Monthly Archives: March 2014

Time to change the tune…

50. Tony Garthwaite photo50. Marcus Longley photoGuest blog post by Marcus Longley and Tony Garthwaite, Welsh Institute for Health and Social Care ahead of ‘Strengthening the Connections‘ events in April. 

What do we mean by ‘Strengthening the Connections’?  Two examples show what this is really all about…

Richard is an 88 year old man living alone at home.  One Friday afternoon, his neighbour becomes worried about his condition, and calls the local surgery.  The GP visits before evening clinic and quickly realizes that Richard has an infection which needs immediate treatment.  It is perfectly feasible to treat him at home, but Richard is going to need nursing input, and some other care at home over the weekend to ensure that he is properly looked after.  If the GP can arrange this quickly, Richard can stay at home.  Is that package of care immediately available, or will Richard have to be admitted to hospital, with the very real risk that his capacity for independent living will never recover?

Eileen has a terminal condition, but since it is temporarily under control, she is about to be discharged from hospital.  Her daughter is phoned by the social worker to tell her that Eileen is about to come home to the daughter’s house, since that was where he was admitted from.  ‘But I can’t provide the level of support she now needs, I’m out at work all day’, she tells the social worker.  ‘Anyway, why wasn’t this thought about when she was first admitted?’ ‘Well, we are where we are.  We will have to declare your mum homeless, and then ask Housing to assess her needs.’ ‘But that’s going to take days… Can’t you sort something out directly with your Housing colleagues?’ ‘Oh no, not unless she’s actually homeless’.  Is Eileen going to spend precious days waiting on the ward for the system to work for her?

Care and support services are fundamentally about meeting the needs of individuals yet the government agencies which organise and deliver those services are big bureaucracies whose focus often seems to be on a mixture of politics, budgets, systems and strategies.  So, how can we ensure that the individual, who by definition is at a vulnerable point in life, remains the primary attention of commissioners and providers, with the bureaucracy becoming at most an invisible backcloth?

The ‘Strengthening the Connections‘ initiative has been designed to bring colleagues in the public, voluntary and independent sectors closer together in ensuring people receive services without feeling the lumps and bumps of being transferred from one to the other. Lessons learned elsewhere suggest leaders and managers must resist the temptation to concentrate their integration efforts on structures and organisational change and, instead, prioritise the care needed by service users, carers and patients at the individual level. Of course, changes in systems and processes will be critical to making the necessary changes but only if they are made on behalf of the individual.

WIHSC – the Welsh Institute for Health and Social Care – is pleased to be supporting ADSS Cymru and the Welsh NHS Confederation, and their partners, with their ‘Strengthening the Connections’ project through the organisation of four major regional demonstration events across Wales. These will bring together a range of people from across health, social care and the voluntary and independent sectors to hear about successful initiatives in integrating services and to discuss how progress can be made on a regional and national basis.

WIHSC will also be working closely with key leaders and managers in the seven Welsh health and social care communities to assist in finding ways of moving the integration agenda forward. These ‘strategic conversations’ will help identify the enablers and barriers to progress and identify the key actions needed.

Integration has shot up the buzz word charts recently. If it’s to make a difference to the care and support people receive, the familiar tune of “To You, To Me” must change.

Amser i newid ein alaw…


50. Marcus Longley photo 50. Tony Garthwaite photo
Erthygl blog gwadd gan Marcus Longley a Tony Garthwaite, Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru cyn digwyddiadau ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘ mis Ebrill.

Beth ydym yn ei olygu wrth ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘? Mae dwy enghraifft yn dangos beth mae hyn yn wir i gyd amdano …

Mae Richard yn ddyn 88 oed yn byw ar ei ben ei hun  yn ei gartref. Un prynhawn dydd Gwener, mae ei gymydog yn dod i boeni am ei gyflwr, ac yn galw y feddygfa leol. Mae’r meddyg teulu yn ymweld cyn y clinig nos ac yn gyflym yn sylweddoli bod gan Richard haint sydd angen triniaeth ar unwaith. Mae’n gwbl ymarferol i’w drin yn y cartref, ond mae Richard yn mynd i angen mewnbwn nyrsio, a gofal arall yn y cartref dros y penwythnos i sicrhau ei fod yn derbyn gofal priodol. Os gall y meddyg teulu drefnu hyn yn gyflym, gall Richard aros gartref. A yw hynny’n pecyn gofal sydd ar gael ar unwaith, neu a fydd Richard gael eu derbyn i’r ysbyty, gyda’r risg real iawn y bydd ei allu i fyw’n annibynnol byth yn cael ei adfer?

