar Twitter eto, ond da chi’n meddwl hoffech chi gymryd rhan, mae yna ganllawiau defnyddiol ar-lein fel yr un yma gan Mashable ac mae yna fideos sy’n esbonio mwy fel yr un isod gan Hootsuite. Mae yna hefyd rhai adnoddau am sgyrsiau Twitter a all eich helpu i fynd i’r afael â sgwrs.

Felly, os ydych chi eisiau dysgu mwy am sut mae mudiadau eraill yn mynd ati i graffu, neu os hoffech chi rannu eich profiadau, byddai fe’n grêt i gael eich mewnbwn yn y sgwrs. Trwy helpu ein gilydd i osgoi beth sydd ddim yn gweithio a trwy rhannu beth sy’n effeithiol, gallwn ni gyd chwarae rhan i wella gwasanaethau cyhoeddus.

Dyfrig

Can GovCamp Cymru help to reshape services?

Re-shaping services with the Public

So as time ticks down and we get closer to GovCamp Cymru, I’ve started thinking about key issues that I think the unconference could help address.

I posted my previous blogpost on GovCamp Cymru to the LocalGov Digital Google Plus group, both to share what is happening in Wales and to get some ideas on issues that have been identified at other unconferences.

Simon’s comment on my post highlights ‘citizen-centric services’ as an issue in Australia, which echoes what we’re experiencing in Wales. This neatly ties in with our current work on reshaping services with the public.

Simon Pickthall asked some big questions in his workshop at the Cardiff event (you can hear from him at 04:14 in the above video). If we need to work differently, what does different thinking look like? If people are coming back more than once then how can we better meet their needs?

These kinds of questions are well placed to be examined at GovCamp Cymru, which will be looking at new thinking and how public services can improve society. The event will also look at how new technology can improve public services, so it’s especially interesting that these questions are being asked about online services in England. Phil Rumens’ latest blog post looks at inaccessible language and how that might be hindering digital transformation.

GovCamp Cymru

Phil’s blog also contains a great video of Lorena Sutherland of the Office of the Public Guardian talking about why simplifying the language we use isn’t about “dumbing down. It’s about opening up”. It’s an interesting online parallel to Barod’s Whispering Service, which helps to demystify what really is going on at conferences (Chris Bolton has looked at why this is a good thing on his blog).

Although the majority of people who’ve registered for the event are people who provide services, people who access services will be there too. It’s great that we’ll have a mix of people there, because we’re going to need a range of perspectives at the event if we’re going to try to get to grips with these issues.

Alan Armstrong of Barod talked about the importance of meeting on shared turf in his presentation at the reshaping services seminar i.e. that we need to meet people on equal terms. As GovCamp Cymru is based on open space, we’re meeting on a weekend and outside the workplace, I hope that we can go someway to making that happen.

Dyfrig

Gall GovCamp Cymru helpu i ail-lunio gwasanaethau?

Ail-lunio gwasanaethau gyda'r Cyhoedd

Wrth i GovCamp Cymru agosáu, rydw i wedi dechrau meddwl am faterion allweddol gallai’r anghynhadledd delio gyda.

Fe wnes i rhannu fy blogbost diwethaf i ar GovCamp Cymru i grŵp Google Plus LocalGov Digidol, er mwyn rhannu beth sy’n digwydd yng Nghymru ac i gael syniadau ar faterion sydd wedi eu nodi yn anghynadelddau eraill.

Fe wnaeth sylw Simon amlygu bod ‘gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd’ yn broblem yn Awstralia adleisio beth rydyn ni’n wynebu yng Nghymru. Mae hwn yn ffitio’n dda â’n gwaith ni ar y foment ar ail-lunio gwasanaethau â’r cyhoedd.

Gofynnodd Simon Pickthall rhai cwestiynau mawr yn ei weithdy yn y digwyddiad yng Nghaerdydd (mae’n dechrau siarad ar 4:14 yn y fideo uchod). Os oes rhaid i ni weithio mewn ffordd wahanol, sut ydyn ni’n meddwl yn wahanol a beth mae hynny’n edrych fel? Os yw pobl yn dod yn ôl fwy nag unwaith ar gyfer gwasanaeth, sut gallwn ni ddiwallu eu hanghenion yn well?

Rydyn ni mewn sefyllfa da i edrych ar y gwestiynau yma yn GovCamp Cymru, ble byddwn yn edrych ar syniadau newydd a sut gall gwasanaethau cyhoeddus gwella cymdeithas. Bydd y digwyddiad hefyd yn edrych ar sut gall technoleg newydd gwella gwasanaethau cyhoeddus, felly mae’n diddorol iawn bod y cwestiynau yma yn cael eu gofyn am wasanaethau ar-lein yn Lloegr. Mae blogbost diweddaraf Phil Rumens yn edrych ar iaith anhygyrch a sut mae’n gallu stopio trawsnewid digidol.

GovCamp Cymru

Mae blogbost Phil hefyd yn cynnwys fideo gwych o Lorena Sutherland o Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus, sy’n dweud dyw symleiddio iaith ddim yn “gorsymleiddio. Mae’n ymwneud ag agor i fyny.” Fel cysyniad, mae’n esiampl ar-lein sy’n eistedd yn ochr yn ochr â Wasanaeth Sibrwd Barod, sy’n helpu i egluro beth sy’n cael ei thrafod yng nghynadleddau. Mae Chris Bolton wedi edrych ar pam mae hyn yn beth da ar ei blog ef.

Er bod y rhan fwyaf o bobl sydd wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad yn bobl sy’n darparu gwasanaethau, fe fydd yna bobl sy’n defnyddio gwasanaethau yno hefyd. Fe fydd yna gymysgedd o bobl yna, sy’n grêt achos bydd angen safbwyntiau amrywiol arnom os ydym yn mynd i geisio mynd i’r afael â’r materion yma.

Yn ei gyflwyniad ef, fe wnaeth Alan Armstrong o Barod siarad am y pwysigrwydd o gwrdd ar dir rhanedig yn seminar ail siapio gwasanaethau. Hynny yw bod angen i ni gwrdd â phobl ar delerau cyfartal. Gan fod GovCamp Cymru wedi’i seilio ar ofod agored, rydym yn cwrdd ar benwythnos a thu allan i’r gweithle, rwy’n gobeithio bod ni’n gallu gweithio tuag ato wneud hwn digwydd.

Dyfrig