Mae Eileen yn dioddef o gyflwr terfynol, ond gan ei bod dan reolaeth dros dro, mae hi ar fin cael ei rhyddhau o’r ysbyty. Mae’r gweithwyr cymdeithasol yn ffonio ei merch y i ddweud wrthi bod Eileen ar fin dod adref i dŷ y ferch, gan tawo fan  hynny cafodd ei derbyn i’r ysbyty. ‘Ond ni allaf darparu lefel y gefnogaeth mae angen bellac, dwi allan yn y gwaith bob dydd’, mae hi’n dweud wrth y gweithiwr cymdeithasol. ‘Beth bynnag, pam na feddyliodd unrhywun am hwn pan gafodd ei derbyn gyntaf?’ ‘Wel, rydym lle yr ydym. Bydd yn rhaiddatgan eich mam yn ddigartref, ac yna gofyn i’r adran Dai  asesu ei hanghenion. ” Ond mae hynny’n mynd i gymryd diwrnodau … Fedrwch chi ddim datrys rhywbeth yn uniongyrchol gyda’ch cydweithwyr Tai? ” O na, nid oni bai ei bod yn ddigartref mewn gwirionedd ‘. A yw Eileen yn mynd i dreulio diwrnod gwerthfawr yn aros ar y ward er mwyn i’r system weithio ar chyfer hi?

Mae gofal a gwasanaethau cymorth yn eu hanfod yn ymwneud â cwrdd ag anghenion unigolion ac eto mae’r asiantaethau llywodraeth sy’n trefnu ac yn darparu’r gwasanaethau hynny yn biwrocratiaethau mawr, gyda eu ffocws yn aml yn ymddangos i fod ar gymysgedd o wleidyddiaeth, cyllidebau, systemau a strategaethau. Felly, sut y gallwn sicrhau bod yr unigolyn, sydd trwy ddiffiniad ar bwynt sy’n agored i niwed mewn bywyd, yn parhau i fod yn brif sylw comisiynwyr a darparwyr, gyda’r fiwrocratiaeth yn dod yn y rhan fwyaf yn gefnlen anweledig?

Mae’r fenter ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘ wedi ei gynllunio i ddod a chydweithwyr yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol ac annibynnol yn nes at ei gilydd i sicrhau bod pobl yn derbyn gwasanaethau heb deimlo y lympiau o gael eu trosglwyddo o un i’r llall. Mae gwersi a ddysgwyd mewn mannau eraill yn awgrymu bog rhaid i arweinwyr a rheolwyr wrthsefyll y demtasiwn i ganolbwyntio eu hymdrechion integreiddio ar strwythurau a newid sefydliadol ac, yn lle hynny, blaenoriaethu’r gofal sydd ei angen gan ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chleifion ar y lefel unigol. Wrth gwrs, bydd newidiadau yn y systemau a phrosesau yn hanfodol i wneud y newidiadau angenrheidiol, ond dim ond os ydynt yn cael eu gwneud ar ran yr unigolyn.

Mae SIGCC – Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru  – yn falch o fod yn cefnogi ADSS Cymru a Chonffederasiwn y GIG Cymru, a’u partneriaid, gyda’u prosiect ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau’ trwy pedwar digwyddiad arddangos rhanbarthol mawr ledled Cymru. Bydd y rhain yn dod â amrywiaeth o bobl o bob rhan o’r sectorau gwirfoddol ac annibynnol iechyd, gofal cymdeithasol ynghyd i glywed am fentrau llwyddiannus yn integreiddio gwasanaethau ac i drafod sut y gellir gwneud cynnydd ranbarthol a chenedlaethol.

Bydd SIGCC hefyd yn gweithio’n agos gydag arweinwyr a rheolwyr allweddol yn y saith gymuned iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru er mwyn helpu i ddod o hyd i ffyrdd o symud yr agenda integreiddio yn ei blaen. Bydd y ‘sgyrsiau strategol’ yn helpu i adnabod y galluogwyr a rhwystrau i gynnydd a nodi’r camau allweddol sydd eu hangen. Mae integreiddio wedi saethu i fyny’r siartiau gair hud yn ddiweddar. Os yw am wneud gwahaniaeth i’r gofal a chefnogaeth mae pobl yn ei dderbyn, bydd rhaid i’r dôn gyfarwydd o “i Chi, i Fi” newid.

What happens next?

Guest blog from Alastair Blair of The Potent Mix, who reflects on the Making a Virtue of the Virtual Shared Learning Seminar. The original blogpost is available here, and you can see Alastair and other speakers discuss the event in the below video.

In a well-ordered world, the Welsh (and English) Councils and other public bodies learn how to save money the same way the Scottish Councils have, and then adopt a portal similar to tellmescotland.

In the real world, it’s salutary to look at what has happened. Even in Scotland, although 80% of Councils have adopted some or all of the measures learned from their training by thePotentMix, a small number still have done nothing and are saving nothing as a consequence. There are still tens of thousands of pounds that can be saved, on top of the hundreds of thousands that have already been saved. Ironically, almost all of these local authorities have experienced the front page ‘Council must save millions’ headlines in their local paper, usually followed by a quote from an official to the effect of ‘we’re doing everything we can to save money’. No they are not, and as an aside, if they aren’t doing it in this little area which I have knowledge of, what other areas are they not doing it in?

The vast majority of Scottish Councils are now using www.tellmescotland.gov.uk and increasingly other Scottish public bodies are as well. However, a small minority has taken a lot longer than they should to become acquainted with and trained in using the portal. Its unique selling point – the fact that it alerts the citizen to what’s going on, makes it far better than any existing system where the public have to seek out the public notice information, either on a Council site or via an advert or poster on a lamp-post. In addition, it’s not difficult to use: in Glasgow, the biggest Council in Scotland, the planning department uploads all its notices to tellme in only ten minutes each week.

The Improvement Service in Scotland has tried to take the message to government south of the border, as indeed have I. The response has been largely muted (with a handful of notable exceptions). The proposition is simple – do this and you’ll save money, improve communication, tick that important ‘channel shift’ box, and future-proof your public notice advertising. This is such an ‘easy win’, yet too many people, at all levels (and I’ve communicated with/spoken to Directors, Chairs, comms people, procurement people etc., at numerous major public bodies – even the DCLG) are simply not interested.

For the newspaper industry though, the unwillingness of some of the public sector to change gives hope that the money will continue to flow in for some time yet. They are right to have that hope. Based on a long career dealing with the public sector across the UK, there are too many who do not want to change, and as a result change is slow and intermittent. But at a time when the public sector needs to save money, improve and future proof services, this is inexcusable and is increasingly being identified as such.

Paradoxically, to someone with a private sector background (such as a newspaper industry executive) this reluctance to change is incomprehensible. However, there is a glimmer of hope on the horizon, for Wales at least. The Wales Audit Office, which refreshingly seems to have a remit to be forward-thinking and proactive, has found out about the work carried out by the Improvement Service and its private sector partners in Scotland and are pushing ahead with plans to take this into Wales. A pilot in Wrexham is on course to save that Council c. 40% of its previous advertising costs. Further meetings are planned across the Principality and it is to be hoped that the publishers will also work with the public sector there to find a mutually acceptable way forward. Given that, privately, at a very senior level, there is an acceptance from the publishers that the revenue from public notice advertising will, one day, be gone, what matters is what happens in the interim. To coin a phrase, let’s work together.

Alastair Blair
thepotentMix

Beth nesaf?

Blogbost gwadd gan Alastair Blair o The Potent Mix, sy’n adlewyrchu ar Seminar Dysgu a Rennir Rhoi Rhinwedd i’r Rhithwir. Gallwch weld y blogbost wreiddiol yma, a gallwch weld Alastair a siaradwyr eraill yn trafod y digwyddiad yn y fideo isod.

Mewn byd trefnus, mae’r Cynghorau yng Nghymru (a Lloegr) a chyrff cyhoeddus eraill yn dysgu sut i arbed arian yn yr un ffordd ag y mae Cynghorau yn yr Alban wedi’i wneud, ac yna maent yn mabwysiadu porth sy’n debyg i tellmescotland.

Yn y byd go iawn, mae’n werth edrych ar beth sydd wedi digwydd. Hyd yn oed yn yr Alban, er bod 80% o’r Cynghorau wedi mabwysiadu rhywfaint o’r mesurau a ddysgwyd o’u hyfforddiant gan thePotentMix neu bob un ohonynt, mae nifer fach heb wneud unrhyw beth o hyd ac yn arbed dim o ganlyniad. Mae degau ar filoedd o bunnoedd i’w harbed o hyd, ar ben y cannoedd ar filoedd sydd eisoes wedi’u harbed. Yn eironig, mae’r rhan fwyaf o’r awdurdodau lleol hyn wedi ymddangos ar dudalen flaen eu papur lleol o dan y pennawd ‘Rhaid i’r Cyngor arbed miloedd’, gyda dyfyniad i ddilyn gan swyddog i’r perwyl ‘rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i arbed arian’. Nac ydyn wir, ac hefyd, os nad ydyn nhw’n arbed arian yn y maes bach hwn y mae gennyf ddealltwriaeth ohono, ym mha feysydd eraill maen nhw’n gwneud hynny?

Mae’r mwyafrif helaeth o’r Cynghorau yn yr Alban bellach yn defnyddio www.tellmescotland.gov.uk ac mae nifer gynyddol o gyrff cyhoeddus eraill yn yr Alban yn gwneud hynny hefyd. Fodd bynnag, mae lleiafrif bach wedi cymryd mwy o amser na’r disgwyl i ymgyfarwyddo â’r porth a chael hyfforddiant i’w ddefnyddio. Mae’n bwynt gwerthu unigryw – sef y ffaith ei fod yn hysbysu dinasyddion beth sy’n mynd ymlaen, yn ei gwneud yn llawer gwell nag unrhyw system arall sy’n bodoli, lle y mae angen i’r cyhoedd geisio gwybodaeth am hysbysiadau cyhoeddus, naill ai ar wefan Cyngor neu drwy hysbyseb neu boster ar bolyn lamp. Yn ogystal, nid yw’n anodd ei ddefnyddio: yn Glasgow, y Cyngor mwyaf yn yr Alban, mae’r adran gynllunio yn llwyddo i lanlwytho pob un o’i hysbysiadau i tellme mewn cyn lleied â deg munud yr wythnos.

Mae’r Gwasanaeth Gwella yn yr Alban wedi ceisio mynd â’r neges i’r llywodraeth i’r de o’r ffin, fel rwyf innau hefyd wedi ceisio ei wneud. Mae’r ymateb wedi bod yn dawel iawn ar y cyfan (ar wahân i ambell eithriad). Mae’r cynnig yn un syml – gwnewch hyn ac mi fyddwch yn arbed arian, yn gwella cyfathrebu, yn ticio’r blwch ‘newid cyfrwng‘ hollbwysig hwnnw ac yn diogelu eich system hysbysebu hysbysiadau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn rhywbeth mor hawdd i’w gyflawni, ac eto, mae gormod o bobl, ar bobl lefel (ac rwyf i wedi cyfathrebu/siarad â Chyfarwyddwyr, Cadeiryddion, pobl mewn adrannau cyfathrebu, caffael ac ati, mewn nifer o gyrff cyhoeddus mawr – hyd yn oed y DCLG) mor amharod i wneud hynny.

Fodd bynnag, i’r diwydiant papurau newydd, mae anfodlonrwydd rhai yn y sector cyhoeddus i newid yn rhoi gobaith y bydd yr arian yn parhau i lifo i mewn am gryn amser i ddod. Maen nhw’n iawn i obeithio hynny. O’m profiad helaeth i yn delio â’r sector cyhoeddus ledled y DU, mae gormod o unigolion nad ydynt am newid, ac o ganlyniad, mae newid yn araf ac yn ysbeidiol. Ond ar adeg pan fo’n rhaid i’r sector cyhoeddus arbed arian, gwella gwasanaethau a’u diogelu ar gyfer y dyfodol, mae hyn yn anfaddeuol ac mae’n cael ei weld yn gynyddol fel hyn.

Yn baradocsaidd, i rywun sydd â chefndir yn y sector preifat (fel swyddog gweithredol yn y diwydiant papurau newydd), mae’r amharodrwydd hwn i newid yn anodd iawn ei ddirnad. Yn wir, y sylw mwyaf cyffredin gan ffrindiau yn y sector preifat yw y byddai angen i’r pechadur ateb cwestiynau lletchwith iawn petai ei gwmni’n colli’r diddordeb hwn mewn mabwysiadu proses gadarn o arbed arian.

Fodd bynnag, mae llygedyn o obaith ar y gorwel, i Gymru o leiaf. Mae Swyddfa Archwilio Cymru, yr ymddengys yn aml fod ganddi gylch gwaith blaengar a rhagweithiol, wedi clywed am waith y Gwasanaeth Gwella a’i bartneriaid yn y sector preifat yn yr Alban ac mae’n cymryd camau i gyflwyno hyn yng Nghymru. Mae cynllun peilot yn Wrecsam ar y trywydd iawn i arbed y Cyngor tua 40% o’i gostau hysbysebu blaenorol. Mae cyfarfodydd pellach wedi’u cynllunio ar draws y wlad a’r gobaith yw y bydd y cyhoeddwyr yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus yno hefyd i ddod o hyd i ffordd ymlaen sy’n dderbyniol i’r ddwy ochr. O ystyried, yn breifat, ar lefel uchel iawn, bod cyhoeddwyr yn derbyn y bydd refeniw hysbysebu hysbysiadau cyhoeddus, un diwrnod, yn darfod, yr hyn sy’n bwysig yw’r hyn sy’n digwydd yn y cyfamser. Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd.

Alastair Blair
The Potent Mix

Let’s just stop giving people the run-around

49. Stewart PhotoGuest blog post from Stewart Greenwell, ADSS Cymru

So why so much attention on integrating services, particularly health and social services? Well it makes sense if the public sector is to move away from, sadly, what it has been very good at, for as long as I can remember and as long as I have been a part of it – so this is not written by a paragon of virtue!!

It is ‘giving people the run-around’

Ask anyone who is a regular user of both health and social services and they will be able to describe circumstances when they have been passed back and forth between agencies and professionals, often left to sort out the distinction between different agencies’ processes and their differing responsibilities, without help and support.

When to go to the council, when to the NHS, when to a voluntary organisation? And what are the consequences if you get it wrong? At best it can mean a delay and at worst, not having access to the right information and advice to help find a solution or response to what is troubling you.

So that is the reason that integration and collaboration between agencies is so important. It makes it easier for people to negotiate their way around the system, or usually the SYSTEMS. Seldom will it feel like one system.

‘Strengthening the Connections’ is trying to bridge the gap that people experience between NHS and local government, whilst recognising that there are also many other agencies  involved in offering support to people when they need help, so there need to be easy links between and good relationships across all agencies. People do not live their lives in the boundaries of agencies’ responsibilities, so professional workers and agencies should be making it easy for someone to negotiate their way to gain support, not leave people stranded in what often feels like a very complicated system. Association of Directors of Social Services Cymru and Welsh NHS confederation are working together on this project to make this happen, showing that it is possible to overcome differences, if we focus on our common aim, to improve the services available for people and their experiences of those services.

Welsh Government paid for this project as part of supporting the implementation of a very important piece of legislation currently making its way through National Assembly of Wales committees, the Social Services and Well-Being (Wales) Bill. The Bill makes an absolute priority of improving people’s lives, giving people control over their lives and removing unnecessary and unhelpful barriers for people to receive decent services

There are some important and common messages emerging from our work that will lead to real improvements:

Listen to what people tell you about what works and what doesn’t – do more of what works and less of what doesn’t.

Develop an understanding of the business of other agencies – this will stop you simply passing the buck to others and invite you to help people negotiate their way towards a decent service.

If you are doing something on your own, you are probably doing it wrong – as a front-line worker, look out for the other workers who are involved in the person’s life and make contact with them; as a manager, meet and talk with managers from other agencies and explore what you can do together – discover the joy of sharing responsibility!

Be prepared to let go of being in control of what happens – other people may have something helpful to offer and it is often the person who needs support, when given a voice, who can provide the clue to what will make a difference to their life

Strengthening the Connections means just that: we have to find ways to bring services together so that we build what we have to offer around people lives, rather than expecting people to fit into the boundaries that we have artificially created around professional behaviour and agency responsibilities.

However it is not easy, as we have to let go of how we have done things in the past and we have to allow others to influence what we do, but…..

Doing it differently is also much more fun, more challenging and calls on more creativity, as we find ways to move forward together and with the public that we serve. 

Gadewch i ni roi’r gorau i redeg pobl o gwmpas

49. Stewart PhotoBlog gwadd gan Stewart Greenwell, ADSS Cymru

Felly pam cymaint o sylw ar integreiddio gwasanaethau, yn enwedig iechyd a gwasanaethau cymdeithasol? Wel, mae’n gwneud synnwyr os yw’r sector cyhoeddus yn symud i ffwrdd oddi wrth, yn anffodus, yr hyn y mae wedi bod yn dda iawn yn gwneud, cyhyd ag y gallaf gofio a chyn belled gan fy mod wedi bod yn rhan ohono – felly nid ydw i’n ysgrifennu fel paragon o rinwedd!!

Mae’n achosi pobl redeg o gwmpas

Gofynnwch i unrhywun sy’n defnyddio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn rheolaidd a byddant yn gallu disgrifio amgylchiadau pan fyddant wedi eu pasio yn ôl ac ymlaen rhwng asiantaethau a gweithwyr proffesiynol, yn aml yn cael eu gadael i ddatrys y gwahaniaeth rhwng prosesau gwahanol asiantaethau a’u cyfrifoldebau gwahanol, heb gymorth a chefnogaeth.

Pryd i fynd at y cyngor, pryd i’r GIG, pryd i sefydliad gwirfoddol? A beth yw’r canlyniadau os ydych yn ei gael yn anghywir? Ar y gorau gall hyn olygu oedi ac, ar y gwaethaf, dim cael mynediad i’r wybodaeth a’r cyngor cywir i’ch helpu i ddod o hyd i ateb neu ymateb i’r hyn sy’n eich poeni.

Felly dyna’r rheswm pam fod integreiddio a chydweithio rhwng asiantaethau mor bwysig. Mae’n ei gwneud yn haws i bobl weithio allan eu ffordd o amgylch y system, neu fel arfer SYSTEMAU. Anaml y bydd yn teimlo fel un system.

Mae ‘Cryfhau’r Cysylltiadau’ yn ceisio pontio’r bwlch y mae pobl yn profi rhwng y GIG a llywodraeth leol, tra’n cydnabod bod yna lawer o asiantaethau eraill sy’n cynnig cymorth i bobl pan fydd angen help hefyd, felly mae angen cysylltiadau hawdd a perthynas da ar draws yr holl asiantaethau. Nid yw pobl yn byw eu bywydau yn y ffiniau cyfrifoldebau asiantaethau, felly dylai gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau ei wneud yn hawdd i rywun i weithio allan eu ffordd i gael cymorth, dim gadael pobl yn sownd mewn beth sy’n teimlo fel system gymhleth iawn. Mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a’r Conffederasiwn GIG Cymru yn gweithio gyda’i gilydd ar y prosiect hwn i wneud i hyn ddigwydd, gan ddangos ei bod yn bosibl i oresgyn gwahaniaethau, os ydym yn canolbwyntio ar ein nod cyffredin, i wella’r gwasanaethau sydd ar gael i bobl a’u profiadau o’r gwasanaethau hynny.

Fe dalodd Llywodraeth Cymru am y prosiect hwn fel rhan o gefnogi gweithrediad darn pwysig iawn o ddeddfwriaeth sydd ar hyn o bryd yn gwneud ei ffordd trwy bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru). Mae’r Mesur yn blaenoriaethu gwella bywydau pobl, gan roi rheolaeth i bobl dros eu bywydau a chael gwared ar rwystrau diangen a di-fudd i bobl dderbyn gwasanaethau o safon.

Mae rhai negeseuon pwysig a chyffredin sy’n dod i’r amlwg o’n gwaith a fydd yn arwain at welliannau go iawn:

Gwrando ar yr hyn mae pobl yn ei ddweud wrthych am yr hyn sy’n gweithio a’r hyn sydd ddim – gwneud mwy o’r hyn sy’n gweithio a llai o’r hyn sydd ddim. 

Datblygu dealltwriaeth o fusnes asiantaethau eraill – bydd hyn yn rhwystro chi rhag basior baich i eraill ac yn eich gwahodd i helpu pobl i weithio allan eu ffordd tuag at wasanaeth da.

 Os ydych yn gwneud rhywbeth ar eich pen eich hun, mae’n debyg eich bod yn ei wneud yn anghywir – fel gweithiwr rheng flaen, chwiliwch am y gweithwyr eraill sy’n rhan o fywyd y person ac yn cysylltu â nhw; fel rheolwr, siarad â rheolwyr o asiantaethau eraill ac ystyried beth y gallwch ei wneud gyda’n gilydd – darganfod y llawenydd o rannu cyfrifoldeb! 

Byddwch yn barod i adael i fynd o fod mewn rheolaeth o’r hyn sy’n digwydd – gall fod gan bobl eraill rhywbeth defnyddiol i’w gynnig ac yn aml y person sydd angen cymorth, pan roddir llais, yn gallu roi cliw i hyn a fydd yn gwneud gwahaniaeth i’w bywydau.

Mae Cryfhau’r Cysylltiadau yn golygu hynny’n union: rhaid inni ddod o hyd i ffyrdd o ddod a gwasanaethau at ei gilydd fel ein bod yn adeiladu yr hyn sydd gennym i’w gynnig o gwmpas bywydau pobl, yn hytrach na disgwyl i bobl ffitio i mewn i’r ffiniau artiffisial yr ydym wedi creu o gwmpas ymddygiad proffesiynol a chyfrifoldebau asiantaethau.

Fodd bynnag, nid yw’n hawdd, gan fod rhaid i ni adael fynd o sut yr ydym wedi gwneud pethau yn y gorffennol ac mae’n rhaid i ni ganiatáu i eraill i ddylanwadu ar yr hyn rydym yn ei wneud, ond …..

Mae ei wneud yn wahanol hefyd yn llawer mwy o hwyl, yn fwy heriol ac yn galw ar mwy o greadigrwydd, wrth i ni ddod o hyd i ffyrdd o symud ymlaen gyda’n gilydd a chyda’r cyhoedd rydym yn eu gwasanaethu.

Rôl Graffu y Cynghorydd Rhwydwaith

CraffuTuag at ddiwedd blwyddyn ddiwethaf mi wnes i redeg un neu ddau o sesiynau Rhwydwaith Cynghorydd mewn cynhadledd Craffu wych a gafodd ei drefnu’n dda yng Nghymru. Un o’r pethau sy’n creu argraff arnaf i pan rwy’n ymweld â Chymru yw’r ymrwymiad gwirioneddol tuag at ddysgu amdano a ffeindio arfer da o fewn llywodraeth genedlaethol a lleol. Un o’r ffyrdd mae’r gynhadledd hon yn gwneud hyn yw trwy ofyn i bob un o’r hwyluswyr i gyfrannu blogbost dilynol. Dyma, yn hwyr braidd, fy ymdrech i.

Yn fy marn i o leiaf, y peth cyntaf i nodi yw’r cyswllt cryf sydd rhwng y meddylfryd y tu ôl i’r Cynghorydd Rhwydwaith a’r cyfleoedd mae’r swyddogaeth graffu yn cynnig i ffeindio ffyrdd o wneud pethau’n wahanol. Mae hyn yn hyd yn oed yn fwy gwir yng Nghymru, lle mae Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 wedi agor i fyny sut gallwch gyrchu’r swyddogaeth craffu o fewn llywodraeth leol. Fel canlyniad, mae llawer o waith yn cael ei wneud yng Nghymru i archwilio ffyrdd y gallwn gynnwys y cyhoedd yn well yn y broses o atebolrwydd.

Yr hyn rwy’n gwerthfawrogi am y gynhadledd – ac sydd wedi aros gyda mi – oedd y pwyslais ar yr angen i greu diwylliant o atebolrwydd. Un o’r sesiynau mwyaf pwerus i mi oedd Ymchwiliad Cyhoeddus Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ganol Swydd Stafford, gan fod cymaint o’r methiannau yn dod lawr i ymddygiad sefydliadol yn hytrach na jyst y broses neu ddata.

Bwriad y Cynghorydd Rhwydwaith yw ffeindio ffyrdd o newid ymddygiad a rhoi safbwyntiau ymarferol i gyfranogwyr. Man cychwyn y rhaglen yw’r angen am gynrychiolwyr sy’n rhwydweithiol, agored, cyd-gynhyrchiol ac sy’n frodorol yn ddigidol. Mae’r rhain yn cael ei gyflwyno yn bwrpasol fel ymddygiadau yn hytrach na rhestr wirio o sgiliau technegol. Os ydyn ni’n rhoi’r un agweddau diwylliannol i’r broses ddemocrataidd, yna mae’n amlwg bod rhain yn ffitio’n dda gyda’r cyfle yma i gynnig ymgysylltiad trwy’r broses o graffu i’r cyhoedd. Dychmygwch broses graffu sy’n wirioneddol agored, sy’n bodoli fel rhan o rwydwaith o sgyrsiau a chyfranogiad, ac sy’n gwneud synnwyr i gymdeithas sy’n fwyfwy digidol a rhwydweithiol.

Mae Cymru eisoes yn rhwydweithio’n dda iawn, ac er fydd adroddiad Williams a’r ad-drefniad sy’n dilyn yn amharu ar natur y rhwydweithiau hynny, nid yw’n mynd i newid y ffaith yma. Oherwydd hyn rwyn credu ei fod yn le ddelfrydol i ni ystyried beth all digwydd os ydyn ni’n cael màs critigol o gynghorwyr rhwydwaith, a lle gallwn ddechrau gofyn cwestiynau am beth gall democratiaeth rwydwaith edrych fel. Mae Cymru’n arbrofi gyda’r ffordd mae’n gwneud penderfyniadau, y ffordd mae llywodraeth yn gweithio gyda’r cyhoedd, ac mewn ffordd real iawn y ffordd y mae’n trefnu isadeiledd llywodraeth – beth am feddwl am sut y gallem gynllunio system ddemocrataidd ar gyfer y gymdeithas rhwydwaith?

The Networked Councillor

Scrutiny

Towards the end of last year I ran a couple of Networked Councillor sessions at a brilliantly well organised Scrutiny conference in Wales. One of the things that keeps impressing me when I visit Wales is the very real commitment to learning and exploring good practice that you find within both national and local government and one of the ways in which this conference manifested this was in asking each of the facilitators to contribute a follow up blog post. Here, rather belatedly is mine.

I suppose the first thing to note is the, to my mind at least, incredibly strong link between the thinking behind Networked Councillor and opportunities which the scrutiny function offers to really explore ways of doing things differently. This is additionally true in Wales where the Local Government Act (Wales) of 2011 has further opened up access to the scrutiny function within local government. As a result there is a lot of work being done in Wales to explore ways in which we can better involve the public in the process of accountability.

What I appreciated about the conference – and which has stayed with me – was the emphasis on the need to create a culture of accountability. One of the most powerful sessions for me was on the Mid-Staffs review and the fact that the failings there were as much down to organisational behaviours as they were down to process or data.

The Networked Councillor is intended to explore ways to bring about behaviour change as much as it is a way of providing participants with practical views. The starting point for the programme is the need for networked, open, co-productive and digitally native representatives and these are deliberately presented as behaviours rather than a checklist of technical skills. If we apply these same cultural facets to the democratic process then we can see very strong alignment with the way in which we might offer the public an immediate and engaging opportunity to engage through the scrutiny process. Imagine a scrutiny process which is truly open, exists as part of a network of conversations and participation, and makes sense to an increasingly digital and networked society.

Wales is already very well networked, and though the Williams report and resulting reorganisation is going to disrupt the nature of those networks it is not going to change this fact. Because of this I think it’s a place where we could consider what happens after we have a critical mass of networked councillors, and where we can start to open up questions about what a networked democracy might look like. Wales is actively experimenting with the way in which it makes decisions, the way in which government works with the public and in a very real way the way in which it organises the infrastructure of government – why not think about how we might design a democratic system for the networked society?

Strengthening our Connections #integration14

The Good Practice Team has found some new partners to help share knowledge and good practice in integrated health and social care. Over the coming months, we will be working with the Association of Directors for Social Services Cymru, Welsh NHS Confederation and the Welsh Institute for Health and Social Care. We’ll be sharing some of the fascinating ideas and good practice coming out of their Strengthening the Connections project, which is looking at collaboration and integration between local government and NHS Wales.

So, how did this come about? We, the Good Practice Team, chatted with colleagues about the key themes we should concentrate on this year. Health and social care integration flashed up immediately as an area where sharing some good practice and ways of working could be beneficial. So, we started planning some seminars. You can imagine how happy we were to discover ADSS Cymru, Welsh NHS Confederation and WIHSC’s Strengthening the Connections Project. As part of this project, they were even planning a series of demonstration events across Wales to showcase some case studies and interesting ideas. The obvious answer? To merge our events and work together to share good practice and knowledge about integrated health and social care.

And why do we think this approach is beneficial? Well, it’s an integrated approach in itself. We get to combine the Good Practice Team’s experience in sharing knowledge and good practice with our partners’ expertise in health and social care. We get to include the interesting case studies we found in larger demonstration events and make sure they reach the right audience. This includes some excellent examples of data sharing from Cheshire and integrated care in care homes from Sheffield. We also get to help share the valuable work that our partners are doing this year. But most importantly, working together helps coordinate the effort to provide integrated care, truly focused on individual needs. The King’s Fund has produced a great video bringing integrated care to life and showing what it really means to patients.

Now we have some plans about how we can help our partners share the ideas, knowledge and good practice that develop out of their work. Over the next month, you’ll see some guest blogs on here from our partners and others to share knowledge in the field of health and social care integration. We’ll be sharing links to interesting articles, ideas and resources on integrated care on Twitter – it’ll be great to hear from any of you who know of some good work going on in this area. And of course, we’ll be tweeting and blogging around the series of demonstration events planned for April, letting you get involved in the conversation, share your own ideas and see the outputs from the events.

Cryfhau ein Cysylltiadau #integration14

Mae’r Tîm Arfer Da wedi dod o hyd i rai partneriaid newydd i helpu rannu gwybodaeth ac arfer da ym maes iechyd a gofal cymdeithasol integredig. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gweithio gyda Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru a Sefydliad Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddwn yn rhannu rhai o’r syniadau diddorol ac arferion da sy’n dod allan o’u prosiect Cryfhau Cysylltiadau, sy’n edrych ar gydweithio ac integreiddio rhwng llywodraeth leol a GIG Cymru.

Felly, sut ddigwyddodd hyn? Cawsom ni, y Tîm Arfer Da, sgwrs gyda chydweithwyr am y themâu allweddol y dylem fod yn canolbwyntio ar y flwyddyn hon. Fe wnaeth iechyd a gofal cymdeithasol integredig fflachio i fyny fel maes lle y gallai rhannu rhywfaint o arfer da a ffyrdd o weithio bod yn fuddiol. Felly, dechreuom ni gynllunio rhai seminarau dysgu a rennir. Gallwch ddychmygu pa mor hapus oeddem wedyn i ddarganfod prosiect ‘Cryfhau’r Cysylltiadau’ ADSS Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru a WIHSC. Ac fel rhan o’r prosiect hwn, eu bod hyd yn oed yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau arddangos ar draws Cymru i arddangos rhai astudiaethau achos diddorol a syniadau. Yr ateb amlwg? I uno ein digwyddiadau a gweithio gyda’i gilydd i rannu arfer da a gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol integredig.

A pham ydym yn credu bod y dull hwn yn fuddiol? Wel, mae’n ddull integredig ynddo’i hun. Rydym yn cael cyfuno profiad y Tîm Arfer Da wrth rannu gwybodaeth ac arfer da gydag arbenigedd ein partneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn cael cynnwys yr astudiaethau achos diddorol a welsom ni o fewn digwyddiadau arddangos mwy o faint a gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd y gynulleidfa gywir. Mae hyn yn cynnwys rhai enghreifftiau ardderchog o rannu data o Sir Gaer a gofal integredig mewn cartrefi gofal o Sheffield. Rydym hefyd yn cael helpu rhannu’r gwaith gwerthfawr y mae ein partneriaid yn ei wneud eleni. Ond yn bwysicaf oll, mae gweithio gyda’n gilydd yn helpu i gydlynu’r ymdrech i ddarparu gofal integredig, a chanolbwyntio yn wirioneddol ar anghenion unigol. Mae Cronfa’r Brenin wedi cynhyrchu fideo gwych i ddod â gofal integredig i fywyd ac dangos yr hyn y mae mewn gwirionedd ei olygu i gleifion.

Nawr mae gennym rai cynlluniau am sut y gallwn helpu ein partneriaid i rannu syniadau, gwybodaeth ac arfer da sy’n datblygu allan o’u gwaith. Dros y mis nesaf, byddwch yn gweld rhai blogiau gwadd yma gan ein partneriaid ac eraill i rannu gwybodaeth yn y maes integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhannu dolenni i erthyglau, syniadau ac adnoddau diddorol ar ofal integredig ar Twitter – bydd yn wych i glywed gan unrhyw un ohonoch sy’n gwybod am waith da s’yn mynd ymlaen yn y maes hwn. Ac wrth gwrs, byddwn yn trydar a blogio o gwmpas y cyfres o ddigwyddiadau arddangos a gynlluniwyd ar gyfer mis Ebrill, yn gadael i chi gymryd rhan yn y sgwrs, rhannu eich syniadau eich hun a gweld yr allbynnau o’r digwyddiadau.